Nieuwsbrief gemeenteraad - week 28 2021

Terugblik extra raadscommissie 6 juli 2021

Agendaverzoek D66 over informatiebeveiliging en privacy

Vorig jaar bracht de Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen een rapport uit met aanbevelingen op het gebied van informatiebeveiliging. Wat het college deed met deze aanbevelingen werd gepresenteerd en besproken. Het college neemt maatregelen om een aanval met ransomware te voorkomen. Een aanval met ransomware kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie. De manier waarop de gemeente persoonsgegevens van Vlaardingers beschermt, werd toegelicht. De gemeente is soms wettelijk verplicht om persoonsgegevens met andere organisaties te delen. Het college neemt maatregelen om een mogelijk datalek te voorkomen. Mogelijk wordt er een motie ingediend over het omgaan met persoonsgegevens door de gemeente tijdens de raadsvergadering van 14 en 15 juli.  

Agendaverzoek AOV over Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021

Er werd gesproken over hoe de gemeenteraad kan sturen op het uitvoeren van de taken op het gebied van de Wmo. De manier waarop de herindicatie van cliënten met een Wmo-voorziening wordt gedaan, waaronder ook het keukentafelgesprek, werd besproken. Via een clienttevredenheidsonderzoek en het keukentafelgesprek toetst Rogplus of de cliënten tevreden zijn. Tijdens het keukentafelgesprek wordt met cliënten gesproken over hun eigen netwerk en welke behoefte aan zorg zij nodig hebben. De (steun)raadsleden spraken ook over hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op Rogplus en het beleid dat Rogplus uitvoert namens de gemeente.

Vlaardingen 750 jaar stadsrechten in 2023

De raad besprak de onlangs ontvangen brief over het vrijmaken van een budget voor de viering van 750 jaar stadsrechten. Dit agendapunt betrof geen burgerinitiatief in formele zin. De initiatiefnemers trapten af met een toelichting van de brief. In de brief vragen de initiatiefnemers of de gemeente een bedrag beschikbaar wil stellen zodat de viering in samenwerking met verschillende organisaties plaats kan vinden. Vervolgens werd door de commissie onder andere gesproken over de hoogte van het gevraagde bedrag, wie de beoogde organisatoren zijn, hoe de relatie is met andere organisatoren en initiatiefnemers, en welk bedrag de gemeente nu al beschikbaar heeft gesteld. Na een gesprek met de initiatiefnemers, de portefeuillehouders en de commissieleden werd dit agendapunt afgesloten. 

Agendaverzoek GroenLinks en CDA over gaswinning

Dit agendaverzoek werd ingediend om informatie in te winnen over de gaswinning in gasveld Pernis-west, dat deels onder Vlaardingen ligt. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaf eerst een presentatie over de gasvelden in de regio en hoe dit wordt gewonnen. Tijdens en na de presentatie is onder andere gesproken over mogelijke consequenties van de voortzetting van gaswinning, waar het gas voor wordt gebruikt, communicatie tussen de NAM en de inwoners van Vlaardingen, toekomstige informatievoorziening aan de raad en over bodemdaling. 

Terugblik raadscommissie 8 juli 2021

Sprekersplein

De inspreker sprak over de Bomenverordening Vlaardingen 2021. Hij sprak over hoe Vlaardingen in het verleden met het groen, waaronder bomen, omging. Hij sprak zijn zorg uit over de bomen in het buitengebied, specifiek in de Broekpolder. Hij stelde dat als gevolg van de voorgestelde verordening bomen eerder in de Broekpolder kunnen worden gekapt dan onder de huidige verordening en dit vindt hij onwenselijk. Hij stelt dat het toezicht vanuit de provincie Zuid-Holland onvoldoende is om het ongewenst kappen van bomen tegen te gaan.

Jaarstukken 2020

De jaarstukken 2020 geven een terugblik over het vorige jaar. Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole over 2020 heeft de accountant een controle uitgevoerd. Er volgt een aanpassing van de jaarstukken 2020 om een administratieve vergissing te corrigeren. De compensatie vanuit de landelijke overheid als gevolg van COVID-19, de andere manier van werken binnen de gemeentelijke organisatie en de gevolgen van het herstelplan hebben geleid tot een positief financieel resultaat over 2020. Op 14 en 15 juli spreekt de gemeenteraad tijdens een raadsvergadering over de jaarstukken 2020 en neemt dan een besluit.

1e voortgangsrapportage 2021 en 13e begrotingswijziging

De gemeenteraad ontvangt twee maal per jaar een rapportage over de uitvoering van de begroting via een voortgangsrapportage. COVID-19 werd benoemd als een onzekere factor die van invloed kan zijn op de financiën van de gemeente in 2021. Het nemen van maatregelen om financiële risico’s te beheersen kwam ook aan de orde. Er wordt dit jaar onderzoek gedaan naar het gebouw waar het gemeentelijk archief in is gehuisvest. Op 14 en 15 juli spreekt de gemeenteraad tijdens een raadsvergadering over de 1e voortgangsrapportage 2021 en 13e begrotingswijziging en neemt dan een besluit.

Kadernota 2021

De Kadernota 2021 geeft de kaders weer die de raad vaststelt en meegeeft om deze te verwerken in de begroting. Er werden ideeën geopperd op welke manier de begroting en meerjarenbegroting in november beide financieel sluitend kunnen worden gemaakt. Er werden moties aangekondigd op het gebied van onder andere de buitenruimte, het betrekken van Vlaardingers bij het bespreken van de kadernota in de toekomst en het onderzoeken hoe gezinnen met meerdere problemen kunnen worden geholpen. Op 14 en 15 juli  spreekt de gemeenteraad tijdens een raadsvergadering over de kadernota 2021 en neemt dan een besluit.

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Samen vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In de rubriek 'Ken uw raadslid' stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Salih Akça (Fractie Akça). 

Salih Akca

Lees het interview met Salih Akça.

Agenda

Op woensdag 14 en donderdag 15 juli vindt vanaf 19.30 uur de raadsvergadering plaats op het stadhuis. Vanwege de coronamaatregelen is deze raadsvergadering zonder publiek. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2021
  • Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Park Vijfsluizen
  • Opstarten Steunpunt inburgering
  • Bomenverordening Vlaardingen 2021 en bebouwde komgrens artikel 4.1 Wet natuurbescherming
  • Overdracht bedrijfsvoeringstaken aan Stroomopwaarts
  • Terinzagelegging onttrekking openbaar verkeer parkeerplaats Breeweg
  • Grondexploitatie van het project Het Nieuwe Thuis
  • Jaarstukken 2020, 1e Voortgangsrapportage 2021 en 13e begrotingswijziging en Kadernota 2021 (geclusterde behandeling)
  • Initiatiefvoorstel Raden in Verzet

De vergadering op 14 juli zal na de eerste termijn van het college bij de geclusterde behandeling van Jaarstukken 2020, 1e voortgangsrapportage 2021 en 13e begrotingswijziging en Kadernota 2021 worden geschorst om de volgende dag (15 juli) vanaf 19.30 uur weer voortgezet te worden.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Extra raadsvergadering

Op woensdag 21 juli is er om 19.30 uur een extra digitale raadsvergadering om de heer M.G. Pappers als tijdelijke vervanger van de heer B. Vuijk toe te laten en te installeren.