Nieuwsbrief gemeenteraad - week 26 2020

Inspreken over financiële stukken

Wanneer u uw standpunt over een onderwerp aan de gemeenteraadsleden wilt vertellen, is er de mogelijkheid tot inspreken. Dit kan op het sprekersplein, voordat de commissievergadering begint. Op 25 juni en 2 juli kunt u van 19.30 tot 20.00 uur inspreken over de financiële stukken en met name de Kadernota 2020.

Het gaat om de volgende financiële stukken:
•    Jaarstukken 2019;
•    Eerste Voortgangsrapportage 2020;
•    Kadernota 2020.

Kijk voor de agenda’s en stukken op vlaardingen.raadsinformatie.nl.

U kunt  uiteraard ook over andere onderwerpen inspreken.

Aanmelden

Wilt u inspreken? Meldt u graag zo snel mogelijk en uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan bij de griffie via griffie@vlaardingen.nl. De maximale spreektijd is 5 minuten per persoon. Raadsleden kunnen daarna aanvullende vragen stellen.

Bij veel animo kunnen de insprekers gespreid worden over de verschillende avonden.

Terugblik

Sprekersplein 18 juni 2020

Tijdens het Sprekersplein op 18 juni maakten twee personen gebruik van het inspreekrecht. De heer Gogus, bestuurder van de Stichting Islamitisch College, sprak in over het verzoek tot het opnemen van een islamitische school in het plan van scholen. Hij liet hierbij een filmpje zien over de Stichting Islamitisch College. De heer De Groot sprak vervolgens in namens de Albert Heijn in Vlaardingen over de Verordening winkeltijden Vlaardingen 2020.

Raadscommissie 18 juni 2020

Op donderdag 18 juni werden tijdens de vergadering van de raadscommissie twee onderwerpen in de raadzaal besproken: de Regionale Energie Strategie en het verzoek tot het opnemen van een islamitische school in het plan van scholen. In de burgerzaal werd gesproken over de Verordening Winkeltijden Vlaardingen 2020 en de stand van zaken inzake herijking Jeugdhulp.

In Regionale Energie Strategieën worden nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk gebracht. Deze keuzes worden vertaald naar gebieden, projecten en naar de implementatie en uitvoering van die projecten. De afgelopen maanden stelde de energieregio Rotterdam Den Haag een concept-Regionale Energie Strategie op. (Steun)raadsleden van verschillende fracties kondigden moties aan om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De moties gaan mogelijk over het meer en beter communiceren over de Regionale Energie Strategie, het betrekken van inwoners bij de Regionale Energie Strategie om de doelen te realiseren, het stimuleren van energiebesparing en biomassa. Er is gevraagd om een extra moment waarop oordeelsvormend over de Regionale Energie Strategie wordt gesproken.

De Stichting Islamitisch College heeft op 31 januari 2020 een verzoek ingediend bij de gemeenteraad voor het stichten van een islamitische basisschool in Vlaardingen. De gemeenteraad moet hierover voor 1 augustus 2020 een besluit nemen. Het agendapunt was oordeelsvormend. Fractie Akça kondigde tijdens de behandeling een amendement aan.

In de burgerzaal besprak men een voorstel voor de aanpassing van de Verordening winkeltijden. De voorgestelde wijzigingen verruimen de winkeltijden voor ondernemers in Vlaardingen. Hierbij is namens Jumbo Wuijts een schriftelijke bijdrage geleverd. Na een korte inleiding van de portefeuillehouder kregen de commissieleden de mogelijkheid om beeldvormende vragen te stellen. Er waren vragen over het effect van de verordening op de horeca, over het onderzoek naar de wenselijkheid van de verordening onder de inwoners en ondernemers en in hoeverre de verordening getoetst is aan landelijke wetgeving. Het onderwerp wordt in de raadscommissie van 25 juni  oordeelsvormend besproken.

Daarna volgde een presentatie over de herijking Jeugdhulp. Na afloop stelden de commissieleden hun vragen aan de portefeuillehouder en de projectleider. Er werd onder andere gesproken over het verschil tussen de oude situatie en de voorgenomen veranderingen, over preventie en vroegsignalering, de inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp en in hoeverre de voorgenomen planning realistisch is. Dit onderwerp diende als tussentijdse informatievoorziening en hoeft  verder niet behandeld te worden door de raadscommissie of de gemeenteraad

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In de rubriek 'Ken uw raadslid' stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Gilles Pappers (ONS.Vlaardingen).

Foto van Gilles Pappers

Lees het interview met Gilles Pappers.

Agenda

Op donderdag 25 juni vindt de raadscommissie plaats op het stadhuis (Markt 11). Vanwege de coronamaatregelen is deze raadscommissie zonder publiek en is er per fractie maximaal één vertegenwoordiger aanwezig. De volgende onderwerpen staan in ieder geval op de agenda:
•    Lijst van ingekomen stukken
•    Jaarstukken 2019
•    Verordening winkeltijden Vlaardingen 2020
•    Wensen en bedenkingen Regionale Energie Strategie

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Komende bijeenkomsten in juli:

•    Extra raadscommissie op 2 juli
•    Raadsvergaderingen op  8 en 9 juli.