Nieuwsbrief gemeenteraad - week 38 2023

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Terugblik werkbezoek Vlaardingen in Beweging 

Woensdag 13 september ontving Vlaardingen in Beweging een delegatie van de gemeenteraad  in de brasserie van zwembad de Kulk. 

De avond begon met een kennismakingsspel. Vervolgens werd gesproken over wat Vlaardingen in Beweging inmiddels heeft bereikt. Kinderen worden via een beweegrapport gemonitord. Kinderen worden ook geholpen met sporten door middel van het Jeugdfonds. Om dit mogelijk te maken kunnen zij hiervoor een bijdrage ontvangen via de sportkledingbank. 

Via de laagdrempelige beweeggroepen is het doel om via beweging weer in contact te komen met anderen. Een ander onderdeel is de clubondersteuning. Vlaardingen in Beweging ondersteunt bijvoorbeeld clubs met financiële problemen en focust daarbij op de ‘vraag achter de vraag’, om tot een duurzame club te komen. Ook kijkt Vlaardingen in Beweging naar de behoefte bij de inwoners op het gebied van bewegen en geeft dit door aan de clubs. Bij Vlaardingen in Beweging komen sport, welzijn, onderwijs en gezondheid samen. 

Terugblik raadsvergadering van 14 september

Op 14 september vond de zevende raadsvergadering van 2023 plaats. Bij de opening werd stilgestaan bij de aardbeving die op 8 september plaatsvond in Marokko. 

De heer Hoogendijk (ONS.Vlaardingen) vroeg namens mevrouw Bouchrit (GroenLinks) en wethouder Van Kalken aandacht voor de Quick scan lokale democratie. Er wordt een enquête uitgezet onder inwoners waarmee de gemeente Vlaardingen wil weten hoe het lokale bestuur beter kan. 

Bij het vaststellen van de agenda werd besloten om de motie keuzenotitie bomen Oosthavenkade van de heer Voorburg (GroenLinks) niet te behandelen. Wethouder Kegel zei toe de gemeenteraad binnen drie weken een keuzenotitie over de bomen aan de Oosthavenkade voor te leggen. 

Mondelinge vragen 

De heer Van Vugt stelde de eerste mondelinge vragen. Hij had vragen over middelbaar onderwijs in Mrija. Hij wilde weten wat de oplossing is voor het niet krijgen van middelbaar onderwijs van 29 Oekraïense kinderen. Wethouder Somers-Gardenier geeft aan dat er op dit moment gesprekken worden gevoerd met verschillende schoolbesturen om ervoor te zorgen dat de kinderen onderwijs kunnen krijgen. Er worden op dit moment alternatieve onderwijsmogelijkheden benut. Mevrouw Solleveld (PvdA) wilde weten of de Oekraïense kinderen nog de Oekraïense taal onderwezen krijgen en dat blijkt zo te zijn. Mevrouw Van Wieringen (GroenLinks) wilde weten of de Oekraïense kinderen kunnen aansluiten bij de schakelklas van De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Deze schakelklas blijkt echter nu vol te zitten. 

Mevrouw Jonkers-de Jong (AOV) stelde vragen over een eventuele financiële bijdrage van de gemeente Vlaardingen aan Libië vanwege de ramp die daar afgelopen week plaatsvond als gevolg van storm Daniel. Zij wilde weten welke criteria het college hanteert bij het geven van een financiële donatie als gevolg van een natuurramp elders in de wereld. Burgemeester Wijbenga-van Nieuwenhuizen gaf aan dat er op dit moment gehandeld is naar de situatie die er was. Hij geeft aan dat er sprake is van een uitzondering in deze situaties. De volgende criteria zijn eerder gehanteerd: er is sprake van een humanitaire ramp, het getroffen land kan zelf de kosten niet dragen niet dragen en er is een landelijk betrouwbaar fonds dat gebruikt kan worden om het geld te doneren. De heer Hoogendijk (ONS. Vlaardingen) wilde onder andere weten of er een bovengrens is voor wat betreft de donaties. Burgemeester Wijbenga-van Nieuwenhuizen is van mening dat er de financiële bijdragen dit jaar gelet op de begroting van de gemeente Vlaardingen geen grote impact hebben en de gemeente Vlaardingen deze kosten kan dragen. De heer Hoekstra (SP) wilde weten of bij een dergelijke natuurramp compassie niet leidend moet zijn in plaats van een beleidsnotitie om te bepalen of er een donatie moet worden gedaan. Burgemeester Wijbenga-van Nieuwenhuizen zei dat het wel of niet leveren van een financiële bijdrage als gevolg van een natuurramp lastig in beleid is te bepalen, omdat er ook sprake is een emotie op zo’n moment. 

Benoemen lid Auditcommissie 

Mevrouw Rots (D66) werd benoemd als lid van de Auditcommissie in plaats van de heer Vleeschhouwer (D66). De Auditcommissie is een financieel-technische commissie van de gemeenteraad. 

Besluitstukken na behandeling Raadscommissie 

De besluitstukken op de agenda na behandeling in de Raadscommissie waren: begrotingswijziging gevolgen meicirculaire 2023, Meerjaren Programma Grondzaken, herbenoeming leden Raad van Toezicht Stichting Openbare Scholengemeenschap Vlaardingen Schiedam en de jaarrekening 2022. Alle raadsvoorstellen werden aangenomen. 

Besluitstuk zonder behandeling Raadscommissie 

Het vergaderschema voor de gemeenteraad over het kalenderjaar stond als besluitstuk op de agenda zonder behandeling in de Raadscommissie. Dit raadsvoorstel werden aangenomen. Bespreekstuk na behandeling Raadscommissie As bespreekstuk werd gesproken over het rekenkamerrapport Beheer Openbare Ruimte. Mevrouw Claessen (VVD) en de heer Van Pienbroek (CU-SGP) dienden samen een amendement in om het college de opvolging van de aanbevelingen te laten rapporteren via de planning en controlcyclus. Het amendement en de het voorstel zijn aangenomen. 

Bespreekstuk zonder behandeling Raadscommissie

Als bespreekstuk zonder behandeling Raadscommissie werd gesproken over de tweede wijziging van de Havenverordening 2019. In de Havenverordening 2019 staan regels over het efficiënt gebruik van de haven, de veiligheid en het milieu van de haven en de omgeving en de kwaliteit van dienstverlening van de haven. Het voorstel werd aangenomen. 

U kunt de vergadering terugkijken via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Ook alle vergaderstukken en stemmingsuitslagen zijn hier te vinden. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op donderdag 12 oktober.

Agenda

Op donderdag 21 september vindt om 20.00 uur de vergadering van de Raadscommissie plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Het volgende onderwerp staat op de agenda: 
•    Nieuwbouw AWZI Groote Lucht terrein Vergulde Hand West. 

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. De eerstvolgende mogelijkheid tot inspreken is op 21 september. Wilt u inspreken? Dan moet u zich aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl