Nieuwsbrief gemeenteraad - week 3 2023

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Terugblik Raadscommissie van 12 januari 

Op donderdag 12 januari 2023  sprak de Raadscommissie Ruimte & Middelen in de Raadszaal over vijf agendapunten. Er werd gestart met het Sprekersplein. 

Sprekersplein

Er waren vier insprekers. De eerste twee insprekers spraken in over zwemmen in Vlaardingen. De eerste spreker pleitte ervoor om een nieuw zwembad te realiseren, waarbij zwemmen in Vlaardingen in een breder concept kan worden gezien. De tweede inspreker gaf aan er voorstander van te zijn om een ecologisch buitenbad te realiseren bij een nieuw te realiseren zwembad. Een ecologisch buitenbad kan volgens de inspreker aantrekkingskracht hebben op bezoekers van buiten Vlaardingen. De derde inspreker sprak haar zorgen uit over te weinig onderwijshuisvesting voor de leerlingen die naar een school gaan van SIKO. De vierde inspreker zei positief te zijn over het plan van aanpak om locaties te vinden voor basisscholen.  

Strategische agenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft een concept strategische agenda geschreven. Het fietspad bij de Burgemeester van Heusdenlaan wordt met behulp van de MRDH verbreed. Er werd aandacht gevraagd voor het verruimen van de mogelijkheid van openbaar vervoer voor inwoners die onregelmatig werken in ploegendienst. Dankzij de MRDH wordt er een gebiedsontwikkeling in de Rivieroevers en District U mogelijk gemaakt. De betrokkenheid van gemeenteraden bij het economisch programma bij de MRDH blijft een aandachtspunt. 

Plan van aanpak Locatiestudie basisscholen Vlaardingen

De gemeente heeft op het gebied van onderwijshuisvesting de wettelijke zorgplicht om te voorzien 
in uitbreiding en/of (vervangende) nieuwbouw. In het plan van aanpak wordt toegelicht hoe gekomen wordt tot voorkeurslocaties voor onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs. De criteria gaan over de grootte van de kavel, ruimtelijke beperkingen zoals geluid en veiligheid en als derde of er als een mogelijke ontwikkeling is voorzien voor de locatie. Er werd gesproken over hoe de verschillende criteria ten opzichte van elkaar worden afgewogen en welk criterium dan bepalend is of een locatie wel geschikt is voor een basisschool of niet. Het agendapunt wordt op 19 januari oordeelsvormend besproken. 

Bestemmingsplan Museumkwartier

Er is een voorstel om het Museumkwartier opnieuw te ontwikkelen en daar 87 nieuwbouwwoningen te realiseren. De eigenaar heeft het voornemen het Museumkwartier, dit is het braakliggende gebied dat wordt begrensd door de Westhavenkade, Vettenoordsekade, achterkant Prins Hendrikstraat en achterkant detailhandel Parallelweg, opnieuw te ontwikkelen. Er moet een rijksmonument worden gesloopt om het plan met de 87 woningen te realiseren. Het agendapunt kan als besluitstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 februari.

Verkeerssituatie Holysingel

Op 1 november 2022 ontving de gemeenteraad een memo over de verkeerssituatie van de Holysingel. Eerder nam de gemeenteraad over de verkeerssituatie een motie aan met het verzoek om te onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om de veiligheid daar te verbeteren. Er zal onder andere een tijdelijke rijbaanversmalling worden toegepast aan de Holysingel. Verder heeft het Openbaar Ministerie goedkeuring gegeven aan een pilot met een mobiele flitspaal. Er wordt uitgezocht of het mogelijk is om twee nepflitspalen neer te zetten aan de Holysingel. 

Wijziging Verordening Auditcommissie 2019

Mevrouw Kalf-Müller heeft een initiatiefvoorstel geschreven om de Verordening Auditcommissie 2019 te wijzigingen. Het voorstel wijzigt de verordening zo dat de Auditcommissie kan vergaderen met minder leden. Het agendapunt kan als besluitstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 februari.

Toekomstvisie zwemmen in Vlaardingen

Op 10 en 17 februari 2022 is al een eerste rapportage over de toekomst van het zwembad de Kulk besproken tijdens twee raadscommissies. Na een presentatie op 12 januari 2023 door het adviesbureau dat de toekomstvisie heeft opgesteld, werd er over het onderwerp in gesprek gegaan en werden er vragen gesteld aan de portefeuillehouder en de ambtelijke ondersteuning. Het gesprek ging over de financiering, de mogelijkheden tot het realiseren van een buitenbad en het eventueel vergroten van de recreatieve functie van het zwembad. Op 19 januari wordt het onderwerp geagendeerd in de raadscommissie in een oordeelsvormende bespreking.

Agenda

Op donderdag 19 januari vindt om 20.00 uur de Raadscommissie plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Aansluitvoorwaarden riolering gemeente Vlaardingen 2023;
  • Uitgangspunten Omgevingsvisie;
  • Grondbrief 2023;
  • Ontwikkeling onderwijs Albeda en Lentiz op District U;
  • Plan van aanpak Locatiestudie basisscholen Vlaardingen;
  • Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2023;    
  • Toekomstvisie zwemmen in Vlaardingen.    

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Vergaderingen in februari

  • Raadsvergadering 2 februari; 
  • Raadscommissie 9 februari;
  • Raadscommissie 16 februari.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl