Nieuwsbrief gemeenteraad - week 41 2021

Aftrap verdiepingscursus Politiek Actief

Op woensdag 6 oktober was de eerste bijeenkomst van het verdiepingstraject Politiek Actief. De griffie organiseert deze cursus. Het is bedoeld voor geïnteresseerden die daadwerkelijk overwegen om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

De deelnemers stelden zich voor aan de hand van een aantal vragen. Een aantal van hen heeft vorig jaar al de cursus Politiek Actief in samenwerking met ProDemos gevolgd. De cursus werd afgetrapt met een quiz over het gemeentebestuur. Vervolgens is er ingegaan op de omgeving waarin een raadslid zich bevindt en de hulptroepen waar de raadsleden gebruik van kunnen maken om het werk goed uit te voeren, zoals de griffie, de accountant en de Rekenkamer. Daarna werd ingegaan op de vergadercyclus van de gemeenteraad en de instrumenten die een raadslid inzet om een onderwerp op de agenda te zetten. Raadsleden Neill Voorburg en Ruben van de Zande lieten een voorbeeld zien van hoe zij dit doen. Ruben van de Zande vertelde ook nog over de functie van de Agendacommissie. De deelnemers konden vragen stellen, waarna de bijeenkomst werd afgesloten met een huiswerkopdracht. De volgende bijeenkomst staat gepland op 27 oktober. Dan staan de thema’s ‘wonen’ en ‘klimaat en duurzaamheid’ op het programma.

Gemeenteraad bezoekt STOED en stichting Elckerlyc

Op 7 oktober vond er een werkbezoek van de gemeenteraad plaats aan Stichting Onder Een Dak (STOED) en Stichting Elckerlyc.

STOED biedt arrangementen en activiteiten aan, gericht op ondersteuning, ontwikkeling en participatie. Concreet betekent dit een mogelijkheid om te slapen, mee te doen in de maatschappij en anderen te ontmoeten (die in dezelfde situatie zitten). 

Er werd tijdens het werkbezoek gesproken met een cliënte. Zij kwam bij De Elementen terecht, omdat haar geestelijk welzijn achteruit ging en zij daardoor haar woning kwijtraakte. Tijdens haar periode in De Elementen vond zij innerlijke rust. Op dit moment doet zij enkele dagdelen per week vrijwilligerswerk en is er vanuit haar gezien perspectief om uit te stromen. Hiervoor moet wel een geschikte woning worden gevonden. 

Elckerlyc biedt ondersteuning aan mensen die tijdelijk niet zelfredzaam zijn. Dit doen ze door het bieden van verschillende vormen van opvang en begeleiding. Elckerlyc biedt acute noodopvang en wonen met begeleiding.

Ken uw steunraadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden en 9 steunraadsleden. In deze rubriek stellen (steun)raadsleden zich voor. Deze keer is dat steunraadslid Tom Romeijn (PvdA).

Foto Tom Romeijn

Lees het interview met Tom Romeijn.

Agenda

Op donderdag 14 oktober vindt vanaf 20.00 uur de raadsvergadering plaats op het stadhuis. Nu een deel van de coronamaatregelen is komen te vervallen, bent u weer van harte welkom om de raadsvergadering bij te wonen.  De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Benoeming en ontslag lid Auditcommissie
 • Auditplan 2021
 • Benoeming leden diverse gemeenschappelijke regelingen
 • Zienswijze 2e begrotingswijziging 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
 • Eerste wijziging Havenverordening Vlaardingen 2019 met bijbehorende toelichting
 • Nota bodembeheer 2016-2026
 • Krediet Blankenburgverbinding
 • Bestemmingsplan Floreskwartier
 • Toekomst particuliere Woningverbetering
 • Beschikbaar stellen middelen aanpak wachtlijst en tekorten Jeugdhulp
 • Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2021

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl . U kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Vergaderingen in oktober 2021

 • Donderdag 28 oktober: Raadscommissie

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl