Nieuwsbrief gemeenteraad - week 38 2021

Terugblik raadsvergadering 16 september 2021

Op donderdag 16 september vond de eerste reguliere raadsvergadering plaats na het zomerreces. Het was ook de eerste raadsvergadering van de nieuwe burgemeester, Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen. De vergadering vond plaats op het stadhuis zonder publiek.

Bij het vragenhalfuur werden mondelinge vragen gesteld door Desiree de Jong (AOV) over de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Deze vragen werden tijdens de vergadering beantwoord.

Raadsvoorstellen

De terinzagelegging van de onttrekking aan het openbaar verkeer van de parkeerplaats aan de Breeweg werd als eerste behandeld. Na de behandeling werd dit voorstel in stemming gebracht en aangenomen. Er is vervolgens uitgebreid gesproken over de Mobiliteitsagenda en het Actieplan luchtkwaliteit. Hierbij zijn diverse amendementen en moties ingediend. De twee amendementen op de Mobiliteitsagenda waren van Nel Versteeg (PvdA) mede namens een aantal andere partijen over het raadplegen en betrekken van de Strategie Klimaatadaptatie bij de Mobiliteitsagenda en Erik van Pienbroek (CU-SGP) ook namens een aantal andere partijen over de waterbus op de agenda. Erik van Pienbroek (CU-SGP) diende ook een motie in bij dit agendapunt over de bewegwijzering van de snelfietsroute. Ook Koen Kegel (D66) diende hierbij mede namens een aantal andere partijen een motie in over een visie op duurzame mobiliteit. De motie van Erik van Pienbroek (CU-SGP) over de bewegwijzering van de snelfietsroute werd na een toezegging ingetrokken. De andere motie en de amendementen werden net als het voorstel aangenomen.

Op het Actieplan luchtkwaliteit waren ook twee amendementen: Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen) diende een amendement in over het stimuleren maar niet verplichten en Koen Kegel (D66) mede namens een aantal andere partijen over het ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord. Ook werd er een motie door Neill Voorburg (GroenLinks) ingediend over houtstook. Deze motie en het amendement van Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen) werden verworpen en het amendement van Koen Kegel (D66) mede namens een aantal andere partijen werd net als het voorstel aangenomen. Verder is er ingestemd met de voorstellen voor de Verordening beheer woonruimtevoorraad Vlaardingen 2021, het Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2021-2030 en de zienswijze op de begrotingswijziging 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Bij het Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2021-2030 werd nog wel een motie ingediend door Marcel Kerkhof (Fractie Kerkhof) over een energieneutraal stadhuis. Deze motie werd na een toezegging ingetrokken. Tot slot is zonder beraadslaging ingestemd met de raadsvoorstellen inzake de heroriëntatie van de rekenkamerfunctie en het vergaderschema 2022.

Debatverzoek en moties buiten de orde

Na de behandeling van de raadsvoorstellen kwam allereerst een debatverzoek van Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen) aan de orde, ondersteund door zes andere raadsleden, over de wijze van informeren van de raad naar aanleiding van de raadsmemo van 7 september 2021. Na afronding van dit debat kwamen nog drie moties buiten de orde aan bod: een motie van Marcel Kerkhof (Fractie Kerkhof), mede namens VV2000/Leefbaar Vlaardingen inzake een overzicht van delegatie- en mandaatbesluiten, een motie van Marieke Thommis-Visser (CDA) mede namens een aantal andere partijen over het behouden van Jeugdstad voor kinderen van onze stad en een motie van Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen) over het niet actief handhaven op controle van de coronapas. De eerste twee moties werden na de beraadslaging aangenomen en de laatste motie werd na een toezegging van de burgemeester ingetrokken.

U kunt de vergadering terugkijken via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Ook alle vergaderstukken en stemmingsuitslagen zijn hier te vinden. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op donderdag 14 oktober om 20.00 uur in de Raadszaal.

Agenda

Op donderdag 23 september vindt vanaf 20.00 uur de Raadscommissie plaats op het stadhuis. Vanwege de coronamaatregelen is deze vergadering zonder publiek. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Bestemmingsplan Floreskwartier
  • Nota bodembeheer 2016-2026
  • Toekomst Particuliere Woningverbetering
  • Wensen en bedenkingen (voorgenomen) verkoop Heemtuin Westwijk
  • Beschikbaar stellen middelen aanpak wachtlijsten en tekorten in de Jeugdhulp

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl . U kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Overige vergaderingen in september 2021

  • Donderdag 30 september: Raadscommissie

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl