Nieuwsbrief gemeenteraad - week 43 2022

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest  regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Terugblik Raadscommissies Ruimte & Middelen 

Op donderdag 20 oktober 2022 sprak de Raadscommissie Ruimte & Middelen in de Raadszaal over twee agendapunten. 

Meerjarenbegroting 2023-2026 & Verordening Parkeerbelastingen Vlaardingen 2023 

De begroting voor 2023 is sluitend en er wordt een overschot verwacht van € 188.000. Voor de jaren 2024 tot en met 2026 wordt er een negatief begrotingssaldo verwacht van € 1,55 miljoen, € 3,6 miljoen en € 6,8 miljoen. In de meerjarenbegroting is onder andere een voorstel opgenomen om € 600.000 extra uit te geven aan de Stadsgehoorzaal in vergelijking met het coalitieakkoord dat dit jaar is vastgesteld. De gemeenteraad wordt in de toekomst door het college periodiek geïnformeerd over de uitgaven voor de langdurige opvang van Oekraïners. Het voorstel over de Verordening Parkeerbelastingen Vlaardingen 2023 houdt in dat de tarieven voor de parkeervergunningen hetzelfde blijven, maar dat de boete voor het niet betalen in betaald parkeren gebied wordt gewijzigd van € 66,50 naar € 72,90. Op donderdag 3 november wordt er oordeelsvormend gesproken over dit agendapunt tijdens een vergadering van de Raadscommissie Ruimte & Middelen. 

Wijzigen Verordening Auditcommissie 2019 en Verordening Rekenkamer Vlaardingen 2022

De fracties van de SP, ONS.Vlaardingen en CU-SGP hebben een initiatiefraadsvoorstel geschreven om het aantal leden van de Auditcommissie terug te brengen van 14 naar minimaal vijf en maximaal zeven leden. Het voorstel is ook om de onderzoeksopzetten van de uit te voeren onderzoeken van de Rekenkamer Vlaardingen en de evaluatie van het werk van de Rekenkamer Vlaardingen te bespreken tijdens een vergadering van de Raadscommissie. Door Stadsbelangen Vlaardingen is een wijzigingsvoorstel aangekondigd om het aantal aanwezige leden dat nodig is tijdens een vergadering van de Auditcommissie te verlagen, zodat de kans kleiner is dat een vergadering niet door kan gaan. Nu moeten meer dan de helft van de leden van de Auditcommissie aanwezig zijn om te kunnen beraadslagen en besluiten. Het agendapunt kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 en 10 november.

Terugblik Raadscommissie Samenleving 

Op donderdag 20 oktober 2022 vond ook de Raadscommissie Samenleving plaats en werd het plan doelgroepenvervoer MVS besproken.

Plan doelgroepenvervoer MVS

Er werd een korte presentatie gegeven om weer te geven wat er gewijzigd is sinds de raad voor het laatst over dit onderwerp is geïnformeerd tijdens de raadscommissie van 2 juni 2022. Vervolgens was er ruimte voor het stellen van vragen ter ondersteuning van de beeldvorming. Er is onder andere gesproken over de reizigersprofielen en hoe deze tot stand komen of de businesscase ook voor de reiziger financieel voordelig is en of er geëvalueerd wordt en op welke manier. De portefeuillehouder deed de toezegging om anderhalf à twee jaar na de start van de uitvoering van het plan een kwalitatieve evaluatie uit te voeren en deze met de raad te delen. Op 3 november wordt het onderwerp oordeelsvormend behandeld in de Raadscommissie Samenleving. 

Agenda

Op donderdag 3 november om 20.00 uur vindt de Raadcommissie plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Lijst van ingekomen stukken;
  • Overzichten van moties en toezeggingen;
  • Werksessie Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan;
  • Meerjarenbegroting 2023-2026 & Verordening Parkeerbelastingen Vlaardingen 2023;
  • Investeringskredieten sport;
  • Revolving fund Energiearmoede;
  • Plan doelgroepenvervoer MVS.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Vergaderingen november 2022

  • Raadsvergadering op 9 en 10 november
  • Raadscommissie op 24 november

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl