Nieuwsbrief gemeenteraad - week 27 2021

Terugblik raadscommissie 1 juli 2021

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Park Vijfsluizen

Bij aanvang van deze commissie werden eerst nog een aantal beeldvormende vragen beantwoord. Vervolgens ging de commissie oordeelsvormend in gesprek. Er werd gesproken over deelmobiliteit, de parkeernorm en de inspanningsverplichting van Heijmans die opgenomen staat in de anterieure overeenkomst met betrekking tot de bouw van sociale huurwoningen. Dit agendapunt gaat als besluitpunt door naar de raadsvergadering van 14 juli. 

Agendaverzoek over herziening en betere communicatie armoederegelingen voor kinderen

Dit agendaverzoek werd ingediend door de PvdA, CU/SGP en AOV naar aanleiding van het rapport van de kinderombudsman over de armoederegelingen voor kinderen. Bij dit agendapunt waren Stroomopwaarts, Stichting Leergeld en het Fonds Schiedam Vlaardingen uitgenodigd. Er vond een gesprek plaats over de laagdrempeligheid, het bereik en de breedte van het pakket aan regelingen. De wethouder deed de toezegging aan de indieners om vóór de begroting de raad een raadsmemo te sturen waarin geïnventariseerd wordt welke mogelijke regelingen nog ontbreken en hoe de vindbaarheid kan worden verbeterd. 

Bomenverordening Vlaardingen 2021 en bebouwde komgrens artikel 4.1 Wet natuurbescherming

Bij dit agendapunt werd eerst een presentatie verzorgd. Vervolgens was er een beeldvormende en oordeelsvormende ronde. Er werd onder andere gesproken over het verschil tussen de oude en de nieuwe verordening, een herplantplicht, boomveiligheidsonderzoek en monumentale bomen. GroenLinks kondigde een amendement aan om ook bomen in het buitengebied die niet onder de Wet natuurbescherming vallen onder de verordening te laten vallen, waardoor voor deze bomen dan ook een kapvergunning nodig is. Dit agendapunt gaat door als bespreekpunt naar de gemeenteraad van 14 juli. 

Sprekersplein

De inspreekster sprak in over de Bomenverordening Vlaardingen 2021. Zij sprak de zorgen uit die ze heeft over de voorgestelde verordening. Daarbij ging zij in op het verschil van het kappen van bomen binnen en buiten de bebouwde kom die geldt voor de huidige situatie en het voorstel dat is gedaan. Zij riep op om de bomen buiten de bebouwde kom op een gelijke manier te behandelen als de bomen binnen de bebouwde kom. 

Jaarstukken 2020

De jaarstukken 2020 geven een terugblik op het vorige jaar. Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole over 2020 heeft de accountant een controle uitgevoerd. Er werden vragen gesteld over de betrouwbaarheid van de cijfers in de jaarstukken. De gemeente houdt geld over uit 2020. Het verzoek werd aan het college gedaan om uit te zoeken of het gaat om incidentele meevallers als gevolg van de compensatie vanuit het Rijk vanwege het coronavirus of dat het ook (deels) gaat om structurele meevallers. De gevolgen van het coronavirus kwam daarmee ook aan de orde. Op 8 juli worden de jaarstukken 2020 oordeelsvormend besproken. 

1e voortgangsrapportage 2021 en 13e begrotingswijziging

De gemeenteraad ontvangt twee maal per jaar een rapportage over de uitvoering van de begroting via een voortgangsrapportage. Er werd gesproken over de toekomstige scenario’s van zwembad De Kulk. Het college komt later dit jaar met een voorstel hiervoor. De resultaten van een onderzoek naar betaald parkeren in de Indische buurt krijg de gemeenteraad later dit jaar gepresenteerd. De resultaten van de Meld Misdaad Anoniem, een onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad, ontvangt de gemeenteraad op een later moment. Op 8 juli worden de 1e voortgangsrapportage 2021 en 13e begrotingswijziging oordeelsvormend besproken. 

Kadernota 2021

De kadernota 2021 geeft de kaders weer die de raad vaststelt en meegeeft om deze te verwerken in de begroting. De kadernota 2021 bevat onder andere een blik op hoe Vlaardingen er nu voorstaat, het financiële perspectief en voorstellen. Er werd gesproken over de woningbouwopgave die Vlaardingen heeft in het algemeen en de gevolgen voor onderwijshuisvesting als gevolg van het woningbouwproject Park Vijfsluizen in het bijzonder. De wens vanuit het college om samen met de gemeenten Maassluis en Schiedam een regionaal economisch plan te maken werd besproken. Er werd gesproken over financiële situatie van de gemeente en op basis van welke principes er keuzes worden gemaakt. Op 8 juli wordt de kadernota 2021 oordeelsvormend besproken. 

Agenda

Op donderdag 8 juli vindt de raadscommissie plaats op het stadhuis. Vanwege de coronamaatregelen is deze raadscommissie zonder publiek en is er per fractie maximaal één vertegenwoordiger aanwezig. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 
•    Jaarstukken 2020
•    1e Voortgangsrapportage 2021 en 13e begrotingswijziging
•    Kadernota 2021

De stukken voor de vergadering vindt u op www.vlaardingen.nl/gemeenteraad.Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl

Vergaderingen in juli:

  • Raadsvergadering op woensdag 14 juli en donderdag 15 juli. Dit is een vergadering die verspreid is over twee dagen.