Nieuwsbrief gemeenteraad - week 23 2021

Terugblik raadscommissie 3 juni 2021

Op 3 juni werd in de Raadszaal gesproken over de lijst van ingekomen stukken, de thema-avond zorg en veiligheid en het overdragen van de uitvoering nieuwe Wet inburgering aan Stroomopwaarts. In de Burgerzaal werd gelijktijdig gesproken over de Regionale Energiestrategie (RES) en het agendaverzoek van ONS.Vlaardingen over het voorbereidingsbesluit bestemmingsplannen Vergulde Hand Oost en Groot Vettenoord. 

Ingekomen stukken

Tom Romeijn (steunraadslid PvdA) bracht één wijziging in. Hij riep het college op gehoor te geven aan een brief waarin een verzoek wordt gedaan om een straatnaam te vernoemen naar Vaclav Havel en te kijken of dit ook mogelijk kan zijn voor andere kunstenaars die iets voor Vlaardingen hebben betekend.  

Thema-avond zorg en veiligheid

Bij aanvang van de avond gaf de burgemeester een inleiding. Het belang van een integrale aanpak tussen de sectoren zorg en veiligheid werd benadrukt. Er werden drie onderwerpen behandeld. Bij ieder onderwerp werd een toelichting verzorgd en vervolgens was er ruimte voor vragen en discussie. Het eerste onderwerp dat aan bod kwam was het Zorg- en Veiligheidshuis. Portefeuillehouder Jacky Silos lichtte dit onderwerp toe, waarna het hoofd van het Zorg- en Veiligheidshuis een presentatie gaf. Er werd gesproken over de definitie van complexe casuïstiek, hoe men terecht komt bij het Zorg- en Veiligheidshuis en de samenwerking met andere instanties. Vervolgens kwam de Wet verplichte ggz (Wvggz) aan bod. De functionaris Wvggz gaf een korte toelichting op het onderwerp en er was ruimte voor vragen. Het laatste onderwerp betrof woonoverlast. De burgemeester gaf wederom een toelichting waarna de regisseur aanpak woonoverlast aanvullende inhoudelijke informatie verschafte. Er werd onder andere gesproken over de hoeveelheid lege huizen, het initiatief ‘Skaeve Huse’ in Rotterdam en de oorzaken van woonoverlast. Portefeuillehouder Jacky Silos sloot de thema-avond af met een slotwoord. 

Overdragen uitvoering nieuwe Wet inburgering aan Stroomopwaarts

Portefeuillehouder Jacky Silos leidde de bijeenkomst in met een korte toelichting over de overdracht van taken aan Stroomopwaarts. Vervolgens was er ruimte voor een beeldvormende en oordeelsvormende ronde. Er is onder andere gesproken over de kosten van pilots, handhaving, sancties, monitoring, en taalonderwijs. Het voorstel kan als besluitpunt door naar de raadsvergadering van 17 juni. 

Regionale Energiestrategie (RES) 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten een bijdrage leveren aan het bereiken van de afgesproken doelstellingen. Alle provincies, gemeenten en waterschappen hebben de ambitie om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te verminderen. Vijf aangekondigde en vier niet-aangekondigde moties kwamen aan de orde. Die moties gingen over de verantwoordelijkheid van de DCMR als milieudienst om de doelen van de Regionale Energiestrategie te realiseren, zonnepanelen leggen op geluidsschermen, het betrekken van inwoners bij het realiseren van de doelstellingen van de RES, het voorkomen dat onnodig vogels sterven door windmolens, het plaatsen van windmolens en het toepassen van walstroom. Er is vanuit de gemeenteraad behoefte aan inzicht in de gevolgen van de RES voor Vlaardingen en het wordt belangrijk gevonden om de inwoners te informeren over de inhoud van de RES. De RES gaat als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 17 juni. 

Agendaverzoek ONS.Vlaardingen over voorbereidingsbesluit

De gemeenteraad nam op 1 april 2021 een voorbereidingsbesluit over de bestemmingsplannen Vergulde Hand Oost en Groot Vettenoord. Zeven situaties van mogelijke strijdigheden met de bestemmingsplannen werden getoond. Na het tonen van de mogelijke strijdigheden werd er gesproken over de handhaving van strijdigheden met de bestemmingsplannen. Er volgde een toelichting over het handhavingsbeleid en de uitvoering van het handhavingsbeleid, waarbij werd uitgelegd hoe integrale controles plaatsvinden en welke overheidsorganisaties daarbij betrokken zijn. Het college lichtte toe waarom het college extra geld vraagt voor het kunnen handhaven van illegale situaties op de bedrijventerreinen in de kadernota 2022. 

Agenda

Op donderdag 17 juni vindt om 20.00 uur de raadsvergadering plaats via videoverbinding. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

 • Beheerplan Wegen 2021
 • Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2021
 • Besteding rijksmiddelen ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor culturele sector
 • Overdragen uitvoering nieuwe Wet inburgering aan Stroomopwaarts
 • Instellen van de reserve subsidieregeling binnenstad
 • Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Rotterdam Den Haag
 • Afsluiten grondexploitatie Babberspolder-Oost
 • Afsluiten grondexploitatie de Buitenplaats van Ruytenburch
 • Afsluiten grondexploitatie Parc Drieën Huysen

De stukken voor de vergadering vindt u op www.vlaardingen.nl/gemeenteraad

Overige vergaderingen in juni 

 • Raadscommissie op donderdag 24 juni 
 • Extra raadsvergadering op maandag 28 juni

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl