Nieuwsbrief gemeenteraad - week 36 2022

Op deze terugkerende pagina informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad, blikken we terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissie en de gemeenteraad en leest u regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Agenda

Op donderdag 15 september om 20.00 uur vindt de Raadsvergadering plaats op het Stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Benoemen leden Commissie onderzoek geloofsbrieven;
  • Toelaten en installeren raadslid;
  • Benoemen leden Werkgeverscommissie;
  • Vergaderschema 2023;
  • Bestemmingsplan Heemtuinen;
  • Bestemmingsplan Parkweg 2; 
  • Wijzigingsverordening automatische actualisering boetebedragen Vlaardingen 2022;
  • Begrotingswijziging gevolgen meicirculaire 2022.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Overige vergaderingen september 2022:

  • Raadscommissie 22 september; 
  • Raadscommissie 29 september. 

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl

De stukken voor de vergadering vindt u op www.vlaardingen.nl/gemeenteraad.

Ken uw raadslid 

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Henry Elvers (VV2000/Leefbaar Vlaardingen).

Wie ben je?

Mijn naam is Henry Elvers, 52 jaar, mijn hele leven woonachtig in Vlaardingen, getrouwd, drie kinderen en twee kleinkinderen. Tot vier jaar terug ben ik altijd werkzaam geweest in de horeca als zelfstandig ondernemer. Ben na een ernstige ziekte teruggekomen in het arbeidsproces als dagbestedingscoach op de dierenweide in de Zonnehuisgroep in Vlaardingen. Ik wandel graag met de honden, beetje rommelen in de tuin, af en toe uitgebreid koken en een taart bakken in de winter doe ik ook graag.

Sinds wanneer ben je raadslid?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 gekozen voor VV2000/Leefbaar Vlaardingen, een partij die bij me past, die niet om de hete brij heen draait maar daadkrachtig doorpakt zoals ik dat zelf ook altijd heb gedaan als restaurateur van meerdere restaurants. Alles is nieuw, maar ik heb mijn draai gevonden. Het discussiëren over vraagstukken en het samenwerken met de partijen is nuttig, leerzaam en belangrijk om de juiste beslissingen te nemen. Want er gebeurt nogal wat in Vlaardingen.

Wat wil je deze raadsperiode bereiken?

Ik ben ervan overtuigd dat Vlaardingen er verder op vooruit gaat in de komende vier jaar. Er worden huizen gebouwd, er wordt keihard gewerkt om Vlaardingen veilig te houden, het centrum wordt aangepakt, het niveau van de restaurants gaat omhoog, en nu ik in de gezondheidszorg werk, zie ik dat mensen hard werken om de ouderen een goede oude dag te bezorgen. Dit is ook de reden dat ik politiek betrokken wil zijn op het sociale domein. Er zijn nog zoveel punten die voor verbetering vatbaar zijn. Daarin wil graag meedenken, beslissen en nuttig zijn. 
Wat ik in mijn werk tegenkom, zijn ontzettend veel vrijwilligers. Deze mensen doen fantastisch werk, ik wil ze even benoemen want Vlaardingen kan niet zonder ze.

Waarom heb je voor deze plek voor de foto gekozen?

Hier op het stadhuis worden de beslissingen genomen, en dit is de plek waar het voor de mensen uit Vlaardingen begint en ook eindigt.

Wil je nog iets kwijt?

Na mijn ziekteperiode kijk ik tegen heel veel dingen anders aan. Het jachtige leven, de stress, het vele moeten, die zorgen dat het korte lontje en het niet meer naar elkaar omkijken gewoon is geworden. Het zou mooi zijn als we elkaar met iets meer respect zouden benaderen. Hou het gezellig.

Henry Elvers

Terugblik 

Terugblik Raadscommissie Ruimte & Middelen donderdag 1 september 2022 

Sprekersplein

De inspreker gaat namens de Vereniging van Eigenaren Tuinzicht in op het bestemmingsplan Heemtuinen dat ter bespreking voor de vergadering van de gemeenteraad op 15 september geagendeerd staat. Hij gaat in op het aantal benodigde parkeerplaatsen. In het bestemmingsplan Heemtuinen zijn volgens de inspreker 13 parkeerplaatsen ingetekend bij Tuinzicht en wordt er niet voldaan aan de parkeernormen. De inspreker pleit er voor om nog een keer te kijken naar het aantal parkeerplaatsen en ook het aantal parkeerplaatsen voor elektrische auto’s. 

