Nieuwsbrief gemeenteraad - week 35 2023

Agenda

Op donderdag 31 augustus aanstaande om 20.00 uur vindt de Raadscommissie van de gemeenteraad plaats in het Stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Rekenkameronderzoek Beheer Openbare Ruimte;
  • Aanleg rotonde Holysingel;
  • Jaarrekening 2022;
  • Begrotingswijziging gevolgen meicirculaire 2023;
  • Meerjaren Programma Grondzaken;
  • Locatieonderzoek primair onderwijs;
  • Herbenoemen leden RvT en advies over profielschets nieuw lid RvT OSVS.

Terugblik Raadscommissie op 24 augustus

Een inspreker richtte zich tot de raadsleden en vroeg aandacht voor de overlast in de Westwijk in zijn algemeenheid en nabij de Residence de Wetering in het bijzonder. De gemeenteraad werd uitgenodigd om bij het wooncomplex langs te komen. Volgens de inspreker is er sprake van overlast nabij de Residance de Wetering.

Bomen Oosthavenkade

Op verzoek van de fractie van GroenLinks werd gesproken over de mogelijkheid om het budget dat over is van de renovatiewerkzaamheden aan de Oosthavenkade in te zetten voor behoud van nog meer bomen. Onderwerpen die werden besproken zijn de worteldruk, boomvolumes, de onderhoudskosten en het doorlopen participatietraject. Mogelijk wordt er een onderzoeksmotie ingediend die de gevolgen van behoud van meer bomen aan de Oosthavenkade te behouden in beeld gaat brengen. 

Vervolgbespreking omgevingsvisie

Het college van burgemeester en wethouders heeft een aantal ‘schuurpunten’ bepaald over de op te stellen omgevingsvisie. Deze schuurpunten werden besproken. De schuurpunten gingen over wel of niet bouwen in het buitengebied, meer of minder ruimte voor autoparkeren en of er eventueel geen ruimte geboden kan worden aan bijvoorbeeld sportscholen en detailhandel in gebieden met een hoge milieucategorie.

Motie communicatie betreffende preventief fouilleren

De fractie van D66 heeft een motie opgesteld die het college van burgemeester en wethouders oproept om een meer gevarieerde manier van communiceren in te zetten over preventief fouilleren door de politie. Hierbij moet meer aandacht gegeven worden aan communicatie over de manier waarop en belang van preventief fouilleren. Een aantal fracties gaf aan hier geen meerwaarde in te zien, terwijl anderen stelden vragen aan de indiener over nut en noodzaak van andere manieren van communicatie. Geen van de fracties stelden het preventief fouilleren ter discussie. Enkele fracties overwegen een motie in te dienen die het huidige beleid over preventief fouilleren ondersteunt. Door een toezegging van de burgemeester dat hij de communicatie over preventief fouilleren zal gaan vormgeven zoals in de motie staat, wordt de motie verder niet in stemming gebracht.

Begrotingswijziging gevolgen meicirculaire 2023

De Rijksoverheid presenteert ieder jaar in de maand mei de ‘meicirculaire’. De meicirculaire informeert gemeenten over de uitkering uit het gemeentefonds: de algemene uitkering en de decentralisatie- en integratie-uitkeringen. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. De effecten van de meicirculaire worden voor Vlaardingen vertaald in een begrotingswijziging. Na het raadsbesluit hierover kan direct over de uitgavenbudgetten worden beschikt. De raadsleden spraken over de begrotingswijzigingen. Op donderdag 31 augustus staat dit onderwerp weer op de agenda van de Raadscommissie en wordt het voorstel oordeelsvormend besproken. De raadsleden stelden vragen over de energietoeslag, de kosten voor RogPlus en het budget voor verkiezingen in 2023.

Meerjaren Programma Grondzaken 

Het Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) geeft een stand van zaken weer van de gemeentelijke grondexploitaties. Dit MPG wordt ieder jaar opgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd. Vanwege de financiële belangen van de gemeente is een deel van het MPG onder geheimhouding aan de gemeenteraad aangeboden. Het gesprek over deze geheime bijlage werd dan ook achter gesloten deuren gehouden. Op donderdag 31 augustus aanstaande staat dit onderwerp weer op de agenda van de Raadscommissie en wordt het voorstel oordeelsvormend besproken.

Terugblik excursie Stedelijk Water 22 augustus 2023

Er werd een presentatie gegeven over het rioleringsplan en datasturing in de rioleringszorg. 

Droge gedeelte gemaal Holy-Zuid

De eerste stop was bij gemaal Groeneweg. Het gemaal aan de Groeneweg speelt een belangrijke rol bij het wegpompen van regenwater in dit laaggelegen deel van de gemeente. Veel huizen hebben bij stortbuien last van ondergelopen kelders en de straten staan dan vol water. De komende jaren wordt bestudeerd welke maatregelen het meest effectief zijn om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

In de Indische buurt wordt de komende periode de riolering vervangen. Tijdens de keukentafelgesprekken die met de inwoners zijn gehouden zijn in deze buurt ook klimaatadaptieve maatregelen aan de orde gekomen. Zo worden maatregelen genomen om de afvoer van hemelwater (regenwater) via het riool te beperken. De gemeente heeft voor het creëren van deze win-win situaties subsidie van het Rijk ontvangen. Een groot effect van een verminderd aanbod van regenwater via de riolering in de Indische buurt, is dat er in het rioolstelsel capaciteit vrijkomt waardoor wateroverlast in het centrumgebied wordt verminderd.

De fietsroute ging vervolgens door de klimaatadaptieve woonwijk en het oudste waterplein van Nederland aan de Broekweg. De excursie werd afgesloten met een bezoek aan rioolgemaal Oost aan de Holysingel. De deelnemers konden acht meter afdalen onder het maaiveld om in de droge én in de natte kelder een kijkje te nemen. Met name in de natte kelder was de kenmerkende rioollucht goed waar te nemen. In de droge kelder werd uitleg gegeven over de persleiding, de pompen en de manier van aansturing. 

Put riool