Nieuwsbrief gemeenteraad - week 20 2023

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Terugblik werkbezoek aan de Oekraïense wijk ‘Mrija’

Foto van het bezoek aan Mrija
Op 10 mei bracht de gemeenteraad een bezoek aan de Oekraïense wijk ‘Mrija’. De wijk ligt naast het bedrijventerrein Vergulde Hand West. Mrija is een tijdelijke wijk dat plaats zal bieden aan 1000 Oekraïense vluchtelingen.

Het project heeft daarnaast ook een regionale functie omdat er 600 Oekraïense vluchtelingen komen wonen die momenteel in omliggende gemeenten staan ingeschreven. De overige 400 vluchtelingen wonen op dit moment al binnen de gemeente in een opvanglocatie of bij een gastgezin.Er komen ook voorzieningen in de wijk zoals een bassischool, gymzaal en een huisartsenpraktijk.

Het is een uniek project. Er wordt namelijk in een recordtempo woningen gebouwd. Deze unieke ervaring deelt de gemeente met talloze geïnteresseerden uit binnen- en buitenland.

De woningen staan er in tot 1 juli 2026. Het project wordt tot die tijd volledig gefinancierd door de rijksoverheid. Op 22 mei zullen der eerste Oekraïense vluchtelingen er komen wonen en de verwachting is dat er eind juli 1000 Oekraïners wonen.
Foto van de wijk Mrija

Terugblik raadsvergadering van 11 mei 

Op 11 mei vond de vierde raadsvergadering van 2023 plaats. Bij het vaststellen van de agenda werd besloten om van het agendapunt Onderwijskansenbeleid 2023-2026 Vlaardingen een bespreekstuk te maken. Ook werd besloten om de motie Sportprijzen Vlaardingen tijdens deze raadsvergadering niet te behandelen. 

Het overgebleven besluitstuk op de agenda na behandeling in de Raadscommissie was het Rekenkamerrapport Doorwerkingsonderzoeken. Het raadsvoorstel werd aangenomen.

Bespreekstuk na behandeling Raadscommissie

As eerste bespreekstuk werd gesproken over het Onderwijskansenbeleid 2023-2026 Vlaardingen. Mevrouw Rots (D66) diende, mede namens mevrouw Solleveld (PvdA), mevrouw Van Huizen (VVD), de heer Stevens (CDA), mevrouw Van Wieringen (GroenLinks) en de heer Akça (DENK), een motie in over schoolmaaltijden in de Westwijk. Met deze motie werd aan het college gevraagd om het programmabureau Wij de Westwijk en de basisscholen in de Westwijk te informeren over het onderzoek van het Jeugd Educatie Fonds naar de ervaringen met schoolmaaltijden afgelopen winter en met hen te overleggen of zij het aanbieden van een schoolmaaltijd, liefst aan alle kinderen op de school, in het programma willen opnemen. De motie en het voorstel werden aangenomen. 

Als tweede werd gesproken over de Bomenverordening 2023 en grens bebouwde kom Wet natuurbescherming. De heer Vleesschouwer (D66) diende, mede namens de heer Voorburg (GroenLinks) een amendement in bij de Bomenverordening 2023 waarmee hij extra aandacht voor klimaatadaptatie wil regelen in de verordening. De Bomenverordening 2023 is aangenomen en het amendement werd verworpen. 

Bij het voorstel over de grens bebouwde kom Wet natuurbescherming diende de heer Kloosterman (AOV) een amendement in om de grens van de bebouwde kom te verduidelijken. Het amendement is net als het voorstel aangenomen. 

Raadsvoorstel (bespreekstuk zonder behandeling Raadscommissie)

Er werd een initiatiefraadsvoorstel besproken om de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap voor wethouder Proos met één jaar te verlengen. Dit voorstel werd aangenomen. 

De heer Boers (Heel de stad) diende de motie Animal farm in. In de motie verzocht de gemeenteraad om het kabinet te vragen om met een wetswijziging te komen die het mogelijk maakt dat ook gemeenteraadsleden niet langer in Vlaardingen moeten wonen. Deze motie werd verworpen. 

Motie (na behandeling Raadscommissie)

Er werd een motie ingediend door de heer Voorburg (GroenLinks) met als titel Moderne jaarwisseling met daarin een verzoek aan het college om te onderzoeken welke alternatieven en mogelijkheden er zijn voor het organiseren van een centrale ‘uitstoot vrije show’ voor de jaarwisseling 2023/2024. Ook werd de motie Keuzenotitie voor een moderne jaarwisseling ingediend door de heer Van Vugt (ONS. Vlaardingen) en de heer De Ron (VVD). In die motie werd het college verzocht om een onderzoek te doen naar een hybride en klassieke jaarwisselingsshow. De beide moties zijn aangenomen. Kijk de vergadering terug via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Ook alle vergaderstukken en stemmingsuitslagen zijn hier te vinden. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op donderdag 15 juni.

 Agenda

Op donderdag 25 mei om 20.00 uur vindt de vergadering van de Raadscommissie plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze Raadscommissies bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Visie dienstverlening;
  • Paraplubestemmingsplan darkstores en flitsbezorging en Beheersverordening Vergulde Hand West, derde herziening;
  • Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040;
  • Herziening groenbeleidsplan;
  • Startnotitie evenementenbeleid;
  • Kaders visie transformatie Sociaal Domein;
  • Van visie naar uitvoering; wonen, welzijn en zorg voor ouderen;
  • Jeugdstad.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. De eerstvolgende vergadering van de Raadscommissie is op 25 mei aanstaande. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl