Nieuwsbrief gemeenteraad - week 25 2020

Inspreken over financiële stukken

Wanneer u uw standpunt over een onderwerp aan de gemeenteraadsleden wilt vertellen, is er de mogelijkheid tot inspreken. Dit kan op het sprekersplein, voordat de commissievergadering begint. Op 18 juni, 25 juni en 2 juli kunt u van 19.30 tot 20.00 uur inspreken over de financiële stukken en met name de Kadernota 2020.

Het gaat om de volgende  financiële stukken:
•    jaarstukken 2019
•    eerste voortgangsrapportage 2020
•    Kadernota 2020.

Kijk voor de agenda’s en stukken op  vlaardingen.raadsinformatie.nl.

Uiteraard kunt ook over andere onderwerpen inspreken.

Aanmelden

Wilt u inspreken? Meld u graag zo snel mogelijk en uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan bij de griffie.

Het inspreken vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis (Markt 11) met de volgende regels: de inspreker komt alleen en heeft een maximale spreektijd van 5 minuten. Raadsleden kunnen daarna aanvullende vragen stellen. Er is 1 vertegenwoordiger per fractie aanwezig

Bij veel animo kunnen de insprekers gespreid worden over de verschillende avonden.

Terugblik vergaderingen 10 en 11 juni

Extra raadscommissie 10 juni

Op woensdag 10 juni vond in de raadszaal een extra raadscommissie plaats over een brief van de provincie Zuid-Holland over het financieel toezicht op de begroting 2020. De extra raadscommissie was op initiatief van Nol Kloosterman (AOV) mede namens de fracties van de PvdA, ChristenUnie/SGP, BVV, SBV, ONS.Vlaardingen, Fractie Akça en Fractie Boers.

Het was een beeldvormende avond waar de teamcoördinator Financieel Toezicht bij de provincie Zuid-Holland een technische toelichting op de brief gaf. Er werd onder andere gesproken over wat de provincie doet in het kader van het preventief toezicht, het instrument begrotingsscan dat de provincie aanbiedt, wat een artikel 12-regeling betekent en onder welke voorwaarden een artikel 12-regeling niet meer geldt. Wanneer een gemeente in een artikel 12-regeling wordt, krijgt de gemeente extra geld uit het gemeentefonds. Tegelijkertijd levert de gemeente haar financiële zelfstandigheid voor een deel in.

Raadsvergadering 11 juni     

Op donderdagavond 11 juni vond de derde digitale raadsvergadering plaats. Na de huishoudelijke agendapunten werd ingestemd met twee raadsvoorstellen: de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts en het advies op de profielschets voor een lid van de Raad van Toezicht van de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS).

Daarna werden twee moties buiten de orde besproken. De eerste motie werd ingediend door Stefanie Solleveld (PvdA) mede namens GroenLinks en ging over de randvoorwaarde Broekpolder bij de Woonvisie. Deze motie werd na de beraadslaging bij meerderheid aangenomen.

De tweede motie werd ingediend door Ben Trooster (BVV) mede namens GroenLinks en Fractie Kerkhof en ging over betonrot in de galerijen aan diverse flats in Vlaardingen Holy. Deze motie werd na beraadslaging unaniem aangenomen, met één onthouding.

Agenda

Op donderdag 18 juni vindt vanaf 20.00 uur de raadscommissie plaats op het stadhuis. Vanwege de coronamaatregelen is deze raadscommissie zonder publiek en is er per fractie maximaal één vertegenwoordiger aanwezig. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Wensen en bedenkingen Regionale Energiestrategie (RES);
  • Verzoek opnemen Islamitische school in plan van scholen;
  • Verordening winkeltijden Vlaardingen 2020;
  • Stand van zaken herijking Jeugdhulp.

Wilt u de vergadering online bijwonen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Komende bijeenkomst in juni:

  • Raadscommissie donderdag 25 juni 2020