Nieuwsbrief gemeenteraad - week 39 2021

Gemeenteraad bezoekt Stroomopwaarts

Foto van werkbezoek aan Stroomopwaarts
Op vrijdag 24 september bezocht een delegatie van de gemeente het werkleerbedrijf van Stroomopwaarts. 

Stroomopwaarts gaat bij mensen op zoek naar hun eigen kracht en biedt begeleiding, training, opleiding en als dat nodig is een tijdelijk inkomen, ook voor mensen met een arbeidsbeperking. 

De aanwezigen raadsleden werden hartelijk welkom geheten en kregen een korte toelichting op het werkleerbedrijf en een rondleiding door het gebouw. Tijdens de rondleiding werden verschillende afdelingen laten zien zoals de postafdeling, de foodafdeling, metaal en techniek, de afdeling waar horren voor campers en caravans worden gemaakt en zelfs chalets gebouwd worden. 

Na de rondleiding kregen de aanwezige raadsleden de gelegenheid om vragen te stellen aan onder andere de directeur van Stroomopwaarts onder het genot van een bakje koffie of thee, geserveerd door medewerkers van het werkleerbedrijf. 

Terugblik Raadscommissie van 23 september 2021

Tijdens de Raadscommissie van 23 september is gesproken over het bestemmingsplan Floreskwartier. Hierover heeft een mevrouw ingesproken op het Sprekersplein. Daarnaast werd er gesproken over de nota bodembeheer 2016-2026, toekomst Particuliere woningverbetering, wensen en bedenkingen (voorgenomen) verkoop Heemtuin Westwijk en het beschikbaar stellen van middelen voor de aanpak van wachtlijsten en tekorten in de Jeugdhulp.

Sprekersplein

De inspreekster sprak in over het bestemmingsplan Floreskwartier. Zij sprak haar zorgen uit over de gevolgen van de aanleg van het Floreskwartier voor haar eigen woongenot. Zij vreest dat zij last zal hebben van geluidsoverlast tijdens de werkzaamheden. Zij pleit voor een groene en milieuvriendelijke omgeving in de Indische buurt. 

Bestemmingsplan Floreskwartier

In het voorstel voor het Floreskwartier zijn 36 nieuwe grondgebonden woningen opgenomen. De woningen worden verdeeld over twee rijen van 10 en 26 woningen. De afgelopen periode lag het bestemmingsplan ter inzage, zodat belanghebbenden konden reageren op het bestemmingsplan. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Eén van de zienswijzen heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Ook nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, blijft het mogelijk om het fietspad op een andere plaats mogelijk te maken. Voor het bestemmingsplan is ontheffing gevraagd vanwege het te verwachte geluid dat in de omgeving van de nieuwe en de bestaande woningen wordt geproduceerd. Tijdens een inloopavond was er veel belangstelling voor de woningen door Vlaardingers. Alle woningen zijn een nul-op-de-meter-woning. Er is geen behoefte om het bestemmingsplan oordeelsvormend te bespreken op 30 september. Het agendapunt kan als besluitstuk geagendeerd worden voor de raadsvergadering van 14 oktober.

Nota bodembeheer 2016-2026

Er is een plicht om elke tien jaar een nieuwe nota bodembeheer vast te stellen en elke vijf jaar een bodemkwaliteitskaart. De bodemkwaliteitskaart geeft alleen aan welke kwaliteit van de bodem in een bepaald gebied verwacht mag worden, maar gaat niet over de daadwerkelijke kwaliteit van de bodem. 
De bodem van de gemeente Vlaardingen is ingedeeld in vier categorieën, namelijk: wonen, landbouw, industrie en natuur. Wanneer de bestemming van de grond verandert, moet er altijd een vooronderzoek worden gedaan naar mogelijke verontreinigingen en wordt er gekeken of er voor de locatie speciale regels gelden.  Het agendapunt kan als besluitstuk geagendeerd worden voor de raadsvergadering van 14 oktober.

Toekomst Particuliere Woningverbetering

Er is in Vlaardingen sprake van achterstallig onderhoud van particuliere huizen. Tegelijkertijd is er de wens om hulp te bieden bij de energietransitie. Inwoners met een woning met een WOZ-waarde tot 200.000 euro krijgen de mogelijkheid om via het  Servicepunt Woningverbetering informatie te krijgen over het verduurzamen van hun woning. Verder komt er hulp om de eigen de woning te verbeteren  wanneer de woning een WOZ-waarde heeft tot 200.000 euro en ligt in het gebied Centrum-Noord. Tijdens het debat werd een voorstel aangekondigd dat de hulp zou moeten gaan gelden voor woningen in het gebied Centrum-Noord met een WOZ-waarde van 200.000 euro in 2020. Er werd ook gesproken over het laten gelden van de stimuleringsregeling voor geheel Vlaardingen. Vereniging van Eigenaren van appartementencomplexen kunnen straks een beroep doen op het stimuleringsfonds, maar daar moet het geld ook aan terug worden betaald. Op die manier kan vervolgens het geld weer uitgeleend worden. Het agendapunt kan als bespreekstuk geagendeerd worden voor de raadsvergadering van 14 oktober.

Wensen en bedenkingen (voorgenomen) verkoop Heemtuin Westwijk

De portefeuillehouder gaf eerst een toelichting op het raadsmemo. Vervolgens gaf ook de directeur van het Fonds Schiedam Vlaardingen (FSV) een toelichting. Daarna ging het woord naar de commissie voor een beeldvormende ronde. Er werden vragen gesteld over gevolgen voor werkplekken van Stroomopwaarts in de Heemtuin, de inhoud van het contract, mogelijke alternatieven, de waarde van de grond en de educatieve functie. De portefeuillehouder deed de toezegging om de raad inzage te geven in het contract met FSV. Vervolgens werd het onderwerp oordeelsvormend besproken. Mogelijk wordt er een motie ingediend in de eerstvolgende raadsvergadering over het opnieuw verzoeken van de wethouder om alternatieve scenario’s te presenteren. Ook wordt er mogelijk een motie ingediend over een andere constructie om de grond in eigendom van de gemeente te houden. 

Beschikbaar stellen middelen aanpak wachtlijsten en tekorten in de Jeugdhulp

Dit onderwerp werd na een aangenomen ordevoorstel alleen beeldvormend besproken. Er werd eerst een toelichting gegeven door de portefeuillehouder. Vervolgens ging het woord naar de commissie voor een beeldvormende ronde. Er werden vragen gesteld over de wachtlijsten, de impact van de uitvoering van dit raadsvoorstel, de knelpunten die worden genoemd in het voorstel, de inzet van middelen en de uitvoering van triage. De beeldvorming werd vervolgens afgerond. Het voorstel zal op 30 september oordeelsvormend worden besproken in de Raadscommissie. 

Agenda

Op donderdag 30 september vindt vanaf 20.00 uur de Raadscommissie plaats op het stadhuis. Nu een deel van de coronamaatregelen is komen te vervallen, bent u weer van harte welkom om de Raadscommissie bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Lijst van ingekomen stukken
  • Toelichting Nationale ombudsman
  • Wensen en bedenkingen en beschikbaar stellen krediet voor drie overeenkomsten met Rijkswaterstaat inzake de Blankenburgverbinding
  • Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2021
  • Beschikbaar stellen middelen aanpak wachtlijsten en tekorten in de Jeugdhulp

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl . U kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Vergaderingen in oktober 2021

  • Donderdag 14 oktober: Raadsvergadering
  • Donderdag 28 oktober: Raadscommissie

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl