Nieuwsbrief gemeenteraad - week 27 2020

Inspreken over financiële stukken

Wanneer u uw standpunt over een onderwerp aan de gemeenteraadsleden wilt vertellen, is er de mogelijkheid tot inspreken. Dit kan op het sprekersplein, voordat de commissievergadering begint. Op 2 juli kunt u van 19.30 tot 20.00 uur inspreken over de financiële stukken en met name de Kadernota 2020.

Het gaat om de volgende financiële stukken:

 • Jaarstukken 2019
 • Eerste Voortgangsrapportage 2020
 • Kadernota 2020

Kijk voor de agenda’s en stukken op vlaardingen.raadsinformatie.nl.

U kunt  uiteraard ook over andere onderwerpen inspreken.

Aanmelden

Wilt u inspreken? Meldt u graag zo snel mogelijk en uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan bij de griffie via griffie@vlaardingen.nl. De maximale spreektijd is 5 minuten per persoon. Raadsleden kunnen daarna aanvullende vragen stellen.

Terugblik raadscommissie 25 juni

Op donderdag 25 juni besprak een raadscommissie de jaarstukken 2019, de Regionale Energie Strategie, de lijst  van ingekomen stukken en de Verordening winkeltijden Vlaardingen 2020.

Jaarstukken 2019

De jaarstukken 2019 geven een terugblik over het vorige jaar. Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole over 2019 voerde de accountant een controle uit. Deloitte zond afgelopen dinsdag het conceptaccountantsverslag over de jaarrekening 2019 toe. De bijeenkomst was beeldvormend en oordeelsvormend van aard. Er werden vragen gesteld over onder andere de overschrijdingen binnen het sociaal domein en de bedrijfsvoering. Er ontbraken verschillende indicatoren in de jaarrekening. De verbonden partijen leverden relatief laat hun financiële cijfers aan, waardoor de accountant van de gemeente op dit moment nog geen verklaring kan afgeven over de getrouwheid en rechtmatigheid van de financiële cijfers van de gemeente. De jaarstukken 2019 worden op 9 juli tijdens de raadsvergadering besproken.

Wensen en bedenkingen Regionale Energie Strategie

In Regionale Energie Strategieën worden nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk gebracht. Deze keuzes worden vertaald naar gebieden, projecten en naar de implementatie en uitvoering van die projecten. De afgelopen maanden stelde de energieregio Rotterdam Den Haag een concept Regionale Energie Strategie op. Bij het bespreken van de Regionale Energie Strategie kunnen (steun)raadsleden hun wensen en bedenkingen uiten. Tijdens dit oordeelsvormende agendapunt werd er gesproken over tien voorgenomen moties die de raadsleden willen indienen tijdens de raadsvergadering van 8 juli. De voorgenomen moties gingen over:

 • het meer en beter communiceren over wat de Regionale Energie Strategie betekent voor Vlaardingers en hoe Vlaardingers betrokken kunnen worden bij het realiseren van de doelstellingen;
 • een hogere ambitie om meer energie op te wekken dan nu wordt voorgesteld;
 • de energietransitie betaalbaar te maken voor de Vlaardingers;
 • eerder te kiezen voor extra windmolens binnen Vlaardingen in plaats van het aanleggen van een zonneveld in een groenstrook langs de A20 in Vlaardingen;
 • de mogelijkheden te onderzoeken om aan te aansluiten op het warmtenet;
 • nieuwe initiatieven op het gebied van houtige biomassa en het opwekken van energie in Vlaardingen via (kleine) biomassacentrales niet mogelijk maken.

De raadsfracties spraken af om te kijken of de moties of het gebied van participatie en de betaalbaarheid van de energietransitie samengevoegd kunnen worden. De motie over het kiezen voor extra windmolens in plaats van een zonneveld wordt aangepast. Daarnaast werd er twee nieuwe moties aangekondigd. Eén motie over het extra binnenhalen van subsidie om de energietransitie mogelijk te maken. Een andere aangekondigde motie roept het college op om een alternatieve energiestrategie te schrijven waarbij ook kernenergie tot de mogelijkheden behoort. De moties worden ingediend tijdens de raadsvergadering van 8 juli.

Ingekomen stukken en Verordening winkeltijden Vlaardingen 2020

De raadscommissie besprak in de burgerzaal de lijst ingekomen stukken en had hier geen opmerkingen over. Vervolgens behandelde de commissie het voorstel voor een nieuwe winkeltijdenverordening. De verschillende fracties spraken hun standpunten uit in relatie tot een verruiming van de winkeltijden. Hierbij kondigde de VVD een amendement aan voor het vrijstellen van de winkeltijden op zon- en feestdagen van 08.00 uur tot 22.00 uur. De ChristenUnie-SGP kondigde een amendement aan voor een volledige sluiting van winkels op zondag en een motie waarmee zij de raad verzoeken zich uit te spreken tegen de 24-uurswinkeltijden. Het onderwerp wordt als bespreekpunt geagendeerd tijdens de raadsvergadering van 8 juli.

Agenda

Op donderdag 2 juli vindt de extra raadscommissie plaats op het stadhuis. Vanwege de coronamaatregelen is deze raadscommissie zonder publiek en is er per fractie maximaal één vertegenwoordiger aanwezig. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

 • 1e Voortgangsrapportage 2020 en 7e begrotingswijziging
 • Kadernota 2020

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Komende bijeenkomsten in juli:

 • Raadsvergadering 8 juli 2020 (digitaal)
 • Raadsvergadering 9 juli 2020 (Stadsgehoorzaal)