Nieuwsbrief gemeenteraad - week 21 2022

Terugblik raadsvergadering van 19 mei 2022

In gesprek met de provincie Zuid-Holland over woningbouw, bereikbaarheid en monumentaal erfgoed

Er werden vier presentaties verzorgd door de provincie: een algemene introductie, een presentatie over wonen en de verschillende mogelijkheden en opties die de provincie daarbij ziet een presentatie over bereikbaarheid, de provinciale verantwoordelijkheden op dat gebied en de actuele projecten uit de regio. Er werd ook stilgestaan bij de relatie met de MRDH. En als laatste een presentatie over erfgoed en werd er stilgestaan bij de Erfgoeddeal tussen de provincie en gemeenten. Bij de mogelijkheid tot het stellen van vragen werd onder andere gesproken over stedelijke verdichting, monumenten in Vlaardingen en hoe het zit met de verdeling van eigendom tussen het rijk, de provincie en gemeenten van monumenten maar bijvoorbeeld ook van infrastructuur. 

Nota Grondbeleid 2022 en wensen & bedenkingen Uitvoeringsnota Erfpacht 

De Nota Grondbeleid 2022 is beeldvormend gesproken tijdens de vergadering van de Raadscommissie op 14 april. Deze nota is een actualisatie van de eerdere nota uit 2011. In de voorgestelde nota kiest de gemeente ervoor om aan de hand van een afwegingskader per omstandigheid te bepalen welke vorm van grondbeleid wordt gekozen. Naast deze nota stond de Uitvoeringsnota Erfpacht op de agenda. De nota over erfpacht is een actualisatie van de nota uit 2013. Het doel van de nieuwe nota is om erfpacht meer rendabel te maken voor de gemeente. Er zijn voor de Nota Grondbeleid 2022 vier amendementen aangekondigd. Deze amendementen gaan over onder andere strategische aankopen van onroerende zaken, actief grondbeleid toepassen als de maatschappelijke belangen daar om vragen en de regierol van de gemeente ten aanzien van grondbeleid.  

De Nota Grondbeleid 2022 wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 16 juni  geagendeerd. Gemeenteraadsleden hebben tijdens dezelfde vergadering de mogelijkheid om wensen en bedenkingen te uiten over de Uitvoeringsnota Erfpacht. Mogelijk worden er wensen en bedenkingen geuit over de hoogte van de consumentenprijsindex in relatie tot de jaarlijkse canon van erfpacht.  

Terugblik extra raadsvergadering van 23 mei 2022

Op maandagavond 23 mei vond een extra raadsvergadering plaats die in het teken stond van de benoeming van de voorgestelde wethouders, hun opvolgers in de raad als ook nieuwe steunraadsleden en de behandeling van het gepresenteerde coalitieakkoord.

Benoeming en installatie wethouders, toelating en installatie raadsleden en installatie steunraadsleden

Foto van installatie nieuwe wethouders (Fotografie-Sander Schenkel)

Na de introductie van de zes voorgestelde wethouders en het advies van de Commissie onderzoek geloofsbrieven werden de volgende wethouders benoemd en geïnstalleerd: de heer Bikkers (VVD), mevrouw Van Kalken (GroenLinks), mevrouw Somers-Gardenier (VV2000/Leefbaar Vlaardingen), mevrouw Silos-Knaap (CDA), de heer Kegel (D66) en de heer Proos (ChristenUnie-SGP). Hierbij werd nog een amendement ingediend door de heer Hoogendijk (ONS Vlaardingen)mede namens SP, PvdA, AOV, Denk, Heel de Stad, Beter voor Vlaardingen en Stadsbelangen Vlaardingen om de werktijdfactor te verlagen naar 0,85 fte. Dit amendement werd na de beraadslaging verworpen. Vervolgens werd er afscheid genomen van wethouder De Leede (GroenLinks), de enige huidige wethouder die niet terugkomt in het nieuwe college. Hierna werden vier raadsleden geïnstalleerd die in de opengevallen plekken van de benoemde wethouders plaatsnamen plus een tijdelijke vervanger. Dit ging om de heer De Ron (VVD), de heer Venema (CDA), de heer Vastbinder (VV2000/Leefbaar Vlaardingen) en de heer Vleeschhouwer (D66) als raadslid en de heer Stevens (CDA) als tijdelijk raadslid. Tot slot kwamen hierdoor ook twee plekken voor steunraadsleden vrij die werden ingevuld door de heer Hess (VVD) en de heer Stuurman (D66). Na al deze benoemingen en installaties werd de vergadering kort geschorst voor felicitaties.

Coalitieakkoord 2022-2026

Na de schorsing ging de vergadering verder met de behandeling van het coalitieakkoord 2022-2026 “Groei en bloei voor Vlaardingen”. Eerst werden de informateurs, de heer Revis (VVD) en de heer Van Alphen (GroenLinks) bedankt voor hun inzet bij de totstandkoming van het akkoord. Vervolgens vond de behandeling plaats waarbij de fracties op volgorde van grootte het woord konden voeren. Hierbij werd door de heer Hoekstra (SP) mede namens ONS Vlaardingen, PvdA, AOV, Denk, Heel de Stad, Beter voor Vlaardingen en Stadsbelangen Vlaardingen een motie ingediend over raadsbrede participatie. De motie werd na de beraadslaging in stemming gebracht en verworpen. Vervolgens werd het voorstel tot vaststelling van het coalitieakkoord 2022-2026 in stemming gebracht en aangenomen.

U kunt de vergadering terugkijken en luisteren via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Ook alle vergaderstukken en stemmingsuitslagen zijn hier te vinden. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op donderdag 16 juni. 

Agenda

Op donderdag 2 juni om 20.00 uur vindt de Raadscommissie plaats op het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Lijst van ingekomen stukken;
  • Zienswijzen begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen;
  • Plan van aanpak doelgroepenvervoer MVS-gemeenten. 

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Vergaderingen juni 2022

  • Raadsvergadering: 16 juni
  • Raadscommissie: 23 juni 
  • Raadscommissie: 30 juni 

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Dit kan voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie op het sprekersplein van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl