Nieuwsbrief gemeenteraad - week 40 2020

Terugblik raadsvergadering 24 september 

De raadsvergadering van afgelopen 24 september vond vanwege de coronamaatregelen en de beperkte ruimte in de raadszaal op het stadhuis plaats op het voormalige Unileverterrein. 

John Huf
John Huf (links op de foto) legt de eed af.

Er werden mondelinge vragen gesteld door Ron Boers (Fractie Boers) over vuil. Vervolgens werd afscheid genomen van een raadslid, Marnix Alderliesten (CDA), die sinds 2014, met een korte onderbreking in 2018, lid was van de raad. Na zijn afscheid werd John Huf (CDA) in zijn plaats geïnstalleerd door middel van het afleggen van de eed. Nadat de raad weer was aangevuld, benoemde de raad vervolgens een nieuwe wethouder als gevolg van het vertrek van wethouder Nieuwland. In zijn plaats werd Jules Bijl benoemd waarna hij vervolgens de verklaring en belofte aflegde en zijn plaats achter de collegetafel innam.

Jules Bijl
Burgemeester Bas Eenhoorn feliciteert Jules Bijl (links op de foto) met zijn benoeming tot wethouder.

Na de huishoudelijke zaken en de installaties werd overgegaan tot de besluitvorming over de raadsvoorstellen. Hierbij werd allereerst ingestemd met het voorstel om Ruben Pfoster voor onbepaalde tijd aan te wijzen als plaatsvervangend griffier. Daarna werd ingestemd met een flink aantal raadsvoorstellen inzake het mandaatbesluit voor de griffie, de procesnota Woonvisie, de zienswijze op de begrotingswijziging van juli 2020 van Stroomopwaarts, de zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2020 van RBG, een toekomstbestendige ICT door middel van een volledige Cloudmigratie, het afsluiten van de grondexploitatie De Eilanden, het benoemen van een lid van de Raad van Toezicht van Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs en het Vergaderschema 2021.

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In de rubriek 'Ken uw raadslid' stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Alke van Marsbergen (Fractie Kerkhof).

Foto van Alke van Marsbergen

Lees het interview met Alke van Marsbergen.

Agenda

Op donderdag 1 oktober vindt de raadscommissie plaats op het stadhuis. Vanwege de coronamaatregelen is deze raadscommissie zonder publiek en is er per fractie maximaal één vertegenwoordiger aanwezig.

De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Paraplubestemmingsplan Wonen en 2e herziening beheersverordening Vergulde Hand West
  • Agendaverzoek Fractie Boers inzake Rubberkorrels kunstgrasvelden
  • Stand van zaken klimaatadaptatie
  • Presentatie Rekenkamerrapport Armoede en schuldhulpverlening
  • Presentatie Rekenkamerrapport Informatiebeveiliging (besloten)

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Komende bijeenkomsten oktober

  • Raadscommissie op donderdag  8 oktober 
  • Raadsvergadering op 15 oktober 
  • Raadscommissie op donderdag 29 oktober (Meerjarenbegroting) 

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl