Nieuwsbrief gemeenteraad - week 26 2021

Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen aanbevolen als nieuwe burgemeester van Vlaardingen

Bert Wijbenga

De heer drs. B. (Bert) Wijbenga-van Nieuwenhuizen is de beoogde nieuwe burgemeester van de gemeente Vlaardingen. Dit heeft de gemeenteraad afgelopen maandag in een extra raadsvergadering besloten. Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen volgt Bas Eenhoorn op, die sinds december 2019 waarnemend burgemeester is in Vlaardingen.

Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen is op dit moment wethouder en locoburgemeester in Rotterdam. Voor zijn wethouderschap was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van woningcorporatie Woonbron en bekleedde hij diverse functies bij de politie. 

De Vertrouwenscommissie, bestaande uit 13 door de raad benoemde raadsleden, heeft de afgelopen maanden de voorbereidingen getroffen voor de aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. Er solliciteerden 14 kandidaten op de vacature. Na overleg met de commissaris van de Koning is hieruit een selectie gemaakt. In het vervolg van de selectieprocedure kwam Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen als beste kandidaat naar voren.

“Met zijn persoonlijkheid en zijn energie heeft hij alles in zich om de verbinding te maken met Vlaardingers, zowel op straat als op het stadhuis, en Vlaardingen met trots op de kaart te zetten”, zegt Stefanie Solleveld, voorzitter van de Vertrouwenscommissie. “Met zijn ruime ervaring als bestuurder en in diverse functies bij de politie heeft hij een achtergrond die uitstekend aansluit bij een stap naar de functie van burgemeester in Vlaardingen. Hij kent bovendien de regio, heeft een groot netwerk en is gewend aan een stevige politieke cultuur.’.

Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen is geboren op 7 februari 1964 te Haarlem. Hij heeft Politicologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is gehuwd, heeft vier volwassen kinderen en woont nu nog in Rotterdam.

Vervolg benoemingsprocedure

Met deze aanbeveling door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht. Hierna volgt de benoeming bij Koninklijk Besluit. De verwachting is dat Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen op 9 september 2021 tijdens een bijzondere raadsvergadering wordt geïnstalleerd door de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Vanaf dan heeft Vlaardingen weer een kroonbenoemde burgemeester.

Terugblik raadscommissie van 24 juni 2021

Sprekersplein

De inspreker ging in op het project Park Vijfsluizen. Zij sprak in namens Bastion Hotel. Bastion Hotel ziet graag dat er maatregelen worden genomen om het geluid te verminderen, een betere ontsluiting moet komen voor het verkeer en ander maatwerk. De inspreekster sprak verder over de overlegmomenten die er zijn geweest tussen Bastion Hotel en de aannemer én tussen de gemeente en Bastion Hotel. 

Presentatie Hoogheemraadschap Delfland over afvalwaterzuivering De Groote Lucht

Begin 2020 constateerde het Hoogheemraadschap van Delfland dat de afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Het Hoogheemraadschap gaf aan een voorkeur te hebben voor nieuwbouw van De Groote Lucht op de Vergulde Hand West. De contacten die er zijn geweest over de voorkeur tussen het Hoogheemraadschap en de gemeente aan de ene kant en de contacten tussen het Hoogheemraadschap en omwonenden aan de andere kant werden besproken. De voor- en nadelen van zowel renovatie als van nieuwbouw werden benoemd. 

Overdracht bedrijfsvoeringstaken aan Stroomopwaarts

Op 1 januari 2022 worden de bedrijfsvoeringstaken van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam voor wat betreft de taken die voor Stroomopwaarts worden uitgevoerd, overgedragen. De manier waarop wordt omgegaan met arbeidsvoorwaarden van de medewerkers die bedrijfsvoeringstaken uitvoeren werd besproken. De gevolgen van het hybride werken voor de overdracht van de bedrijfsvoeringstaken en het hebben van een buffer voor een financiële tegenvaller kwam naar voren. Het agendapunt gaat als een besluitstuk naar de eerstvolgende raadsvergadering.

Opstarten Steunpunt Inburgering

De nieuwe Wet Inburgering vraagt van de gemeente en haar samenwerkingspartners een meer actieve rol bij het verstrekken van informatie aan inburgeraars. De verwachting werd uitgesproken dat vanuit de Rijksoverheid de kosten worden gecompenseerd. Of de kosten die worden gemaakt voor het steunpunt onuitstelbaar en onvermijdbaar zijn, werd bediscussieerd. Ook de grootte van de reserve inburgering werd besproken. Geconcludeerd is dat het agendapunt als besluitpunt door kan naar de eerstvolgende raadsvergadering, maar de fractie van ONS.Vlaardingen heeft nadien aangegeven dit onderwerp graag te willen bespreken.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Park Vijfsluizen

Heijmans, de ontwikkelaar van het gebied, verzorgde een presentatie. Vervolgens was er de mogelijkheid om vragen te stellen aan Heijmans en wethouder Ivana Somers. Er werd onder andere gesproken over het inspreken van Bastion, de inrichting van het gebied waaronder de verkeersontsluiting, geplande geluidsbarrières en het sfeerbeeld van het project. 

Agendaverzoek D66 over de reconstructie Marathonweg

Dit agendaverzoek werd ingediend door Koen Kegel van D66. Hij lichtte bij aanvang van de bijeenkomst zijn agendaverzoek toe en gaf aan te willen zoeken naar een manier waarop het fietspad zonder onderbrekingen aan de Marathonweg in de plannen van de gemeente kan worden opgenomen. De ambtelijke ondersteuning gaf vervolgens een presentatie over de reconstructie van de Marathonweg. De plaatsing van het fietspad aan de Marathonweg kwam aan de orde. Na afloop van de presentatie werden verschillende alternatieven voor de plaatsing van het fietspad besproken. Mogelijk wordt hierover er een motie ingediend in de aankomende raadsvergadering. 

Presentatie Eiland van Speyk

De projectontwikkelaar, Rijnboutt, gaf een presentatie over het stedenbouwkundig plan van het project. Er werden onder andere vragen gesteld over de verkeersontsluiting, wateroverlast, parkeergelegenheid en het aanzicht met betrekking tot de Koningin Wilhelminahaven. 

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Samen vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In de rubriek 'Ken uw raadslid' stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat John Huf (CDA). 

John Huf

Lees het interview met John Huf.

Agenda

Op donderdag 1 juli vindt de raadscommissie plaats op het stadhuis. Vanwege de coronamaatregelen is deze raadscommissie zonder publiek en is er per fractie maximaal één vertegenwoordiger aanwezig. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 

 • Jaarstukken 2020
 • 1e Voortgangsrapportage 2021 en 13e begrotingswijziging
 • Kadernota 2021
 • Lijst van ingekomen stukken
 • Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Park Vijfsluizen
 • Agendaverzoek PvdA, ChristenUnie/SGP en AOV inzake herziening en betere communicatie armoederegelingen voor kinderen
 • Bomenverordening Vlaardingen 2021 en bebouwde komgrens artikel 4.1 Wet natuurbescherming

Extra raadscommissie op 6 juli

Op dinsdag 6 juli is een extra raadscommissie op het stadhuis. Op de agenda staand de volgende onderwerpen:

 • Burgerinitiatief Vlaardingen 750 jaar stadsrechten in 2023
 • Agendaverzoek GroenLinks en CDA over gaswinning
 • Agendaverzoek D66 over informatiebeveiliging en privacy
 • Agendaverzoek AOV over Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021

Op vlaardingen.raadsinformatie.nl vindt u de agenda's en de bijbehorende stukken.