Nieuwsbrief gemeenteraad - week 42 2020

Terugblik sprekersplein en raadscommissie 8 oktober

Op 8 oktober spraken vier personen in tijdens het sprekersplein in de raadszaal. Daarnaast heeft de raadscommissie gesproken over de lijst van ingekomen stukken, het agendaverzoek van diverse partijen inzake over het vuurwerkverbod en de gevolgen van corona voor Stroomopwaarts.

Het sprekersplein

Vier insprekers hadden zich gemeld voor dit sprekersplein. Twee insprekers spraken in over de mogelijke woningbouw op de locatie van de hobbytuinen aan de Hoevenronde. Zij gaven de raad  mee welke meerwaarde de hobbytuinen hebben en dat zij dit zowel als een persoonlijk als een maatschappelijk verlies ervaren als zij moeten verplaatsen om ruimte te maken voor woningbouw. Hier haakte de derde spreker namens de scoutingvereniging Allart van Heemstede op in. De vereniging is gevestigd op dezelfde locatie in de wijk Holy. De laatste inspreker sprak namens de Fietsersbond de raad toe over de ombuigingsvoorstellen. De Fietsersbond pleit ervoor om onderhandelingsruimte te behouden voor de metropolitaanse fietsroute om het aantrekken van subsidies mogelijk te maken en om ook de veiligheid van de fietser mee te nemen binnen de extra investeringen van het actieplan mobiliteit. 

Lijst ingekomen stukken 

Hierover had de raadscommissie geen opmerkingen. De lijst zal in zijn huidige vorm worden vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 15 oktober. 

Agendaverzoek van diverse partijen inzake vuurwerkverbod

Dit agendaverzoek werd ingediend door GroenLinks, D66, PvdA, BVV, Fractie Akça en Fractie Kerkhof. Raadslid Robin Bongers lichtte het agendapunt toe. Vervolgens gaf de portefeuillehouder een toelichting over het onderwerp: wat is het huidige juridische kader, wat zijn de mogelijkheden voor het lokale bestuur en de oplossingen van verschillende andere gemeenten werden besproken. Ook het effect van het coronavirus op mogelijke besluitvorming hieromtrent is meegenomen in de toelichting. Na afloop was er gelegenheid om vragen te stellen. Er is onder andere gesproken over welk moment opportuun zou zijn om een dergelijke maatregel in te voeren. De portefeuillehouder heeft toegezegd om een keuzenotitie aan te bieden begin van 2021. 

Gevolgen coronacrisis voor Stroomopwaarts

In de presentatie van Stroomopwaarts over de gevolgen van het coronavirus was er onder andere aandacht voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), het werkleerbedrijf, de gevolgen voor de instroom, de gevolgen voor integratie en de schuldhulpverlening. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen. Er zijn onder andere verduidelijkende vragen gesteld over de praktijk, hoe het zit met thuiswerken en de verwachtingen met betrekking tot mogelijke nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. 

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In de rubriek 'Ken uw raadslid' stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Nol Kloosterman (AOV).

Nol Kloosterman

Lees het interview met Nol Kloosterman.

Agenda

Op donderdag 15 oktober vindt de raadsvergadering vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats via een online videoverbinding. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Ontslag steunraadslid
  • Wijziging Verordening Vertrouwenscommissie en commissie voor het klankbordgesprek met de burgemeester Vlaardingen 2020
  • Wijziging Verordening Auditcommissie 2019
  • Aansluiting bij de Nationale Ombudsman
  • Controleplan accountant
  • Paraplubestemmingsplan Wonen en 2e herziening beheersverordening Vergulde Hand West
  • Rekenkamerrapport Armoede en Schuldhulpverlening
  • Rekenkamerrapport Informatiebeveiliging

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Komende bijeenkomst oktober

  • Raadscommissie op donderdag 29 oktober (Meerjarenbegroting)