Nieuwsbrief gemeenteraad - week 29 2020

Terugblik vergaderingen 6, 8 en 9 juli

Extra raadsvergadering 6 juli 2020

Op maandagavond 6 juli vond op verzoek van de fracties van AOV, Fractie Boers, PvdA en BVV een extra digitale raadsvergadering plaats naar aanleiding van de aankondiging van het vertrek van wethouder Sebastiaan Nieuwland. Na de beraadslaging werd door Nol Kloosterman (AOV) een motie ingediend met het verzoek aan Sebastiaan Nieuwland om per direct zijn taken als wethouder neer te leggen en het verzoek aan het college om zijn portefeuille te herverdelen. De motie werd in stemming gebracht en verworpen met 5 stemmen voor en 27 stemmen tegen.

Raadsvergadering 8 juli 2020

Op woensdagavond 8 juli vond een digitale raadsvergadering plaats. Bij de huishoudelijke agendapunten stelde Nel Versteeg (PvdA), ook namens de ChristenUnie/SGP, vragen aan het college over het vervangen van GFT-cocons door GFE-containers. Deze vragen werden ter vergadering beantwoord.
 
Hierna stemde de raad zonder beraadslaging in met het voorstel om de accountant aan te wijzen. Vervolgens werd wel gesproken over het verzoek tot opnemen van een islamitische school in het plan van scholen. Hierbij werd een amendement ingediend door Salih Akça (Fractie Akça). Dit amendement werd na de beraadslaging verworpen en het voorstel bij meerderheid aangenomen. Ook bij de Verordening Winkeltijden werden twee amendementen ingediend: de eerste door Leonie Claessen (VVD), mede namens BVV, D66 en ONS Vlaardingen, en de tweede door Wouter de Reus (ChristenUnie/SGP). Het eerste amendement werd aangenomen, waarna het tweede amendement niet meer instemming werd gebracht. Het geamendeerde voorstel werd vervolgens bij meerderheid aangenomen.
 
Het voorstel tot aanwijzing van de Stichting Lokale Omroep Vlaardingen als lokale publieke media-instelling is na de beraadslaging bij meerderheid aangenomen. Vervolgens stemde de raad zonder beraadslaging in met drie geheime voorbereidingsbesluiten, de wijziging van de Verordening Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen 2015 en de herbenoeming van een lid van diezelfde Rekenkamercommissie. Tot slot werden maar liefst tien moties buiten de orde over de Regionale Energie Strategie besproken. Deze moties gingen over de ambitie, de betaalbaarheid, communicatie en participatie, energiebesparing en de verschillende energiebronnen. Deze moties werden allemaal aangenomen met uitzondering van een motie van Koen Kegel (D66) inzake de ambitie en een motie van Ron Boers (Fractie Boers) inzake de lasten. Daarna werd nog een motie van Gilles Pappers (ONS.Vlaardingen) over kernenergie besproken. Deze motie werd na de beraadslaging aangenomen. Alle moties en de precieze uitslagen zijn te vinden op vlaardingen.raadsinformatie.nl.

Raadsvergadering 9 juli 2020

De raadsvergadering van donderdagavond 9 juli vond plaats in de Stadsgehoorzaal en stond geheel in het teken van de algemene beschouwingen met een geclusterde behandeling van de Jaarstukken 2019, de eerste voortgangsrapportage 2020 en de zevende begrotingswijziging en de Kadernota 2020. Op de Kadernota 2020 werd een amendement ingediend door Stefanie Solleveld (PvdA), ook namens D66, ONS Vlaardingen en VV2000/Leefbaar Vlaardingen, over de weerstandsratio. Daarnaast werden zes moties ingediend door:

  • Stefanie Solleveld (PvdA), ook namens D66, ONS Vlaardingen en VV2000/Leefbaar Vlaardingen, over het weerstandsvermogen/de weerstandsratio
  • Erik van Pienbroek (ChristenUnie/SGP) over grip op de jaarrekening
  • Corné Venema (CDA) over grip op externe inhuur
  • Ron Boers (Fractie Boers) over ambtelijke inhuur
  • Ron Boers (Fractie Boers) over het Integraal Huisvestingsplan
  • Ron boers (Fractie Boers) over een armoedefonds

Na de beraadslaging werden de drie voorstellen, het amendement en de zes moties in stemming gebracht. De drie voorstellen en het amendement werden aangenomen, net als de eerste drie moties. De drie moties van Fractie Boers werden niet aangenomen. Alle moties en de precieze uitslagen kunt u vinden op vlaardingen.raadsinformatie.nl.

Wat is een motie?

Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd. De indiener van de motie kan de motie mondeling toelichten, daarna komen de andere fracties aan het woord als ze dat willen. Na het debat over het onderwerp, wordt er over de motie gestemd. Als een meerderheid van de raad de motie aanneemt, wordt de motie in de regel uitgevoerd door het dagelijks bestuur van de gemeente (het college van burgemeester en wethouders). Het aannemen van een motie is dus een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid.

Wat is een amendement?

Een amendement is een voorstel voor een tekstuele wijziging van een voorstel dat in de gemeenteraad aan de orde is. Anders gezegd: het gaat om het wijzigen van een paar zinnen, letters of cijfers in het voorstel.

Agenda

Op donderdag 3 september vindt de eerste raadscommissie na het zomerreces plaats. De agenda en de stukken worden tegen die tijd toegevoegd aan het raadsinformatiesysteem. Dit kunt u vinden via vlaardingen.raadsinformatie.nl.