Nieuwsbrief gemeenteraad - week 37 2021

Terugblik extra Raadscommissie 7 september 2021

Tijdens de extra Raadscommissie van 7 september heeft de Raadscommissie gesproken over de lijst van ingekomen stukken, de mobiliteitsagenda, het actieplan luchtkwaliteit en de wensen en bedenkingen achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Daarnaast was er een ophaalsessie Strategische beleidsvisie Stroomopwaarts, een presentatie over de visie Westhavenkade tegenover de Pelmolen en werd er gesproken over het beheerplan gemeentelijke gebouwen 2021-2030.

Ingekomen stukken

Het college werd om aanvullende informatie verzocht met betrekking tot de afdoening van ingekomen stukken van Dok99 en de Stadsboerderij.

Mobiliteitsagenda

De Mobiliteitsagenda werd oordeelsvormend besproken. Het woord ging direct naar de commissie. De PvdA kondigde een amendement aan inzake het opnemen van de Strategie Klimaatadaptatie in de Mobiliteitsagenda. D66 gaf daarnaast aan voornemens te zijn een motie in te dienen waarin het college wordt opgeroepen om een bredere visie te ontwikkelen op elektrische laadinfrastructuur.  Na discussie over het voorstel en de aangekondigde motie en het amendement werd besloten dat het onderwerp als bespreekpunt kan worden behandeld in de raadsvergadering van 16 september. 

Actieplan Luchtkwaliteit

Het Actieplan Luchtkwaliteit werd ook oordeelsvormend besproken. Het woord ging direct naar de commissie. GroenLinks gaf aan mogelijk moties of amendementen in te willen dienen om maatregelen in het plan aan te scherpen met betrekking tot het gebruik van bladblazers, houtstook en vervuiling door voertuigen met veel uitstoot. Na discussie over het voorstel en de aangekondigde moties en amendementen werd besloten dat het onderwerp als bespreekpunt kan worden behandeld in de raadsvergadering van 16 september. 

Wensen & bedenkingen Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

De commissieleden gaven aan geen wensen of bedenkingen te hebben. 

Ophaalsessie Strategische beleidsvisie Stroomopwaarts

In opdracht van en in samenwerking met de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam maakt Stroomopwaarts een strategische visie op het gebied van werk en inkomen, Schuldhulpverlening en armoederegelingen. Stroomopwaarts wilde van de Vlaardingse gemeenteraad weten waar volgens de gemeenteraad de prioriteiten moeten liggen. Er zou maatwerk moeten komen voor mensen die een uitkering krijgen om hen zo snel mogelijk aan de slag te helpen. Er wordt verschillend gedacht over het investeren in inwoners die langdurig een uitkering ontvangen en een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Er is een wisselend beeld van hoe Stroomopwaarts omgaat met de opsporing en handhaving van mogelijke fraudegevallen. Hierbij werd ook gesproken over de huidige regels, hoe streng deze regels zijn en de mogelijkheden van maatwerk.   

Presentatie visie Westhavenkade tegenover de Pelmolen

Er is een visie ontwikkeld door een stedenbouwkundige in samenwerking met een ontwikkelaar voor het gebied aan de Westhavenkade tegenover de Pelmolen. Die visie werd met de gemeenteraad gedeeld. Het gebied wordt in de visie veranderd tot een woongebied. In de visie zijn 130 woningen, zowel appartementen als huizen, opgenomen. De appartementencomplexen worden vier, vijf en één keer 11 bouwlagen hoog. In de visie is ook een parkeergarage opgenomen. Betaalbaarheid van de woningen, die op die manier kunnen zorgen voor doorstroming op de woningmarkt, is van belang. De Westhavenkade tegenover de Pelmolen blijft zichtbaar. In de visie is een gebied opgenomen dat alleen voor fietsers en voetgangers bedoeld is. 

Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2021-2030 

Tot 2020 werkte de gemeente voor het onderhoud aan het vastgoed met een jaarplan. Vanwege een wetswijziging is het voorstel nu om het onderhoudsplan meerjarig vast te stellen, in dit geval tot 2030. De dislocaties van scholen zijn meegenomen in het beheerplan. Het onderhoud van de reguliere gebouwen van scholen is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de scholen. Wanneer het financieel mogelijk is, is het de wens om eerst de andere gebouwen dan die van de gemeente te verbeteren en dan pas de gemeentelijke gebouwen. Er volgt een apart plan om de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Het raadsvoorstel komt als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 16 september aanstaande. 

Terugblik extra raadsvergadering 9 september 2021

Op donderdag 9 september vond een bijzondere raadsvergadering plaats in de Grote Kerk die geheel in het teken stond van de installatie van de nieuwe burgemeester, Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen. 

Bert Wijbenga en Lianne van Kalken. Fotografie: Roel Dijkstra

Vanwege de coronamaatregelen was deze vergadering alleen toegankelijk voor een beperkt aantal genodigden. Na de opening van de vergadering en de huishoudelijke agendapunten werd het Koninklijk besluit voor de benoeming van de nieuwe burgemeester per 9 september 2021 voorgelezen door de griffier. Vervolgens werd de nieuwe burgemeester geïnstalleerd door het afleggen van de verklaring en belofte en de ondertekening van de beëdigingsakte. 

Daarna volgden toespraken van de commissaris van de Koning, de plaatsvervangend voorzitter van de Vertrouwenscommissie, de locoburgemeester, de burgemeester van Rotterdam en voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de plaatsvervangend voorzitter van de raad en de nieuwe burgemeester zelf. Hem werd hierbij de ambtsketen omgehangen door zijn echtgenote en hij kreeg de voorzittershamer overhandigd door de plaatsvervangend voorzitter van de raad. 
Vanwege de coronamaatregelen was er geen receptie maar konden de aanwezigen op weg naar de uitgang wel proosten met de nieuwe burgemeester en zijn echtgenote.

De vergadering is in het geheel na te kijken en te luisteren via vlaardingen.raadsinformatie.nl. 

De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op donderdag 16 september om 20.00 uur en zal zoals gebruikelijk weer plaatsvinden in de Raadszaal op het stadhuis. Vanwege de coronamaatregelen is deze vergadering nog zonder publiek.

Agenda

Op donderdag 16 september vindt vanaf 20.00 uur de raadsvergadering plaats op het stadhuis. Vanwege de coronamaatregelen is deze raadsvergadering zonder publiek. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Terinzagelegging onttrekking openbaar verkeer parkeerplaats Breeweg
  • Mobiliteitsagenda
  • Actieplan luchtkwaliteit
  • Verordening beheer woonruimtevoorraad Vlaardingen 2021
  • Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2021-2030
  • Zienswijze begrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
  • Heroriëntatie Rekenkamerfunctie
  • Vergaderschema 2022

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl . U kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Overige vergaderingen in september 2021

  • donderdag 23 september: raadscommissie
  • donderdag 30 september: raadscommissie

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl