Nieuwsbrief gemeenteraad - week 40 2021

Terugblik Raadscommissie 30 september 2021

Op donderdag 30 september vond de Raadscommissie plaats. Hieronder leest u een verslag van de vergadering.

Sprekersplein

De inspreekster sprak in over het voorstel om de op- en afritten bij de Blankenburgverbinding aan te passen. Zij vreest geluidsoverlast te ervaren van het verkeer dat gebruik zal gaan maken van de op- en afritten en het verkeer van de Marathonweg. Het geluidsscherm dat staat in de buurt van haar woning voldoet volgens haar niet aan de geldende normen. Zij vindt het jammer dat er recent geen nieuw geluidsonderzoek is uitgevoerd.

Lijst van ingekomen stukken

Er zijn geen verzoeken gedaan om de lijst van ingekomen stukken te wijzigen. Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt over het anonimiseren van persoonsgegevens van personen die een brief hebben gestuurd aan de gemeenteraad.

Toelichting Nationale ombudsman

Op 15 oktober 2020 besloot de gemeenteraad dat de gemeente Vlaardingen zich per 1 januari 2022 aansluit bij de Nationale ombudsman. Dit betekent dat de Nationale ombudsman vanaf die datum de klachten afhandelt van inwoners die een klacht hebben over hoe zij door een medewerker van de gemeente Vlaardingen zijn behandeld. De Nationale ombudsman, de heer Van Zutphen, was zelf aanwezig om een toelichting te geven over zijn werkzaamheden. De Nationale ombudsman neemt alleen een klacht in behandeling wanneer de gemeente onvoldoende een klacht behandelde of een klacht niet in behandeling nam. De Nationale ombudsman wil liever snel klachten afhandelen in plaats van voornamelijk rapporten schrijven. Voor de Nationale ombudsman is het belangrijk dat: een gemeente eerlijk is, toegankelijk is, inwoners op een begrijpelijke manier een bericht schrijft of een vraag begrijpelijk beantwoordt en dat de gemeente eerlijk is over de verwachtingen richting haar inwoners. De Nationale ombudsman heeft de ambitie om de dienstverlening van de gemeente te verbeteren, waardoor er weinig klachten bij de Nationale ombudsman terechtkomen. Naast het behandelen van individuele klachten doet de Nationale ombudsman ook grotere onderzoeken over specifieke onderwerpen. Tot 1 januari 2022 behandelt de Rotterdamse ombudsman nog de klachten.

Wensen en bedenkingen overeenkomsten Blankenburgverbinding en raadsvoorstel

Het college heeft het voornemen om drie overeenkomsten aan te gaan met Rijkswaterstaat in het kader van de Blankenburgverbinding. In het kader van een wensen en bedenkingenprocedure worden deze drie overeenkomsten aan de gemeenteraad voorgelegd. Om op- en afritten aan te passen, fietspaden te verbreden en de overdracht van een geluidsscherm mogelijk te maken, krijgt de gemeenteraad tegelijkertijd een voorstel voorgelegd. Er werd gesproken over de mogelijke geluidsoverlast van het toenemende verkeer voor bewoners in de omgeving. Wethouder Bikkers gaf aan in gesprek te gaan met de inspreekster van het Sprekersplein. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het plaatsen van geluidsschermen. Er werd op aangedrongen dat de wethouder Bikkers ook met Rijkswaterstaat in gesprek gaat over de mogelijke geluidsoverlast. Het agendapunt kan als besluitstuk voor de raadsvergadering van 14 oktober geagendeerd worden.

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021

Dit onderwerp werd zowel beeldvormend als oordeelsvormend besproken. De portefeuillehouder trapte de bijeenkomst af met een korte toelichting. Vervolgens ging het woord naar de commissie voor een beeldvormende ronde. Er werden vragen gesteld over zelfredzaamheid, huishoudelijke hulp en de (on)afhankelijkheid van de in te stellen adviescommissie. Vervolgens ging de commissie verder met de oordeelsvorming. Er werd een amendement aangekondigd inzake het benadrukken van de onafhankelijkheid van de in te stellen adviescommissie. Mogelijk wordt ook nog een motie aangekondigd inzake de goedkope huishoudelijke hulp. Het onderwerp kan door naar de raadsvergadering van 14 oktober als bespreekpunt. 

Beschikbaar stellen middelen aanpak wachtlijsten en tekorten in de jeugdhulp

Dit onderwerp werd oordeelsvormend besproken. Op 23 september jl. is dit onderwerp al beeldvormend aan bod gekomen. Het woord kon meteen naar de commissie. Er werd een amendement aangekondigd door het AOV inzake het reserveren van middelen in de reserve sociaal domein. Mogelijk volgt ook van CU-SGP nog met een motie inzake beweging ter preventie van uitgaven aan jeugdhulp. Er werd onder andere gesproken over de verdeling van de middelen, het risico van meerkosten en het verschil tussen de algemene middelen en de algemene begroting. Dit onderwerp kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 oktober als bespreekpunt. 

Ken uw steunraadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden en 9 steunraadsleden. In deze rubriek stellen (steun)raadsleden zich voor. Deze keer is dat steunraadslid Thom van Vugt (ONS.Vlaardingen).

Foto vanThom van Vugt

Lees het interview met Thom van Vugt.

Agenda

Op donderdag 14 oktober vindt vanaf 20.00 uur de raadsvergadering plaats op het stadhuis. Nu een deel van de coronamaatregelen is komen te vervallen, bent u weer van harte welkom om de raadsvergadering bij te wonen.  De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Benoeming en ontslag lid Auditcommissie
 • Auditplan 2021
 • Benoeming leden diverse gemeenschappelijke regelingen
 • Zienswijze 2e begrotingswijziging 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
 • Eerste wijziging Havenverordening Vlaardingen 2019 met bijbehorende toelichting
 • Nota bodembeheer 2016-2026
 • Krediet Blankenburgverbinding
 • Bestemmingsplan Floreskwartier
 • Toekomst particuliere Woningverbetering
 • Beschikbaar stellen middelen aanpak wachtlijst en tekorten Jeugdhulp
 • Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2021

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl . U kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Vergaderingen in oktober 2021

 • Donderdag 28 oktober: Raadscommissie

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl