Nieuwsbrief gemeenteraad - week 28 2020

Terugblik sprekersplein en raadscommissie van 2 juli

Sprekersplein

Op het sprekersplein spraken vertegenwoordigers van De Kroepoekfabriek, KADE40, Winterterras/Zomerterras, Museum Vlaardingen en de Stadsgehoorzaal in. Zij schetsten de recente geschiedenis van cultuur in Vlaardingen en gaven aan dat cultuur in hun ogen van belang is voor de stad, zowel nu als in de toekomst.

Raadscommissie

De raadscommissie besprak twee onderwerpen, namelijk de eerste voortgangsrapportage 2020 en de zevende begrotingswijziging en aansluitend de kadernota 2020.

In de voortgangsrapportage zijn de tot nu toe bekende begrotingsafwijkingen opgenomen. Er waren vragen over de overschrijding van diverse eigen budgetten en het budget van de gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond. De vraag die daarbij werd gesteld is hoe de gemeenteraad zijn controlerende rol kan pakken. Er is vanuit de gemeenteraad behoefte aan extra tussentijdse informatie over de financiële situatie van de gemeente. Tijdens de raadsvergadering van 9 juli wordt de eerste voortgangsrapportage 2020 en de zevende begrotingswijziging  besproken.

In de kadernota worden beleidsmatige en financiële keuzes aan de gemeenteraad voorgelegd en vervolgens verder uitgewerkt in de programmabegroting voor het komende jaar. Medio april ontving de gemeenteraad een raadsmemo met een nadere duiding van de financiële situatie. Het uitvoeren van het herstelplan heeft volgens het college de hoogste prioriteit. Vanwege het preventief toezicht kunnen alleen uitgaven worden gedaan die onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn.

Er werd gesproken over de € 3,5 miljoen die extra moet worden bezuinigd in vergelijking met het moment dat het herstelplan werd aangenomen. De uitwerking van de financiële gevolgen van het herstelplan voor Stroomopwaarts kwam eveneens aan de orde.  De gevolgen en mogelijkheden van het voorstel om de ratio van het weerstandsvermogen te verlagen van 1,7 naar 1,0 werd besproken. Tijdens de raadsvergadering van 9 juli wordt de kadernota 2020 besproken.

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In de rubriek 'Ken uw raadslid' stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Erik van Pienbroek (ChristenUnie/SGP).

Foto van Erik van Pienbroek

Lees het interview met Erik van Pienbroek.

Agenda

Op woensdag  8 juli vanaf 20.00 uur vindt de raadsvergadering plaats via videoverbinding. De raadsvergadering van donderdag 9 juli vindt, vanaf 18.30 uur, plaats in de Stadsgehoorzaal (zonder publiek). Beide raadsvergaderingen worden ‘live’ uitgezonden.

Agenda 8 juli

Op woensdag 8 juli staan in ieder geval de  volgende onderwerpen op de agenda:

  • Aanwijzing accountant
  • Verzoek opnemen islamitische school in plan van scholen
  • Verordening Winkeltijden Vlaardingen 2020
  • Aanwijzing Stichting Lokale Omroep Vlaardingen als lokale publieke media-instelling
  • Drie voorbereidingsbesluiten (geheim)
  • Wijziging Verordening Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen 2015 en herbenoeming lid Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen

Daarnaast worden diverse moties ingediend over de Regionale Energie Strategie (RES).

Volg deze vergadering via vlaardingen.raadsinformatie.nl.. Klik hier op 'live'.  Hier vindt u ook de bijbehorende stukken.

Agenda 9 juli

Op donderdag 9 juli vinden de algemene beschouwingen plaats aan de hand van de volgende onderwerpen:

  • Jaarstukken 2019
  • 1e Voortgangsrapportage 2020 en 7e begrotingswijziging
  • Kadernota 2020

Wilt u deze vergadering online met beeld en geluid volgen? Klik op https://stadsgehoorzaal.nl/raadsvergadering-gem-vld.

De agenda en de stukken staan op vlaardingen.raadsinformatie.nl.