Nieuwsbrief gemeenteraad - week 39 2020

Terugblik werkbezoek Park Vijfsluizen

Foto werkbezoek Vijfsluizen

Op woensdagavond 9 september bracht een delegatie van de gemeenteraad een bezoek aan het ontwikkelgebied Park Vijfsluizen.

Menig Vlaardinger heeft hier vroeger gesport of gezwommen, maar er wordt inmiddels al jaren gewerkt aan een nieuwe invulling voor dit voormalig sportterrein van Shell. De delegatie van de gemeenteraad liet zich ter plekke informeren over de ambitie, de uitwerking en de planning van dit gebied. Het is de ambitie om ‘een groene oase met een lange geschiedenis een nieuw leven te geven in een modern en spraakmakend gebied om ontspannen te wonen’. In de uitwerking komen 231 grondgebonden woningen en 160 gestapelde woningen terug in een groene, parkachtige omgeving waarbij de romp van het historisch gebouw behouden blijft.

Het is de bedoeling dat de start van de werkzaamheden om het terrein bouwrijp te maken nog in het derde kwartaal van 2020 gaat beginnen en dat het bestemmingsplan aan het einde van dit jaar wordt behandeld door de gemeenteraad. Als alles volgens planning verloopt, start de eerste fase van de verkoop in het eerste kwartaal van 2021. De start van de bouw van de eerste woningen zou dan eind 2021/begin 2022 kunnen beginnen.

Terugblik raadscommissie 17 september

Op donderdag 17 september 2020 besprak de raadscommissie het Koersdocument Herijking Jeugdhulp, de lijst van ingekomen stukken en het agendaverzoek van Fractie Kerkhof inzake de raadsmemo’s over flexwonen en de realisering van tijdelijke huisvesting voor jongeren en studenten op het Unileverterrein. 

Koersdocument Herijking Jeugdhulp

De aanwezigen kregen tijdens een besloten vergadermoment een presentatie over het Koersdocument Herijking Jeugdhulp. Daarna konden de aanwezigen vragen stellen. 

Lijst ingekomen stukken

In de Burgerzaal werd eerst de lijst van ingekomen stukken besproken. Albert Don (VV2000/Leefbaar Vlaardingen) gaf aan het rapport van de Rekenkamercommissie over informatiebeveiliging te willen bespreken in commissieverband. Hij vroeg daarnaast aandacht voor de brief over de zienswijze ontwerp-Luchtvaartnota. Verder gaf Erik van Pienbroek (CU-SGP) aan een afschrift te ontvangen van de afdoeningsbrief van de brief over de compensatiekosten van een verstopping in het riool. Hij verzocht het college om een memo op te stellen waarin zij aangeeft hoe vaak en op welke locaties de problematiek voorkomt.

Flexwonen en Realisering tijdelijke huisvesting jongeren en studenten op het Unileverterrein

Vervolgens werd het agendaverzoek, ingediend door Marcel Kerkhof van Fractie Kerkhof, over de raadsmemo’s over flexwonen en de realisering van tijdelijke huisvesting voor jongeren en studenten op het Unileverterrein besproken. De commissie heeft zowel beeld- als oordeelsvormend over het onderwerp gesproken, waarbij het mogelijk was om een politieke discussie te voeren met de portefeuillehouder en met andere fracties. De commissie heeft onder andere gesproken over de veiligheid, kosten, infrastructuur, de bereikbaarheid van bewoners door hulpdiensten, de kosten voor de bewoners en de mogelijkheid voor flexwoningen op andere locaties in de toekomst. De portefeuillehouder zegde toe om een aantal vragen schriftelijk te beantwoorden die niet ter plaatse konden worden behandeld.

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In de rubriek 'Ken uw raadslid' stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Rianne Molenaar (VV2000/Leefbaar Vlaardingen).

Foto Rianne voorkeur

Lees het interview met Rianne Molenaar.

Agenda

Op donderdag 24 september om 20.00 uur vindt de raadsvergadering plaats op het voormalig Unileverterrein. Vanwege de coronamaatregelen is deze raadsvergadering zonder publiek. 

De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Installatie raadslid
 • Benoeming en installatie wethouder
 • Aanwijzing plaatsvervangend griffier
 • Mandaatbesluit griffie Vlaardingen 2020
 • Procesnota Woonvisie
 • Zienswijze begrotingswijziging juli 2020 Stroomopwaarts
 • Zienswijze eerste begrotingswijziging 2020 Regionale Belasting Groep
 • Toekomstbestendig ICT door middel van een volledige Cloudmigratie
 • Afsluiten grondexploitatie De Eilanden
 • Benoemen lid Raad van Toezicht Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs
 • Vergaderschema 2021

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Komende bijeenkomsten oktober

 • Raadscommissie op 1 oktober
 • Raadscommissie op 8 oktober 
 • Raadsvergadering op 15 oktober 
 • Raadscommissie (Meerjarenbegroting 2021-2024) op 29 oktober