Nieuwsbrief gemeenteraad - week 42 2021

Terugblik Raadsvergadering 14 oktober 2021

Op donderdag 14 oktober vond de tweede reguliere raadsvergadering plaats na het zomerreces. Bij het vragenhalfuur werden mondelinge vragen gesteld door Koen Kegel (D66) over de communicatie over investeren in Vlaardingse windmolens. Deze vragen werden ter vergadering beantwoord.

Raadsvoorstellen

Tijdens de raadsvergadering werd zonder uitgebreide beraadslaging ingestemd met de volgende raadsvoorstellen: de benoeming en het ontslag van een lid van de Auditcommissie, het Auditplan 2021, de benoeming van leden van diverse gemeenschappelijke regelingen, de zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), de zienswijze op het Regionaal Risicoprofiel 2022-225 van de VRR, de eerste wijziging van de Havenverordening Vlaardingen 2019 met bijbehorende toelichting, de Nota bodembeheer 2016-2026, het krediet voor drie overeenkomsten over de Blankenburgverbinding, het bestemmingsplan Floreskwartier en het krediet voor het vervangen van pompen van het Rioolgemaal Oost.

Over drie raadsvoorstellen werd uitgebreider gesproken. Er is gesproken over de Toekomst van de Particuliere Woningverbetering. Hierop werd door Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen) mede namens de VVD een amendement ingediend inzake de WOZ-waarde op 1 januari 2020. Het amendement en het voorstel zijn aangenomen. Vervolgens is gesproken over middelen voor de aanpak van wachtlijsten en tekorten in de Jeugdhulp. Hierop werd een amendement ingediend door Wouter de Reus (ChristenUnie-SGP) mede namens AOV over middelen die aan de algemene begroting worden toegevoegd. Het amendement en het voorstel werden aangenomen. Tot slot is gesproken over het raadsvoorstel tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2021. Hierop werd door een amendement ingediend door Ruben van de Zande (VVD) als vervanger van Kees Rijke (VVD) over de onafhankelijkheid van de adviescommissie. Ook met dit amendement en het voorstel stemde de raad in.

Opvang van vluchtelingen

Op verzoek van Robin Bongers (GroenLinks) is ter vergadering het agendapunt toegevoegd om te spreken over de opvang van vluchtelingen in Vlaardingen. Hierbij is door Ruben van de Zande (VVD) mede namens VV2000/Leefbaar Vlaardingen een motie ingediend omtrent de eisen die hieraan gesteld worden. Deze motie werd aangenomen. Ook werd een motie van treurnis ingediend door Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen) over de gevolgde procedure. Deze motie werd verworpen.

Moties buiten de orde

Tot slot is een aantal moties vreemd aan de agenda behandeld. De eerste motie was van Ron Boers (Fractie Boers) over de vreugdevuren. Deze motie werd na de beraadslaging verworpen. De tweede behandelde motie was van Nel Versteeg (PvdA) mede namens SBV met wensen en bedenkingen over de Heemtuin Westwijk. Deze motie werd na de beraadslaging verworpen. Er waren nog andere moties vreemd aan de agenda, maar deze werden omwille van de tijd aangehouden dan wel ingetrokken.

Gemeenteraad bezoekt Blankenburgverbinding

Foto van werkbezoek aan locatie Blankenburgverbinding

Op 15 oktober bezocht de gemeenteraad de Blankenburgverbinding. De bijeenkomst werd ingeleid door wethouder Bikkers. Er werd een presentatie gegeven over de stand van zaken en de actualiteit rondom de Maasdeltatunnel, de Zuidbuurt, de Marathonweg en de A20. Er was specifiek aandacht voor de gehanteerde geluidsnormen en de maatregelen die worden genomen door RWS om geluidsoverlast te beperken. Vervolgens bracht de raad een bezoek aan het uitkijkpunt Maasdeltatunnel Noord en kreeg men uitleg over de werkzaamheden op locatie.

Ken uw steunraadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden en 9 steunraadsleden. In deze rubriek stellen (steun)raadsleden zich voor. Deze keer is dat steunraadslid Gertjan Molenaar (BVV).

Foto van Gertjan Molenaar

Lees het interview met Gertjan Molenaar.

Gast van de raad

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat u weet waarover vergaderd wordt. Daarom nodigt de raad u uit om als gast van de raad aanwezig te zijn. Bent u benieuwd waar het dagelijkse werk van een raadslid uit bestaat, hoe besluiten tot stand komen en hoe een raadsvergadering verloopt? Meld u dan aan voor ‘gast van de raad’ op 10 november 2021 via griffie@vlaardingen.nl. Meer informatie vindt u op www.vlaardingen.nl/gast

Agenda

Op donderdag 28 oktober vindt vanaf 20.00 uur de Raadscommissie plaats in het stadhuis. Nu een deel van de coronamaatregelen is komen te vervallen, bent u weer van harte welkom om de Raadscommissie bij te wonen.  De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Adviesrecht en participatie in kader van Omgevingswet
  • Meerjarenbegroting 2022-2025, inclusief de Verordening Parkeerbelastingen Vlaardingen 2022
  • Cultuurnota 2022-2025, Actief en Inclusief
  • Tweede wijziging Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl . U kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.