Nieuwsbrief gemeenteraad - week 35 2022

Op deze terugkerende pagina informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad, blikken we terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissie en de gemeenteraad en leest u regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Terugblik 

Rondleiding afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder

Dinsdag 23 augustus vond een rondleiding plaats op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder (AWZI). Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over de toekomst van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. In 2028 moet in Vlaardingen een vernieuwde of nieuwe zuivering in bedrijf worden genomen. De AWZI is de afvalwaterzuiveringsinstallatie voor ongeveer 360.000 huishoudens en 40.000 bedrijven. De AWZI is de grootste afvalzuiveringsinstallatie in Nederland en één van de grootste van Europa. Een afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt gebouwd om deze 30 tot 40 jaar in gebruik te maken. De AWZI is gebouwd in 2006. De AWZI is gebouwd, voordat er een hotel en woningen in de omgeving stonden. De woningen die het dichtst bij de AWZI staan, staan op 15 meter van het hek van de AWZI. Jaarlijks wordt er een avond georganiseerd waarin de omwonenden worden geïnformeerd over actualiteiten. Zij worden ook proactief geïnformeerd door de AWZI wanneer er werkzaamheden plaatsvinden, zodat er rekening kan worden gehouden met de eventuele overlast die de werkzaamheden veroorzaken. Sinds 2006 zijn er voor de AWZI relevante ontwikkelingen geweest, zoals het strenger worden van de lozingseisen en het strenger worden van richtlijnen vanuit Europa die relevant zijn voor de AWZI. Tijdens de rondleiding werd op deze ontwikkelingen ingegaan, maar werd er vooral ook ingegaan op het primaire proces van de AWZI.

harnaschpolder

Terugblik Raadscommissie 25 augustus 2022

Op donderdag 25 augustus besprak de Raadscommissie in de Raadszaal drie raadsvoorstellen zowel beeldvormend als oordeelsvormend. Daarnaast werd in beslotenheid gesproken over het bod actualisatie regioakkoord Woningmarktafspraken. Er is geen wijzigingsvoorstel gedaan voor de lijst van ingekomen stukken van 23 juni tot en met 17 augustus.

Begrotingswijziging gevolgen meicirculaire 2022

Afgelopen mei ontving de gemeente Vlaardingen de meicirculaire waarin gemeenten worden geïnformeerd over de uitkeringen vanuit het Rijk en de financiële consequenties hiervan. Als gevolg hiervan en een toezegging van de portefeuillehouder financiën heeft het college een voorstel gemaakt om de gevolgen te verwerken in de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025. De verwachting is dat de gemeente Vlaardingen in vergelijking met nu in 2026 ongeveer 10 miljoen euro minder ontvangt van het Rijk. Er wordt extra geïnvesteerd om buitengewoon opsporingsambtenaren op straat te krijgen in Vlaardingen. Het agendapunt wordt op de raadsvergadering van 15 september besproken.

Bestemmingsplan Heemtuinen

In de Herijking gebiedsvisie-centrum Westwijk is op de locatie Frank van Borselenstraat voorzien in woningbouw. Ontwikkelaar Timpaan wil in samenwerking met de gemeente Vlaardingen hier maximaal 183 koopwoningen, waaronder grondgebonden woningen en appartementen, in het duur en middeldure segment realiseren. Het agendapunt kan als besluitstuk voor de raadsvergadering van 15 september geagendeerd worden.

Bestemmingsplan Parkweg 2

Een initiatiefnemer heeft de wens om twee woningen te realiseren op een locatie waar nu één woning staat aan de Parkweg 2. Om de twee woningen mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het agendapunt kan als besluitstuk voor de raadsvergadering van 15 september geagendeerd worden.

Agenda

Op donderdag 1 september om 20.00 uur vindt de Raadscommissie plaats op het Stadhuis. U bent van harte welkom om deze Raadscommissie bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Stand van zaken Afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht;
  • Technische briefing Wet open overheid;
  • Wijzigingsverordening automatische actualisering boetebedragen Vlaardingen 2022; 
  • Motie ONS Vlaardingen – Nachtmetro ook ’s avonds van A naar B;
  • Presentatie en kennismaking consortium jeugdhulp Mevis;
  • Motie Onderzoek mensen afhankelijk van bijstandsuitkering.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Overige vergaderingen september 2022:

  • Raadsvergadering 15 september
  • Raadscommissie 22 september
  • Raadscommissie 29 september. 

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl

De stukken voor de vergadering vindt u op www.vlaardingen.nl/gemeenteraad.