Nieuwsbrief gemeenteraad - week 22 2022

Terugblik extra raadsvergadering op 23 mei 2022

Op 23 mei vond een extra raadsvergadering plaats, die in het teken stond van de benoeming van de voorgestelde wethouders, hun opvolgers in de raad als ook nieuwe steunraadsleden en de behandeling van het gepresenteerde coalitieakkoord.

Benoeming en installatie wethouders, toelating en installatie raadsleden en installatie steunraadsleden

Foto van de felicitaties van de nieuwe wethouders

Na de introductie van de zes voorgestelde wethouders en het advies van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven werden de volgende wethouders benoemd en geïnstalleerd: de heer Bikkers (VVD), mevrouw Van Kalken (GroenLinks), mevrouw Somers-Gardenier (VV2000/Leefbaar Vlaardingen), mevrouw Silos-Knaap (CDA), de heer Kegel (D66) en de heer Proos (ChristenUnie-SGP). 
Hierbij werd nog een amendement ingediend door de heer Hoogendijk (ONS Vlaardingen) mede namens SP, PvdA, AOV, Denk, Heel de Stad, Beter voor Vlaardingen en Stadsbelangen Vlaardingen om de werktijdfactor te verlagen naar 0,85 fte. Dit amendement werd na de beraadslaging verworpen. 

Foto van de installatie van de nieuwe raadsleden

Vervolgens werd er afscheid genomen van wethouder De Leede (GroenLinks), de enige huidige wethouder die niet terugkomt in het nieuwe college. Hierna werden vier raadsleden geïnstalleerd die in de opengevallen plekken van de benoemde wethouders plaatsnamen plus een tijdelijke vervanger. Dit ging om de heer De Ron (VVD), de heer Venema (CDA), de heer Vastbinder (VV2000/Leefbaar Vlaardingen) en de heer Vleeschhouwer (D66) als raadslid en de heer Stevens (CDA) als tijdelijk raadslid. Tot slot kwamen hierdoor ook twee plekken voor steunraadsleden vrij die werden ingevuld door de heer Hess (VVD) en de heer Stuurman (D66). Na al deze benoemingen en installaties werd de vergadering kort geschorst voor felicitaties.

Coalitieakkoord 2022-2026 

Na de schorsing ging de vergadering verder met de behandeling van het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Groei en bloei voor Vlaardingen’. Eerst werden de informateurs, de heer Revis (VVD) en de heer Van Alphen (GroenLinks) bedankt voor hun inzet bij de totstandkoming van het akkoord. Vervolgens vond de behandeling plaats, waarbij de fracties op volgorde van grootte het woord konden voeren. Hierbij werd door de heer Hoekstra (SP) mede namens ONS Vlaardingen, PvdA, AOV, Denk, Heel de Stad, Beter voor Vlaardingen en Stadsbelangen Vlaardingen een motie ingediend over raadsbrede participatie. De motie werd na de beraadslaging in stemming gebracht en verworpen. Vervolgens werd het voorstel tot vaststelling van het coalitieakkoord 2022-2026 in stemming gebracht en aangenomen.

U kunt de vergadering terugkijken via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Ook alle vergaderstukken en stemmingsuitslagen zijn hier te vinden. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op donderdag 16 juni. 

Gemeenteraad op mysterytour door de Holy

Foto van het wijkbezoek Holy
Een onderdeel van het inwerkprogramma van de nieuwe gemeenteraad is kennismaken met de stad. Een delegatie van de raad heeft dinsdag 24 mei een bezoek gebracht aan de wijk Holy. 

De raadsleden werden door de wijkmanager ontvangen in de kerk van Nazarener aan de Zwanensingel. Na ontvangst werd een korte introductie gegeven en vervolgens stapte iedereen op de fiets om een rondje te rijden langs diverse locaties waar wat verteld werd door bewoners en professionals. 

De tour begon aan de Zwaluwenlaan EVEN met een toelichting over de nieuwe speeltuin en jeu-de-boulesbaan die mede mogelijk is gemaakt met subsidie van de provincie. Ook werd verteld welke activiteiten er worden georganiseerd door en voor bewoners. Deze activiteiten vinden plaats in een woning in het flat die onder het project Prettig Wonen valt. 

De volgende locatie was bij bewonersorganisatie De Toekomst. Zij vertelden over de activiteiten die worden georganiseerd en gebeurtenissen en ontwikkelingen in en rondom de buurt. Zij gaven als voorbeeld dat ze veel inspraak hebben gehad in de plannen voor de aanleg van de rotonde aan de Zwanensingel en de aanpak van de speeltuin Kindervallei (ook wel waterspeeltuin genoemd). Ook kunnen bewoners terecht met zorgen en klachten bij deze organisatie en schenken zij aandacht aan bewoners die dit nodig hebben. 

Vervolgens is er door de nieuwe Vogelbuurt gefietst en kregen de raadsleden een toelichting op de nieuwbouw en verschillende fases die gebouwd zijn en nog gebouwd moeten worden. Daarna vertelden Waterweg Wonen en Minters over de Koninginnelaan en de problemen die zich voordoen in deze flat. Sinds kort is daar gestart met een sociale aanpak. 

De tour kwam vervolgens langs de Hoofdstedenbuurt waar een kijkje werd genomen in de koffiecorner aan de Madridweg. Ook hier vertelde een lid van de bewonersorganisatie over de activiteiten die zij organiseren. 

De een na laatste stop was Stadsboerderij Holywood. Hier werd verteld over de activiteiten die zij organiseren om de kosten van de boerderij te kunnen betalen, omdat de subsidie vanuit de gemeente verminderd is. 

De tour eindigde in de Pax Christi Kerk aan de Reigerlaan, waar bewoners van de Holy vanuit het platform Verbinding Holy voor een hapje en een drankje hadden gezorgd. Tijdens de tour was er gelegenheid om vragen te stellen en tot slot nog even na te praten met de bewoners en professionals die een toelichting hebben gegeven bij de locaties. Volgende week maakt de gemeenteraad kennis met de Westwijk. 

Agenda

Op donderdag 2 juni om 20.00 uur vindt de Raadscommissie plaats op het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Lijst van ingekomen stukken;
  • Zienswijzen begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen;
  • Plan van aanpak doelgroepenvervoer MVS-gemeenten;
  • Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2022.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Vergaderingen juni 2022

  • Raadsvergadering: 16 juni
  • Raadscommissie: 23 juni 
  • Raadscommissie: 30 juni 

Gast van de raad

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat u weet waarover vergaderd wordt. Daarom nodigt de raad u uit om als gast van de raad aanwezig te zijn. Bent u benieuwd waar het dagelijkse werk van een raadslid uit bestaat, hoe besluiten tot stand komen en hoe een raadsvergadering verloopt? Meld u dan aan voor ‘gast van de raad’ op 16 juni via griffie@vlaardingen.nl.  

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Dit kan voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie op het sprekersplein van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl