Nieuwsbrief gemeenteraad - week 23 2022

Gemeenteraad bezoekt Westwijk

foto van het bezoek van de gemeenteraad aan de Westwijk
Een onderdeel van het inwerkprogramma van de nieuwe raad is kennismaken met de stad. Een delegatie van de gemeenteraad heeft dinsdag 31 mei een bezoek gebracht aan de Westwijk. 

De raadsleden werden ontvangen in de Marnixflat waar onder het genot van een maaltijd en een drankje een toelichting werd gegeven door stichting De Marnix. Zij vertelden wat de stichting doet voor de bewoners en omwonende van de Marnixflat en wat zij graag nog zouden willen voor de toekomst. Aansluitend werd er iets verteld over de projectontwikkeling van de eilanden in de Zuidbuurt die nu, in samenwerking met Waterweg Wonen, in volle gang is. 

Daarna stapte de delegatie op de fiets richting de Heemtuin. Hier werd een toelichting gegeven door een betrokken vrijwilliger over de geschiedenis en de diversiteit van en de activiteiten in de Heemtuin. Vervolgens werd een korte stop gemaakt bij het schapenweitje waar vele Vlaardingers heengaan om te wandelen met de kinderen of de schapen eten te geven. 

De fietstocht ging verder en kwam langs de flat aan de Johannes Poststraat. Hier is een pilot genaamd lief en leedstraten gestart in samenwerking met de gemeente, Waterweg Wonen, woningstichting Samenwerking en Minters. In lief en leedstraten kijken bewoners naar elkaar om en geven ze extra aandacht aan een buur als dat nodig is. Zo dragen buren bij aan het bestrijden van bijvoorbeeld eenzaamheid. 

De volgende stop was het Programmabureau Westwijk. De raad kreeg een korte presentatie over de huidige stand van zaken van het programmabureau en wat het precies inhoudt. In de Westwijk is er zowel op straat als achter de voordeur sprake van stevige problematiek. Daarom is een aantal partijen opgestaan om de komende 20 jaar het verschil te maken voor de inwoners van de Westwijk. Tot slot kwam de delegatie uit bij het Wijkcentrum West. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er verteld welke activiteiten er georganiseerd worden en waar het wijkcentrum voor gebruikt wordt.

Volgende week maakt de gemeenteraad kennis met Babberspolder/Ambacht.

Terugblik Raadscommissie 2 juni 2022

Lijst van ingekomen stukken

Er werden geen wijzigingsvoorstellen gedaan voor de lijst van ingekomen stukken van 7 april tot en met 30 mei. 

Zienswijzen begrotingen gemeenschappelijke regelingen

De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de begrotingen voor de gemeenschappelijke regelingen. Het college stelt voor om zienswijzen in te dienen bij vijf gemeenschappelijke regelingen, namelijk: de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Stroomopwaarts, de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) en Rogplus. Er is een nota aangekondigd over hoe de gemeente zich in de toekomst moet verhouden tot (onder andere) alle gemeenschappelijke regelingen. Het raadsvoorstel over de gemeenschappelijke regelingen VRR kan als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 16 juni geagendeerd worden, omdat er mogelijk een wijzigingsvoorstel komt over de financieringsstromen van de ambulancezorg. De raadsvoorstellen over de gemeenschappelijke regelingen MRDH, DCMR, de Regionale Belastinggroep, Stroomopwaarts, GGD, GRJR en Rogplus kunnen als besluitstuk voor de raadsvergadering van 16 juni geagendeerd worden.

Plan van aanpak doelgroepenvervoer MVS-gemeenten

In de Burgerzaal werd het plan van aanpak doelgroepenvervoer MVS-gemeenten besproken. In oktober 2020 is besloten om een verkenning uit te voeren naar een toekomstbestendig doelgroepenvervoer. Naar aanleiding hiervan heeft een regionale projectgroep een plan van aanpak opgesteld. Er werd een presentatie gegeven over dit plan van aanpak waarna er ruimte was voor vragen. Er werd onder andere gesproken over doorlooptijden, kosten, de verschillende soorten vervoer, gegevensopslag en de samenwerking met Schiedam en Maassluis. 

Agenda

Op donderdag 16 juni om 20.00 uur vindt de raadsvergadering plaats op het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Invulling diverse vacatures;
 • Zienswijzen begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen;
 • Benoeming leden in diverse gemeenschappelijke regelingen;
 • Verordening fractievergoedingen 2022;
 • Opheffen geheimhouding documenten;
 • 8e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Vlaardingen 2019;
 • Bestemmingsplan Maasoeverzone, 2e herziening;
 • Nota Grondbeleid 2022;
 • Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2022.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Vergaderingen juni 2022

 • Raadscommissie: 23 juni 
 • Raadscommissie: 30 juni 

Gast van de raad

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat u weet waarover vergaderd wordt. Daarom nodigt de raad u uit om als gast van de raad aanwezig te zijn. Bent u benieuwd waar het dagelijkse werk van een raadslid uit bestaat, hoe besluiten tot stand komen en hoe een raadsvergadering verloopt? Meld u dan aan voor ‘gast van de raad’ op 16 juni via griffie@vlaardingen.nl.  

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Dit kan voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie op het sprekersplein van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl