Nieuwsbrief gemeenteraad - week 21 2021

Terugblik raadsvergadering 20 mei 2021

Op donderdag 20 mei jl. vond een openbare digitale raadsvergadering plaats. Tijdens deze vergadering werd eerst een aantal mondelinge vragen gesteld: de heer Van Pienbroek (ChristenUnie-SGP) stelde mede namens BVV en ONS Vlaardingen vragen over verkeersveiligheid, de heer Hoogendijk (ONS Vlaardingen) stelde vragen over de flexwoningen in District U en de heer Boers (Fractie Boers) stelde vragen over het niet behandelen van een parkeer-vraag. Het college beantwoordde deze vragen tijdens de vergadering.

Raadsvoorstellen

Het eerste raadsvoorstel betrof het ontslag van de heer Hoogenboom (ChristenUnie-SGP) en de benoeming van de heer Den Hollander (ChristenUnie-SGP) als steunraads-lid. Na de benoeming legde de heer Den Hollander vervolgens de eed af.

Vervolgens stemde de raad zonder beraadslaging in met twee besluitstukken: de wijziging van het Personeels-handboek Vlaardingen voor ambtenaren werkzaam bij de griffie en de opheffing van geheimhouding op een aantal documenten uit 2019 en 2020.

Als gevolg van twee aangekondigde amendementen werd er gesproken over de Bestuurlijke gedragscode Integriteit Vlaardingen 2021. Het eerste amendement was van mevrouw Molenaar (VV2000/Leefbaar Vlaardingen) en betrof omgangsvormen en social media. Het tweede amendement was van de heer Hoogendijk (ONS Vlaardin-gen) en betrof een verplicht vooronderzoek bij mogelijke integriteitsschendingen. Beide amendementen werden aangenomen waarna de raad ook instemde met het geamendeerde voorstel.

Hierna kwam het vuurwerkbeleid aan de orde waarbij de raad de keuze had tussen

  1. het geven van de opdracht aan het college om een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor te bereiden om een afsteekverbod te realiseren en
  2. het in stand houden van het huidige vuurwerkbeleid.

De raad koos bij meerderheid voor de tweede optie.

Vervolgens stemde de raad zonder beraadslaging in met een groot aantal raadsvoorstellen: de vierde en vijfde wijziging van de APV, acht zienswijzen op de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen en een zienswijze op de beleidsvisie 2020-2024 van Stroomopwaarts, het gewijzigd bestemmingsplan Zuidbuurt 75b-77, het bestemmingsplan Rivierzone-Oost tweede herziening, het bestemmingsplan Westwijk en de subsidieverlening aan Stichting Winterterras in verband met de organisatie van het Winterterras 2021.

Er werd gesproken over het project Hybride werken. Na de beraadslaging stemde de raad in met het voorstel.

Het laatste raadsvoorstel dat op de agenda stond, betrof het krediet voor het multifunctioneel club- en kleedge-bouw Kooikersweg 2, waarmee de raad zonder beraadslaging instemde.

Moties buiten de orde

Tijdens de raadsvergadering werden twee moties buiten de orde ingediend. De eerste motie was van mevrouw Solleveld (PvdA), mede ingediend door GroenLinks, ONS Vlaardingen en AOV, en ging over het overnemen van schulden van ouders die slachtoffer zijn geworden in de toeslagenaffaire. De tweede motie was van mevrouw Wijker (Fractie Kerkhof ), mede ingediend door ONS Vlaardingen, CDA en PvdA, en betrof een steunverklaring voor de aanpassing van de kostendelersnorm. Beide moties werden na de beraadslaging aangenomen.De vergadering is in het geheel na te kijken via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook alle bijbehorende stukken en stemmingsuitslagen terug. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op donderdag 17 juni a.s

Agenda

Op donderdag 27 mei vindt de raadscommissie plaats op het stadhuis. Vanwege de coronamaatregelen is deze raadscommissie zonder publiek en is er per fractie maximaal één vertegenwoordiger aanwezig. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Regionale Energiestrategie
  • Beheerplan Wegen 2021 & Beheerplan Civiel- technische kunstwerken
  • Besteding rijksmiddelen ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor culturele sector
  • Wensen en bedenkingen Uitvoeringsorganisatie Jeugd

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. De stukken voor de vergadering vindt u op www.vlaardingen.nl/gemeenteraad.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl.

Vergaderingen in juni

  • Raadscommissie op donderdag 3 juni
  • Raadsvergadering op donderdag 17 juni
  • Raadscommissie op donderdag 24 juni
  • Extra raadsvergadering op maandag 28 juni