Nieuwsbrief gemeenteraad - week 25 2021

Terugblik raadsvergadering 17 juni 2021

Op donderdag 17 juni vond een openbare digitale raadsvergadering plaats. Er werden eerst mondelinge vragen gesteld door Ron Boers (Fractie Boers) over afval. Op deze vragen werd een reactie gegeven door het college.

Raadsvoorstellen

Er is ingestemd met een groot aantal raadsvoorstellen: het beheerplan Wegen 2021, het beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2021, het overdragen van de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering aan Stroomopwaarts, het instellen van de reserve subsidieregeling binnenstad en het afsluiten van de drie grondexploitaties Babberspolder-Oost, De Buitenplaats Van Ruytenburch en Parc Drieën Huysen.

Ook is er ingestemd met de besteding van de Rijksmiddelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen voor de culturele sector maar wel met een aangenomen amendement van Stefanie Solleveld (PvdA), ook namens een aantal andere partijen, met als doel om een eventueel overschot van de middelen te storten in een bestemminsgreserve voor de viering van 750 jaar stadsrechten.

Met de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Rotterdam Den Haag werd ook ingestemd maar hierbij werden wel tien moties ingediend. Vier van deze moties werden aangenomen: een motie van Neill Voorburg (GroenLinks) over vogelveilige energie, een motie van Koen Kegel (D66), ook namens een aantal andere partijen, over participatie van jongeren en minder draagkrachtigen, een motie van Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen) over duidelijke kaders voor het participatietraject en een motie van Leonie Claessen (VVD) over kernenergie. Drie moties haalden geen meerderheid: een motie van Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen) over het actiever betrekken van bewoners en twee moties van Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen) en Nol Kloosterman (AOV) over draagvlak voor windturbines en geen vergunningen voor windturbines in de nabije leefomgeving. Drie moties werden ingetrokken na de reactie van het college: een motie van Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen) en Neill Voorburg (GroenLinks) over walstroom en een tweetal moties van Koen Kegel (D66), ook namens een aantal andere partijen, over meervoudig gebruik van geluidsschermen en energiebesparing door bedrijven.

Moties buiten de orde

Tot slot werden drie moties buiten de orde behandeld: een motie van Rianne Molenaar (VV2000/Leefbaar Vlaardingen), ook namens een aantal andere partijen, over de ambitie om geen wachtlijsten meer te hebben in de jeugdzorg, een motie van Yenice Jongejan (D66), ook namens een aantal andere partijen, over het betrekken van de gemeenteraad bij Rogplus en een motie van Neill Voorburg (GroenLinks) over bloemrijke boomspiegels. De eerste twee moties werden aangenomen en de laatste motie werd verworpen.

U kunt de vergadering terugkijken via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook alle bijbehorende stukken en stemmingsuitslagen terug.

Agenda

Op donderdag 24 juni vindt de raadscommissie zonder publiek (vanwege de coronamaatregelen) plaats op het stadhuis. Per fractie is maximaal één vertegenwoordiger aanwezig. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Presentatie Hoogheemraadschap Delfland inzake afvalwaterzuivering De Groote Lucht
  • Overdracht bedrijfsvoeringstaken
  • Opstarten Steunpunt Inburgering
  • Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Park Vijfsluizen
  • Agendaverzoek D66 inzake reconstructie Marathonweg
  • Presentie Eiland van Speyk

De stukken voor de vergadering vindt u op www.vlaardingen.nl/gemeenteraad.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl

Extra raadsvergadering op 28 juni

Op maandag 28 juni vindt een extra raadsvergadering plaats in de Grote Kerk zonder publiek (vanwege de coronamaatregelen). De vergadering bestaat uit een besloten deel waarin de beraadslaging en besluitvorming plaatsvindt over de dubbele aanbeveling voor de nieuwe burgemeester. Vervolgens wordt de vergadering openbaar waarin de bekendmaking wordt gedaan van de eerste aanbeveling voor de nieuwe burgemeester door de voorzitter van de Vertrouwenscommissie.