Nieuwsbrief gemeenteraad - week 43 2020

Terugblik raadsvergadering 15 oktober 2020

Digitale raadsvergadering
De raadsvergadering van 15 oktober vond vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats via een videoverbinding. 

Na vaststelling van de agenda werden er eerst mondelinge vragen gesteld over de Voedselbank door Wouter de Reus (ChristenUnie/SGP) mede namens ONS Vlaardingen. Na de beantwoording en de behandeling van de huishoudelijke agendapunten werden de raadsvoorstellen behandeld. 

Zonder beraadslaging werd ingestemd met de raadsvoorstellen inzake het ontslag van een steunraadslid, de wijziging van de Verordening Vertrouwenscommissie en de commissie voor het klankbordgesprek met de burgemeester Vlaardingen 2020, de wijziging van de Verordening Auditcommissie 2019, het aansluiten bij de Nationale Ombudsman, het Controleplan van de Accountant, het Paraplubestemmingsplan Wonen en de 2e herziening van de beheersverordening Vergulde Hand West en de Rekenkamerrapporten inzake armoede en schuldhulpverlening respectievelijk informatiebeveiliging. Een aangekondigd amendement van Leonie Claessen (VVD) over het laatste Rekenkamerrapport werd niet behandeld na een toezegging van de wethouder hierover.

Agenda

Vanwege de coronamaatregelen vindt de raadscommissie op donderdag 29 oktober om 20.00 uur plaats via een videoverbinding. Het volgende onderwerp staat op de agenda: 

  • Meerjarenbegroting 2021-2024.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Komende bijeenkomsten november

  • Raadscommissie op 5 november 
  • Raadsvergadering op 11 november 
  • Raadsvergadering op 12 november (Meerjarenbegroting 2021-2024)
  • Raadscommissie op 26 november 

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag per e-mail aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering.