Nieuwsbrief gemeenteraad - week 36 2023

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Agenda

Op donderdag 14 september om 20.00 uur vindt de raadsvergadering plaats op het Stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Wijziging lid Auditcommissie;
  • Begrotingswijziging gevolgen meicirculaire 2023;
  • Meerjaren Programma Grondzaken;
  • Rekenkameronderzoek Beheer Openbare Ruimte;
  • Herbenoemen leden Raad van Toezicht Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam;
  • Jaarrekening 2022;
  • Vergaderschema 2024;
  • Tweede wijziging Havenverordening Vlaardingen 2019.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Wilt u de gemeenteraad uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. De eerstvolgende mogelijkheid tot inspreken is op 21 september aanstaande. Wilt u inspreken? Dan moet u zich aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl

Terugblik raadscommissie Raadszaal 31 augustus

Sprekersplein

Een inspreker richtte zich namens de Vrienden van ’t Hof tot de raadsleden en vroeg aandacht voor het voorkomen van bouwen in het groen van ‘t Hof. Het college van burgemeester en wethouders heeft de locatie opgenomen als mogelijke locatie voor onderwijshuisvesting. Er werd gesproken over de groenstructuur. 

Lijst van ingekomen stukken en overzichten moties en toezeggingen

Er werden geen op- of aanmerkingen gemaakt. 

Rekenkameronderzoek Beheer Openbare Ruimte

De Rekenkamer Vlaardingen heeft onderzoek gedaan en aanbevelingen geformuleerd naar het beheer van de openbare ruimte. De aanbevelingen gaan onder andere over het actualiseren van de visie op de openbare ruimte, het doorontwikkeling van de beheerplannen en het mee nemen van de maatschappelijke effecten van het beheer van de openbare ruimte. Er werd gesproken over de verhouding van de visie op openbare ruimte van Vlaardingen in relatie tot andere gemeenten en de visie op openbare ruimte in relatie tot visies op de stad of op groen in Vlaardingen en over voorbeelden van data-rapportages voor gemeenteraden. Ook werd er aandacht gevraagd voor de termijn van opvolging van de aanbevelingen. Een raadslid vroeg aandacht voor het gevaar van versnippering van diverse visies, andere fracties overwegen een amendement in te dienen om de opdracht aan het college nog scherper te formuleren. Het raadsvoorstel over het Rekenkameronderzoek wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 september 2023.

Aanleg rotonde Holysingel

Door de fractie van Stadsbelangen Vlaardingen is een initiatiefvoorstel ingediend om een rotonde in de Holysingel (na de kruising Frederik Hendriklaan) aan te leggen. Het college van burgemeester en wethouders heeft wensen en bedenkingen geformuleerd over het initiatief. Het college stelt dat de tijdelijke maatregelen op de Holysingel goed hebben gewerkt en dat de kosten voor een rotonde grof gezegd tussen de 4 en 6 miljoen euro zou kunnen kosten. Vanuit de gemeenteraad werd aandacht gevraagd voor en er werden vragen gesteld over verkeersstromen, participatie, de evaluatie van de proef op de Holysingel, de eventuele dekking van de kosten, de calamiteitenroutes en het moment van indienen van het initiatief. Er werden complimenten uitgesproken in de richting van Stadsbelangen Vlaardingen, maar (steun)raadsleden kwamen tot de conclusie dat het voorstel te vroeg komt omdat eerst de evaluatie van de tijdelijke maatregelen besproken dient te worden. Er is behoefte om in de toekomst weer te spreken over verkeersveiligheid op de Holysingel. De fractie van Stadsbelangen Vlaardingen heeft na de discussie het initiatiefvoorstel ingetrokken. 

Jaarrekening 2022

Nadat de accountant een goedkeurende verklaring over de jaarrekening 2022 van Vlaardingen heeft afgegeven, is de jaarrekening in aanwezigheid van de controlerend accountant besproken. Er werden opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over de vertraging in het jaarrekeningproces, de evaluatie van dit proces, de verwerking van de stadsprogramma’s in de jaarrekening, het aantal doorgevoerde correcties, het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes in onderwerpen. Het raadsvoorstel wordt als besluitstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 september.

Begrotingswijziging gevolgen meicirculaire 2023

Er werd gesproken over de voorgestelde begrotingswijzigingen en de conclusie werd getrokken dat de voorgestelde wijzigingen vooral technisch van aard zijn. Het raadsvoorstel wordt als besluitstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 september.

Meerjaren Programma Grondzaken 

Het Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) geeft een stand van zaken weer van de gemeentelijke grondexploitaties. De voorgestelde aanpassingen in het MPG geven volgens de (steun)raadsleden voldoende inzicht in de grondexploitaties. Het raadsvoorstel wordt als besluitstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 september.

Terugblik Raadscommissie Burgerzaal 31 augustus

Lijst van ingekomen stukken en overzicht moties en toezeggingen

De (steun)raadsleden werden in kennis gesteld van de lijst van ingekomen stukken en ook van een overzicht van moties en toezeggingen. Er werden geen opmerkingen hierover gemaakt. 

Locatieonderzoek primair onderwijs

Er werd gesproken over het agendaverzoek van de PvdA met betrekking tot het locatieonderzoek primair onderwijs. Er werden vragen gesteld over het opgestelde rapport voor het locatieonderzoek. Uit het locatieonderzoek is overzicht van 22 potentiële onderwijslocaties naar voren gekomen. In de besluitvorming wordt de onderbouwing van de schoolbesturen voor de keuze voor een locatie en de resultaten van de participatie- en communicatieaanpak meegenomen. In Vlaardingen is grond voor maatschappelijke functies, zoals scholen, schaars. De PvdA overweegt om een initiatiefraadsvoorstel in te dienen over het locatieonderzoek primair onderwijs.  

Herbenoemen leden Raad van Toezicht en advies over profielschets nieuw lid Raad van Toezicht van Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam. (OSVS)

Sinds 1 augustus 2011 wordt het openbaar voortgezet onderwijs in Vlaardingen en Schiedam bestuurd door de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS). Op grond van de wet en de statuten van OSVS hebben de gemeenteraden bijzondere bevoegdheden zoals het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht en het geven van een advies over de concept profielschets van de leden van de Raad van Toezicht alvorens die door de raad van toezicht wordt vastgesteld. Er wordt voorgesteld om twee leden van de raad van toezicht OSVS te herbenoemen en om de raad van toezicht OSVS te adviseren om de profielschets ten behoeve van de werving van een nieuw lid conform het concept vast te stellen. Het voorstel wordt als besluitstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 september.