Lijst van ingekomen stukken

Er zijn drie wijzigingsvoorstellen gedaan voor de lijst van ingekomen stukken van 23 juni tot en met 25 augustus. Het verzoek is gedaan om de gemeenteraad een afschrift toe te zenden van de reactie op de volgende twee brieven: Stichting Drugsbeleid-nationaal burgerberaad drugs en Mogelijke bebouwing terrein Stadslandbouw Stichting Van Ruytenburch Hofsingel. Ook is het verzoek gedaan om de VNG Ledenbrief Verkeersveiligheid: subsidie en ondersteuning beschikbaar voor gemeenten te betrekken bij een raadsvoorstel over verkeersveiligheid. 

Stand van zaken Afvalwaterzuiveringsinstallatie

Op 24 juni vorig jaar is er een presentatie gegeven door het Hoogheemraadschap van Delfland over de toekomstige verkenning van de afvalwaterzuivering De Groote Lucht. Een afvalwaterzuivering zuivert water voor volksgezondheid en milieu. Afgelopen donderdag werd een toelichting gegeven op de stand van zaken wat het vervolg is geweest sindsdien. Er is gekeken naar renovatie van De Groote Lucht op de huidige locatie en nieuwbouw op een nieuwe locatie. De voorkeur van het Hoogheemraadschap van Delfland is nieuwbouw op de Vergulde Hand. Waarschijnlijk spreekt de gemeenteraad later dit jaar wederom over de toekomst van De Groote Lucht.

Technische briefing Wet open overheid

Per 1 mei is de Wet openbaarheid van bestuur vervangen door de Wet open overheid (Woo). De Woo regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet en heeft tot doel dat overheden meer informatie uit eigen beweging openbaar en toegankelijk maken. De Woo stelt daarom een inspanningsverplichting tot actieve openbaarmaking en schrijft voor welke informatie overheden in ieder geval uit eigen beweging openbaar moeten maken. 

Wijzigingsverordening  automatische actualisering boetebedragen Vlaardingen 2022

Doordat er in diverse verordeningen boetebedragen staan, is de huidige situatie onoverzichtelijk. In januari 2022 zijn de nieuwste bedragen door het Rijk vastgesteld. Deze bedragen zijn in de voorgestelde wijzigingsverordening verwerkt. Er worden afspraken gemaakt tussen de politie en de gemeente over het handhaven van overtredingen die de gemeente zelf strafbaar heeft gesteld. Het agendapunt kan als besluitstuk voor de raadsvergadering van 15 september geagendeerd worden.

Motie Nachtmetro ook ’s nachts van A naar B

Op initiatief van ONS. Vlaardingen werd er gesproken over de voorgenomen motie. De motie verzoekt het college om aan te haken bij de initiatieven zodat Vlaardingen, mocht de mogelijkheid zich voordoen, zo snel mogelijk aan kan sluiten bij een nachtelijke metrolijn. In de coalitieakkoorden van de gemeenten Maassluis en Rotterdam wordt er in ieder geval geopperd om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een nachtmetro. De motie kan als motie vreemd aan de agenda worden ingediend tijdens de raadsvergadering van 15 september.

Terugblik commissie Samenleving 1 september 2022

Presentatie en kennismaking consortium jeugdhulp Mevis

In 2021 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor een integrale opdracht voor de uitvoering van  het MVS-jeugdmodel. De coöperatie Mevis heeft deze gunning gekregen en werd in deze bijeenkomst voorgesteld. Aanwezig waren de portefeuillehouder en vertegenwoordigers van Mevis en ROGplus. Er werd een presentatie gegeven door de programmadirecteur van Mevis en er was ruimte om vragen te stellen. In de presentatie werd de visie van Mevis toegelicht en werd verder ingegaan op de beoogde uitvoering. Er werden onder andere vragen gesteld over de positie van de huisarts, de keuzevrijheid tussen verschillende zorgaanbieders, wie de wijkteams in de nieuwe situatie aansturen en het aantal onderaannemers. 

Motie Onderzoek mensen afhankelijk van bijstandsuitkering

Deze motie werd ter bespreking ingediend door D66, SP en ONS. Vlaardingen. De motie werd toegelicht door mw. Rots (D66). Na de toelichting werd er beeldvormend gesproken over de motie. De portefeuillehouder kon terugkoppelen dat er momenteel al een onderzoek plaatsvindt in de geest van de motie. De portefeuillehouder zegt toe de resultaten van dit onderzoek terug te koppelen aan de gemeenteraad voor het einde van dit jaar. Na een toelichting van Stroomopwaarts werd geconstateerd dat de eerdere toezegging de motie overbodig maakt. Deze werd vervolgens ingetrokken. 


Altijd op de hoogte blijven over de gemeenteraad? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via www.vlaardingen.nl/nieuwsbrieven.