Nieuwsbrief gemeenteraad - week 29 2021

Terugblik raadsvergadering 14 en 15 juli 2021

Op woensdag 14 en donderdag 15 juli vond een fysieke raadsvergadering plaats in het stadhuis in, vanwege de coronamaatregelen, een aangepaste opstelling en zonder publiek. Vanwege de algemene beschouwingen werd de vergadering gespreid over twee avonden.

Raadsvoorstellen

Er werd ingestemd met de raadsvoorstellen over het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Park Vijfsluizen, het opstarten van het Steunpunt inburgering, de overdracht van bedrijfsvoeringstaken aan Stroomopwaarts en de grondexploitatie van het project Het Nieuwe Thuis. Drie onderwerpen werden niet behandeld: het gewijzigd Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2021, de bomenverordening Vlaardingen 2021 en de bebouwde komgrens artikel 4.1 Wet natuurbescherming en de terinzagelegging van de onttrekking aan het openbaar verkeer van een parkeerplaats aan de Breeweg. Deze onderwerpen worden in de raadscommissie besproken.                                                  

Moties buiten de orde

Vervolgens kwamen er vier moties buiten de orde aan bod: een motie van VV2000/Leefbaar Vlaardingen, GroenLinks, D66, CDA, ONS Vlaardingen, Fractie Kerkhof, VVD en ChristenUnie-SGP over geen nieuwbouw van de afvalwaterzuivering op het bedrijventerrein de Vergulde Hand West, een motie van ChristenUnie-SGP, D66, PvdA en GroenLinks over de fietsverbinding bij het Floreskwartier, een motie van ChristenUnie-SGP en BVV over het omhooghalen van de slagboom bij de parkeerplaats aan de Breeweg in afwachting van besluitvorming door de raad en een motie van Fractie Kerkhof, GroenLinks, ChristenUnie-SGP en PvdA inzake de boomvoorraad. De eerste twee moties werden aangenomen en de laatste twee moties werden verworpen.

Algemene beschouwingen

Vervolgens vonden de algemene beschouwingen plaats aan de hand van de Jaarstukken 2020, de 1e voortgangsrapportage 2021 en de 13e begrotingswijziging en de Kadernota 2021. Hierbij werden 9 moties ingediend:

  • motie 1 van Fractie Kerkhof over het duiden van de ombuigingsvoorstellen
  • motie 2 van ChristenUnie SGP over de keuze voor een sluitende begroting
  • motie 3 van ChristenUnie-SGP, ONS Vlaardingen en PvdA over het verhogen van het onderhoudsniveau van de buitenruimte
  • motie 4 van ChristenUnie-SGP, ONS Vlaardingen, GroenLinks, PvdA, AOV en CDA over de doorbraakmethode in Vlaardingen
  • motie 5 van PvdA en BVV over een deel van de meevaller terug naar de inwoners
  • motie 6 van ONS Vlaardingen, GroenLinks, BVV, PvdA, ChristenUnie-SGP, AOV, Fractie Boers, Fractie Akça, SBV en CDA over 750 jaar stadsrechten een feest voor heel Vlaardingen
  • motie 7 van GroenLinks, Fractie Kerkhof, D66, CDA, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, VVD en ONS Vlaardingen over complimenten voor de ambtelijke organisatie
  • motie 8 van Fractie Boers over het raadplegen van de bevolking over de gemeentefinanciën
  • motie 9 van AOV en Fractie Kerkhof over het informeren van de raad over de status van de uitvoering van het herstelplan

Na de tweede termijn werden eerst de Jaarstukken 2020, de 1e voortgangsrapportage 2021 en de 13e begrotingswijziging en de Kadernota 2021 in stemming gebracht en aangenomen. Vervolgens werd gestemd over de moties, waarbij de moties 1, 3, 4, 6, 7 en 9 werden aangenomen en de moties 2, 5 en 8 werden verworpen.

Initiatiefvoorstel

Na de algemene beschouwingen kwam nog een initiatiefvoorstel aan de orde van alle fracties tot het ondertekenen van de brief van Raden in Verzet. Dit initiatiefvoorstel werd aangenomen.

Tot slot sprak Lianne van Kalken als vicevoorzitter van de raad een woord van dank aan burgemeester Bas Eenhoorn die zijn laatste reguliere raadsvergadering in Vlaardingen voorzat.  

U kunt de vergadering terugkijken via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook alle bijbehorende stukken en stemmingsuitslagen. 

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Samen vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In de rubriek 'Ken uw raadslid' stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat  Koen Kegel (D66).

Koen Kegel

Lees het interview met Koen Kegel.

Agenda

Op woensdag 21 juli is er vanaf 19.30 uur een extra digitale raadsvergadering om de heer M.G. Pappers als tijdelijke vervanger van de heer B. Vuijk toe te laten en te installeren. Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.