Nieuwsbrief gemeenteraad - week 44 2021

Gast van de raad

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat u weet waarover vergaderd wordt. Daarom nodigt de raad u uit om als gast van de raad aanwezig te zijn. Bent u benieuwd waar het dagelijkse werk van een raadslid uit bestaat, hoe besluiten tot stand komen en hoe een raadsvergadering verloopt? Meld u dan aan voor ‘gast van de raad’ op 10 november 2021 via griffie@vlaardingen.nl. Meer informatie vindt u op www.vlaardingen.nl/gast

Terugblik Raadscommissie 28 oktober 2021 

In de Raadzaal vond eerst het sprekersplein plaats. Er werd ingesproken over de Cultuurnota door vertegenwoordigers van de Stadsgehoorzaal en het Museum Vlaardingen. De inspreker namens de Stadsgehoorzaal sprak in over het belang van cultuur en stadspromotie en benadrukte het belang om samen op te trekken. De directrice van Museum Vlaardingen sprak vervolgens in over de werkzaamheden van het Museum Vlaardingen, het nut van cultuur en het belang van het vaststellen van de Cultuurnota. 

Cultuurnota 2022-2025, Actief en Inclusief

Dit raadsvoorstel werd beeldvormend behandeld. Na een presentatie werden vragen gesteld over de vanzelfsprekendheid van inclusie die in de nota wordt verondersteld, het verschil tussen het evenementenbudget en het budget voor ontplooiing van cultuur en indicatoren voor succes bij uitvoering van deze nota. Op 3 november wordt het onderwerp oordeelsvormend behandeld in de Raadscommissie. 

Tweede wijziging Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014

Dit raadsvoorstel is de raad aangeboden naar aanleiding van een unaniem aangenomen motie inzake het invoeren van een ja/ja-sticker met betrekking tot (on)geadresseerd reclamedrukwerk. Er werd kort een toelichting gegeven door de portefeuillehouder. Vervolgens is het voorstel zowel beeldvormend als oordeelsvormend behandeld. Er is gesproken over de mogelijke kosten en baten, handhaving, communicatie en duurzaamheid. Er zijn geen moties of amendementen aangekondigd. Het onderwerp wordt als besluitpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 en 11 november. 

Adviesrecht en participatie in het kader van Omgevingswet 

De gemeente Vlaardingen bereidt zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er werd gesproken over een lijst met gevallen waarvoor het college in de toekomst advies van de gemeenteraad nodig heeft. Er werd een wijziging van het voorstel aangekondigd dat het college de gemeenteraad ook om advies moet vragen, wanneer woningen buiten de bebouwde kom worden gewijzigd. Het agendapunt kan als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 10 en 11 november geagendeerd worden.

Meerjarenbegroting 2022-2025, inclusief de Verordening Parkeerbelastingen Vlaardingen 2022

De Meerjarenbegroting 2022-2025 werd beeldvormend besproken. Als gevolg van extra geld vanuit de rijksoverheid en de tweede voortgangsrapportage verbetert de financiële positie van de gemeente. De Meerjarenbegroting 2022-2025 werd vanwege de grote samenhang geclusterd behandeld met de Verordening parkeerbelastingen Vlaardingen 2022. Het voorgestelde parkeertarief voor het parkeren op straat is € 2,40 per uur, terwijl het voorstel is dat er per uur € 2,50 wordt betaald in een parkeergarage. Het agendapunt wordt op 4 november oordeelsvormend besproken. 

Ken uw steunraadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden en 9 steunraadsleden. In deze rubriek stellen (steun)raadsleden zich voor. Deze keer is dat steunraadslid Arthur Jonkers (AOV).

Foto van Arthur Jonkers

Lees het interview met Arthur Jonkers.

Agenda

Op woensdag 3 november vindt vanaf 20.00 uur de extra Raadscommissie plaats op het stadhuis. Nu een deel van de coronamaatregelen is vervallen, bent u weer van harte welkom om de Raadscommissie bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Agendaverzoek GroenLinks inzake onderzoek betaald parkeren VOP en Oostwijk-Oost
  • Cultuurnota 2022-2025, Actief en inclusief
  • Kerkenvisie
  • Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2021
  • Toekomstige invulling Rekenkamer

Op donderdag 4 november vindt vanaf 20.00 uur de Raadscommissie plaats. Ook hierbij bent u van harte welkom. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Lijst ingekomen stukken
  • Meerjarenbegroting 2022-2025, inclusief de Verordening Parkeerbelastingen Vlaardingen 2022

Wilt u de vergaderingen online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl . U kunt de vergaderingen volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda's en de bijbehorende stukken.

Overige vergaderingen in november 2021

  • Raadsvergadering: 10 en 11 november
  • Raadscommissie: 25 november

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl