Nieuwsbrief gemeenteraad - week 27 2022

Gemeenteraad bezoekt Rivierzone

Foto van de raad die de Rivierzone bezoekt

Een onderdeel van het inwerkprogramma van de nieuwe raad is kennismaken met de stad. Een delegatie van de gemeenteraad heeft op 28 juni een bezoek gebracht aan de Rivierzone. Dit is de laatste in de reeks van wijkbezoeken. 

De (steun)raadsleden werden ontvangen in het Museumkwartier. Hier werd een toelichting gegeven door de gebiedsmanager over de plannen en ontwikkeling van het Museumkwartier. Het Museumkwartier kwam niet eerder tot ontwikkeling vanwege de financieel onzekere tijden voor bedrijven om te investeren. Om woningen te kunnen realiseren in het Museumkwartier is een haringbedrijf uitgekocht. Vanwege de geuroverlast was het niet mogelijk om woningen te realiseren toen het haringbedrijf nog in bedrijf was op die locatie. 

Vervolgens is de delegatie op de fiets gestapt langs de Sprijpanden richting de KW-Haven. Hier werd aandacht besteed aan het hoge water waar inwoners en bedrijven veel last van ervaren. Gemiddeld is er zes tot tien keer per jaar hoog water in de KW-haven. Op dit moment wordt er onderzocht welke maatregelen er kunnen worden genomen om de panden in de KW-haven te beschermen tegen het hoogwater. De nieuwe woningen die worden gerealiseerd in dit gebied in Vlaardingen moeten op minimaal 40 meter worden gebouwd van de kade. 

Daarna werd de weg vervolgd naar ‘Abeltje’ waar betrokken bewoners vertelden over de activiteiten die zij organiseren, vaak in samenwerking met Minters en Seniorenwelzijn. Met een pilot ‘lief en leed’ kijken bewoners naar elkaar om en geven extra aandacht aan een buur als dat nodig is. Ook Antipesto maakt gebruik van het pand aan de Abel Tasmanlaan. Antipesto is een vrijwillige organisatie die voorlichting biedt op het gebied van pesten en sociale vaardigheden op bijvoorbeeld scholen en sportverenigingen. 

De voorlaatste stop was bij het voormalig Unileverterrein (District U). De (steun)raadsleden konden een kijkje nemen in de containerwoningen, die geplaatst zijn voor tijdelijke huisvesting en later dit jaar in gebruik worden genomen. De ontwikkelaar vertelde over de plannen om 650 tot 800 nieuwe woningen in District U te realiseren. Tot slot was de delegatie welkom bij de tijdelijke opvang voor 64 Oekraïense vluchtelingen in Casa Nova. Stichting Inclusia is verantwoordelijk voor het dagelijks management op de locatie. Alle Oekraïense vluchtelingen die willen werken, zijn inmiddels aan het werk en bijna alle kinderen volgen onderwijs. 

Terugblik Raadscommissie 30 juni 2022

Op 30 juni besprak de Raadscommissie vijf agendapunten. De jaarstukken 2021, de eerste voortgangsrapportage 2022 en de voorjaarsnota 2022 werden alleen oordeelsvormend besproken. Over de motie Behoud acute zorg op de locatie Vlietland werd beeldvormend en oordeelsvormend gesproken. 

Lijst van ingekomen stukken

Er is verder geen wijzigingsvoorstel gedaan voor de lijst van ingekomen stukken van 31 mei tot en met 22 juni. 

Jaarstukken 2021

De jaarrekening over 2021 laat een positief resultaat zien van € 24.093.000. Dit resultaat is positiever dan het college van burgemeester en wethouders eerder had verwacht. Het voorstel van het college is om € 22.847.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve. Er werd vanuit de gemeenteraad aangegeven dat er meer behoefte is om inzicht en grip te krijgen over de uitgaven tot € 50.000. Over het raadsvoorstel kan tijdens de raadsvergadering van 6 en 7 juli direct besloten worden.

1e voortgangsrapportage 2022

In de eerste voortgangsrapportage over 2022 meldt het college van burgemeester en wethouders welke andere uitgaven zijn gedaan dan begroot en legt zij daarover verantwoording af. Het college stelt voor om € 500.000 die eerder wel werd gereserveerd om financiële tegenvallers op het gebied van corona niet meer apart op te nemen en deze € 500.000 over te hevelen naar de Algemene Reserve. Er is een voorstel vanuit de gemeenteraad aangekondigd om ook in 2023 € 500.000 te reserveren voor financiële tegenvallers op het gebied van corona. Over het raadsvoorstel zal tijdens de raadsvergadering van 6 en 7 juli nog gesproken worden.

Voorjaarsnota 2022

In de voorjaarsnota 2022 doet het college van burgemeester en wethouders voorstellen voor uitgangspunten die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2023-2026, die in oktober en november besproken worden. Er werden voorstellen en verzoeken aan het college vanuit de gemeenteraad aangekondigd over arbeidsmigranten, festivals en evenementen, zorg, zwerfafval, de energietransitie en het behouden van bepaald type woningen in Vlaardingen, de meerkostenregeling chronisch zieken, de stadsboerderij, het verminderen van afval op straat na marktdagen, het opnieuw oprichten van een kinderraad, citymarketing en de lokale journalistiek. Over het raadsvoorstel zal tijdens de raadsvergadering van 6 en 7 juli nog gesproken worden.

Motie Behoud acute zorg op de locatie Vlietland

De aangekondigde motie werd besproken op verzoek van het CDA, ONS.Vlaardingen en de SP. In de motie wordt het verzoek aan het college van burgemeester en wethouders gedaan om in gesprek te gaan met het ziekenhuis om de spoedeisende zorg op de locatie Vlietland zo spoedig mogelijk weer 24 uur per dag mogelijk te maken. Ook moet volgens de motie geboortezorg weer op termijn beschikbaar zijn op de locatie Vlietland. Door het CDA, ONS. Vlaardingen en de SP is aangekondigd dat zij de motie willen bespreken tijdens de raadsvergadering van 6 en 7 juli.

 Agenda

Op 6 en 7 juli vindt om 19.00 uur de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Installatie steunraadsleden;
  • Bestemmingsplan Stadshart, 1e herziening;
  • Renovatie rioolgemaal West;
  • Begrotingswijziging als gevolg van de langdurige opvang van ontheemde Oekraïners;
  • Jaarstukken 2021;
  • 1e voortgangsrapportage 2022;
  • Voorjaarsnota 2022. 

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.