Nieuwsbrief gemeenteraad - week 28 2022

Terugblik presentatie en rondleiding Museumkwartier

Foto van het bezoek van een delegatie van de gemeenteraad aan het Museumkwartier
Op dinsdag 5 juli kreeg een delegatie van de gemeenteraad een presentatie over de herontwikkeling van het Museumkwartier in Vlaardingen. 

Tijdens de presentatie vertelde de gebiedsontwikkelaar (BPD) over de planning en stand van zaken en vertelde de architect (van BLAUW) over de plannen voor de woningen. 

Het Museumkwartier wordt door de gemeente Vlaardingen en gebiedsontwikkelaar BPD vernieuwd tot een nieuw stedelijk woonmilieu, waar de ziel van het visserijverleden voelbaar en zichtbaar blijft in nieuwbouw en historische bebouwing. Het wordt een hippe, stadse woonomgeving met nieuwbouwwoningen en appartementen in de gerenoveerde historisch waardevolle en monumentale panden. Wonen van nu met het karakter van toen. 

Na de presentatie kreeg de delegatie een rondleiding langs de Sprijpanden en door het Museumkwartier. Na afloop was er gelegenheid om vragen te stellen. 

Terugblik raadsvergadering 6 en 7 juli 2022

Op 6 en 7 juli vond een bijzondere raadsvergadering plaats verspreid over twee avonden vanwege de behandeling van de Jaarstukken 2021, de eerste Voortgangsrapportage 2022 en de Voorjaarsnota 2022. 

Na de huishoudelijke agendapunten werden twee steunraadsleden geïnstalleerd: de heer De Wilt (CDA) en de heer Muller (GroenLinks).

Foto van de gemeenteraad van Vlaardingen (foto- Marianne van Straten)

Besluitstukken na behandeling Raadscommissie

De gemeenteraad stemde zonder beraadslaging in met het bestemmingsplan Stadshart, eerste herziening, en de renovatie van het rioolgemaal West.

Bespreekstukken zonder behandeling Raadscommissie

Zonder behandeling in de Raadscommissie werd er tijdens de raadsvergadering gesproken over de begrotingswijzigingen als gevolg van de langdurige opvang van ontheemde Oekraïners. Na de beraadslaging werd met dit voorstel ingestemd.

Bespreekstukken na behandeling Raadscommissie

Het belangrijkste agendapunt van deze raadsvergadering betrof de geclusterde behandeling van de Jaarstukken 2021, de eerste Voortgangsrapportage 2022 en de Voorjaarsnota 2022. Tijdens de eerste avond kregen alle fracties de gelegenheid om hier hun beschouwing op te geven. Hierbij werden verschillende amendementen en moties ingediend. Vervolgens werd de vergadering geschorst om op de tweede avond te worden hervat met de eerste termijn van het college. Voordat de beraadslaging echter weer werd geopend, werd de heer Stevens (CDA) opnieuw toegelaten en geïnstalleerd als tijdelijke vervanger van mevrouw Thommis-Visser vanwege ziekteverlof. 

Na de uitgebreide beraadslaging werd er gestemd over alle voorstellen, amendementen en moties. Er werd allereerst ingestemd met de Jaarstukken 2021. Hierbij werden geen amendementen of moties ingediend. Vervolgens werd gestemd over een amendement van mw. Solleveld (PvdA) op de eerste Voortgangsrapportage 2022 om ook in 2023 een stelpost voor corona op te nemen. Dit amendement werd verworpen. De eerste Voortgangsrapportage zelf werd vervolgens aangenomen. Hierbij werd ook nog een motie ingediend door de heer Hoogendijk (ONS Vlaardingen), mede namens SP, PvdA, AOV, Heel de stad, Beter voor Vlaardingen en Stadsbelangen Vlaardingen over snelheidsbeperkende maatregelen op de Holysingel. Deze motie werd aangenomen. Tot slot werd gestemd over de Voorjaarsnota 2022, waarbij eerst over drie amendementen werd gestemd: amendement 2 van de heer Van Beers (SP) over het bestrijden van arbeidsmigranten, amendement 3 van de heer De Man (SP), mede namens Heel de stad, over het ondersteunen van festivals en evenementen en amendement 4 van mevrouw Van Beveren (SP) over een zorgbuurthuis. Van deze amendementen werd alleen amendement 3 van de heer De Man (SP) aangenomen en de overige amendementen verworpen. 

Daarna kwamen alle moties aan de orde die bij de Voorjaarsnota 2022 werden ingediend. Het betreft de volgende moties:

 • motie 2 van de heer De Man (SP), mede namens ONS Vlaardingen en Heel de Stad, over het bestrijden van zwerfafval;
 • motie 3 van de heer Van Beers (SP) over eerlijke energietransitie;
 • motie 4 van de heer Hoekstra (SP) om terughoudend te zijn met sloop in tijden van schaarste;
 • motie 5 van de heer Hoogendijk (ONS Vlaardingen) over door met citymarketing;
 • motie 6 van de heer Hoogendijk (ONS Vlaardingen) over een kinderraad;
 • motie 7 van de heer Hoogendijk (ONS Vlaardingen) over professionalisering van Omroep Vlaardingen;
 • motie 8 van de heer Kloosterman (AOV) over geen onverwachte tegenvallers Wmo2015 en de Jeugdwet;
 • motie 9 van mevrouw De Jong (AOV) over onderzoek prioritering seniorenhuisvesting;
 • motie 10 van mevrouw Solleveld (PvdA) over extra veegrondes;
 • motie 11 van mevrouw Solleveld (PvdA) over tegemoetkoming meerkosten;
 • motie 12 van mevrouw Solleveld (PvdA) over de Stadsboerderij;
 • motie 13 van mevrouw Kalf-Müller (SBV) over professionalisering van lokale politieke journalistiek;
 • motie 14 van de heer Boers (Heel de stad) over de verruiming van het armoedebudget.

Motie 8 van de heer Kloosterman (AOV) en motie 9 van mevrouw De Jong (AOV) werden tijdens de beraadslaging ingetrokken. De moties 2, 5, 6, 7, 10, 11 en 12 werden na de beraadslaging aangenomen en de overige moties verworpen. Vervolgens is ingestemd met de Voorjaarsnota 2022.

Motie vreemd aan de agenda

Tot slot kwam nog een motie vreemd aan de agenda aan de orde. Het ging om een motie van de heer Veugelers (CDA), mede namens ONS Vlaardingen, SP, D66, Denk, Beter voor Vlaardingen, VV2000/Leefbaar Vlaardingen over het behoud van acute zorg op de locatie Vlietland. Na de beraadslaging werd deze motie in stemming gebracht en aangenomen.

De vergadering is in het geheel na te kijken en te luisteren via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Ook alle vergaderstukken en stemmingsuitslagen zijn hier te vinden. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op donderdag 15 september.

Agenda

Vanwege de zomervakantie zijn er de komende weken geen vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad. Op donderdag 25 augustus is weer de eerste Raadscommissie.