Nieuwsbrief gemeenteraad - week 41 2020

politiek actief verkleind

Gratis cursus Politiek Actief voor Vlaardingers!

Op 3 november start de cursus Politiek Actief voor Vlaardingers. Wilt u meer weten over de gemeente Vlaardingen en hoe besluiten over plannen en projecten genomen worden? Heeft u interesse om politiek actief te worden en mee te beslissen, maar weet u niet precies hoe u dit moet doen? Dan is de cursus Politiek Actief iets voor u. Meedoen is gratis. U kunt zich aanmelden tot en met 25 oktober via griffie@vlaardingen.nl. Laat ook weten waarom u wilt meedoen. Er is een maximum aantal deelnemers dat mee kan doen en u hoort daarom op 27 oktober of u geselecteerd bent.

Wat doet de gemeente? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente? Wat doet een raadslid?

Op deze vragen – en meer! – krijgt u tijdens de cursus antwoord. Ook krijgt u een training debatteren en zijn er ontmoetingen met gemeenteraadsleden. Zo krijgt u ervaring uit de praktijk mee en traint u nuttige vaardigheden die mogelijk later van pas komen als gemeenteraadslid. Tot slot bespreekt u een vergadering van de gemeenteraad voor, woont u deze (digitale) vergadering bij en wordt er op de vergadering teruggekeken.

Programma

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten op het stadhuis aan de Markt 11. Het programma is als volgt:

Bijeenkomst 1: introductie en kennismaking (op 3 november):

 • Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de gemeente?
 • Verkiezingen / politieke partijen

Bijeenkomst 2: de gemeente (op 17 november):

 • Hoe werkt de gemeente?
 • De besluitvorming binnen de gemeente
 • Beïnvloeden van de besluitvorming

Bijeenkomst 3: de gemeenteraad (op 1 december):

 • Taken en rollen van de gemeenteraad
 • De instrumenten van een raadslid
 • Speeddaten met gemeenteraadsleden

Bijeenkomst 4 (op 15 december):

 • Training overtuigend debatteren

Bijeenkomst 5 (op 12 januari):

 • Basiskennis gemeentefinanciën
 • Raadsvergadering voor- en/of nabespreken

Voor alle Vlaardingers

Wij vinden het belangrijk dat de groep deelnemers aan deze cursus divers is. Op die manier komen verschillende invalshoeken aan bod. Iedereen is daarom welkom in de cursus. De cursus en het lesmateriaal zijn zeker ook toegankelijk mensen met een fysieke beperking.

Meer informatie

De cursus wordt verzorgd door: ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat / www.prodemos.nl. ProDemos doet dit in samenwerking met de gemeenteraad van Vlaardingen. 

Terugblik sprekersplein en raadscommissie

Op donderdag 1 oktober sprak Mieke Peters namens Stichting Kracht van Vrouwen Vlaardingen in op het Sprekersplein en besprak de raadscommissie drie onderwerpen in de Burgerzaal, namelijk de stand van zaken rondom de klimaatadaptatie en twee rapporten van de Rekenkamercommissie Schiedam - Vlaardingen. In de raadszaal werd gesproken over het Paraplubestemmingsplan Wonen en 2e herziening beheer verordening Vergulde Hand West en het agendaverzoek van Fractie Boers inzake Rubberkorrels kunstgras.

Sprekersplein 

Sprekersplein Mieke Peters 2
Mieke Peters reikte tijdens het Sprekersplein het tijdschrift ‘Zij-schrift’ uit. Dit is een tijdschrift dat zij met de stichting Kracht van Vrouwen Vlaardingen ter ere van 100 jaar vrouwenkiesrecht in Vlaardingen heeft gemaakt. Ook vroeg zij aandacht voor Orange the World, een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit deed zij op een creatieve manier door de voorzitter van de raad een oranje stropdas aan te bieden. 

Stand van zaken klimaatadaptatie 

Klimaatadaptatie gaat er over hoe de gemeente met de gevolgen van klimaatverandering omgaat. Er werd een presentatie gegeven hoe de gemeente Vlaardingen met klimaatadaptatie omgaat en de gevolgen daarvan, maar ook wat de beperkingen zijn en wat de gemeente kan doen. Er werd gesproken over de gevolgen op het gebied van wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. De aanwezige (steun)raadsleden gaven hun ideeën mee aan het college. Het college legt voor het einde van dit jaar een visie voor aan de gemeenteraad over klimaatadaptatie.  

Presentatie Rekenkamerrapport Armoede en schuldhulpverlening

De Rekenkamercommissie Schiedam – Vlaardingen deed onderzoek naar armoede en schuldhulpverlening in de gemeente Vlaardingen. Het rapport bevat vier conclusies en negen aanbevelingen. Er werd gesproken over de kader stellende en de controlerende rol van de gemeenteraad. Armoede onder eenverdieners kwam ook aan de orde. Verder werd er gesproken over de rol van incassobureaus en aanbieders van producten op krediet bij het ontstaan van schulden. 
Het onderwerp komt als besluitstuk op de agenda van de raadsvergadering van 15 oktober. 

Presentatie Rekenkamerrapport Informatiebeveiliging

De aanwezigen kregen tijdens een besloten vergadermoment een presentatie over het Rekenkamerrapport Informatiebeveiliging. De aanwezigen kregen ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Het onderwerp komt als besluitstuk op de agenda van de raadsvergadering van 15 oktober.

Paraplubestemmingsplan Wonen en 2e herziening beheersverordening Vergulde Hand West

Er is kort gesproken over dit onderwerp. De raadscommissie was eensgezind over dit raadsvoorstel. Na een procesmatige vraag over een mogelijke rechtsgang kon de voorzitter vaststellen dat het onderwerp als hamerstuk kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 oktober.

Agendaverzoek Fractie Boers inzake rubberkorrels kunstgras

Dit agendaverzoek werd ingediend door Tim Thiel van Fractie Boers met als doel het bespreken van gezondheidseffecten en mogelijke natuurschade van het gebruik en het verwerken van kunstgrasvelden. Naast de ambtelijke ondersteuning van de portefeuillehouder was er ook een vertegenwoordiger aanwezig van B.A.S. Sport om mee te praten over het onderwerp. De heer Thiel kreeg als eerste het woord om een inleiding te geven. Vervolgens is er een toelichting gegeven door de portefeuillehouder en zijn ondersteuning. Daarna is er in de commissie onder andere gesproken over de verwerking van kunstgrasmatten, de effecten van het gebruik van kunstgrasmatten op de gezondheid, de verschillende mogelijke alternatieven en de kosten voor het vervangen van kunstgrasmatten. Deze bijeenkomst heeft geen vervolg, maar diende om de raad te informeren. 

Agenda

Op donderdag 8 oktober vindt de raadscommissie plaats in het stadhuis. Vanwege de coronamaatregelen is deze raadscommissie zonder publiek en is er per fractie maximaal één vertegenwoordiger aanwezig. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Lijst van ingekomen stukken
 • Agendaverzoek diverse partijen inzake vuurwerkverbod
 • Gevolgen Coronacrisis voor Stroomopwaarts

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Komende bijeenkomsten oktober

 • Raadsvergadering op donderdag15 oktober (online vergadering)
 • Raadscommissie op donderdag 29 oktober (Meerjarenbegroting)