Nieuwsbrief gemeenteraad - week 39 2022

Op donderdag 22 september 2022 vonden de Raadscommissies Ruimte & Middelen en Samenleving plaats. Hieronder leest u de terugblikken.

Terugblik Raadscommissie Ruimte & Middelen  

Tijdens de Raadscommissie Ruimte & Middelen in de Raadszaal kwamen zeven agendapunten aan de orde. De Verordening Commissie Bezwaarschriften 2022 werd niet besproken en kan als besluitstuk worden geagendeerd tijdens de raadsvergadering van 13 oktober. Er werd gestart met een Sprekersplein.

Sprekersplein

De inspreekster vroeg aandacht voor de ernstige dreiging van het ontstaan van een weinig kwalitatief gebied waarbij eenzijdig, namelijk op het Eiland van Speyk, teveel en te hoog wordt gebouwd. 21% van de totale woningen in de Rivierzone komt volgens de inspreekster op een heel klein deel van het Eiland van Speyk terecht. Verder maken de bewoners zich zorgen over toekomstige bezonning, windhinder en geluidshinder als huidige plannen aangehouden worden. 

Lijst van ingekomen stukken

Er zijn geen voorstellen tot wijziging gedaan van de lijst van ingekomen stukken. 

Overzicht moties en toezeggingen 

De gemeenteraad wordt in de toekomst per kwartaal geïnformeerd over de invoering van de Wet open overheid in Vlaardingen. 

Gebiedsvisie Rivierzone Vlaardingen

De Gebiedsvisie Rivierzone Vlaardingen is een ruimtelijke visie hoe het gebied zich binnen vijf tot tien jaar kan ontwikkelen. De Rivierzone in Vlaardingen wordt ontwikkeld naar een hoogwaardig woon-, werk- en verblijfsgebied. Binnen de Rivierzone is sprake van een groot aantal ontwikkelingslocaties, met verschillende initiatiefnemers. Voor drie delen binnen de Gebiedsvisie Rivierzone Vlaardingen moeten de woningbouwplannen nog worden uitgewerkt. Het verminderen van het geluid bij de bouwen woningen is een uitdaging, maar wel mogelijk. Het agendapunt wordt tijdens de vergadering van de Raadscommissie op 29 september oordeelsvormend besproken.

Bestemmingsplan Eiland van Speyk en Stap-3 besluit

Het Eiland van Speyk is onderdeel van de Gebiedsvisie Rivierzone. Het idee is op die locatie maximaal 646 woningen en maximaal 2.000 m² aan andere functies te realiseren. Het maximaal aantal bouwlagen voor de nieuwe woningen is 22 vanwege de samenstelling van de grond en de te maken bouwkosten. Het agendapunt wordt tijdens de vergadering van de Raadscommissie op 29 september oordeelsvormend besproken.

Bestemmingsplan Maaswijk West (District U/voormalig Unileverterrein) en Stap-3 besluit

Maaswijk West is onderdeel van de Gebiedsvisie Rivierzone. Het idee is om op die locatie maximaal 850 woningen, maximaal 180 zorgwoningen, maximaal 6.000 m² zelfstandige kantoorruimte, een offshorecluster met ruimte voor bedrijfsmatige activiteiten voor 10.500 m² aan onderwijsvoorzieningen te realiseren. Het agendapunt wordt tijdens de vergadering van de Raadscommissie op 29 september oordeelsvormend besproken. 

Bestemmingsplan Maasboulevard-Westhavenkade (Locatie Pietersen) en Stap-3 besluit

Maasboulevard-Westhavenkade is onderdeel van de Gebiedsvisie Rivierzone. Het idee is om op die locatie de bestaande bedrijfspanden van Pietersen Elektriciteit BV en de bestaande woningen te vervangen door een appartementengebouw met maximaal 79 woningen. Ook wordt ruimte geboden aan maximaal 500m² aan kantoren. In het middengebied is ruimte voor een gezamenlijke binnentuin, waaronder een parkeergarage. Het agendapunt wordt tijdens de vergadering van de Raadscommissie op 29 september oordeelsvormend besproken. 

Bestemmingsplan parapluherziening dezonering industrieterrein VKV

De parapluherziening dezonering industrieterrein Het industrieterrein Vulcaanhaven-KW-haven is onderdeel van de Gebiedsvisie Rivierzone. Het doel van het bestemmingsplan is de mogelijkheid om vestiging van grote lawaaimakers uit te sluiten. Dit is nodig om woningbouw mogelijk te maken. Het agendapunt wordt tijdens de vergadering van de Raadscommissie op 29 september oordeelsvormend besproken.

Terugblik Raadscommissie Samenleving  

Lijst ingekomen stukken

Op verzoek van de heer De Reus (CU-SGP) wordt een ingekomen stuk bij de stukken geplaatst voor de aankomende raadscommissie van 29 september bij behandeling van het agendaverzoek inzake mogelijke onderwijshuisvesting aan de Hofsingel.

Moties en toezeggingen

Er waren geen opmerkingen over de lijsten moties en toezeggingen. 

Zienswijze beleidsplan 2023-2027 en zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 van de VRR

Dit onderwerp werd ingeleid door de portefeuillehouder. Vervolgens was er ruimte voor vragen en discussie. Er is onder andere gesproken over de omvang en de taakstelling van de VRR, de aanrijdtijd voor ambulances en over de aangehouden algemene reserve. Dit onderwerp kan als besluitpunt worden behandeld bij de gemeenteraadsvergadering van 13 oktober. 

Agendaverzoek Heel de Stad inzake energie en armoede

Het agendaverzoek werd ingeleid door de heer Boers van fractie Heel de Stad. Vervolgens werd er door de aanwezige ambtelijke ondersteuning een presentatie gegeven. Er was gedurende en na de presentatie ruimte voor vragen en discussie. Er is onder andere gesproken over de doorlooptijd van regelingen die uitgevoerd worden door Stroomopwaarts, de uitkering van het rijk (SPUK) en de vindbaarheid van regelingen van de gemeente Vlaardingen. Ook was er ruimte om van gedachten te wisselen met de twee aanwezige wethouders over mogelijke aanvullende maatregelen.

Agenda

Op donderdag 29 september om 20.00 uur vindt de Raadcommissie plaats op het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Lijst van ingekomen stukken;
 • Lijst van moties en toezeggingen;
 • Gebiedsvisie Rivierzone Vlaardingen;
 • Bestemmingsplan Eiland van Speijk en Stap-3 besluit;
 • Bestemmingsplan Maaswijk West (District U/voormalig Unilever) en Stap-3 besluit;
 • Bestemmingsplan Maasboulevard-Westhavenkade (Locatie Pietersen) en Stap-3 besluit;
 • Bestemmingsplan parapluherziening dezonering industrieterrein VKV;
 • (Mogelijke) huisvesting scholen Johannes Calvijn en Het Christal, Hofsingel 82-84;
 • Presentatie voortgang Programma Westwijk.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Vergaderingen in oktober

 • Raadsvergadering: 13 oktober
 • Raadscommissie: 20 oktober

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl