Nieuwsbrief gemeenteraad - week 20 2021

Terugblik extra raadscommissie 11 mei 2021

Op dinsdag 11 mei besprak de raadscommissie tijdens een extra vergadering het gewijzigde bestemmingsplan Zuidbuurt 75b-77, het project hybride werken en de zienswijzen op de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen.

Gewijzigd bestemmingsplan Zuidbuurt 75b-77

In november van vorig jaar werd het bestemmingsplan Zuidbuurt 75b-77 al in de raadscommissie behandeld. Dit bestemmingsplan is daarna aangepast om tegemoet te komen aan de ingediende zienswijzen, waaronder een zienswijze van de provincie. Een vertegenwoordiger van Rademaker Vastgoed gaf een toelichting op de wijzigingen en hoe zij tot het huidige plan zijn gekomen. Vervolgens sprak de raad beeldvormend en oordeelsvormend over het gewijzigde bestemmingsplan. Er is onder andere gesproken over een mogelijke precedentwerking met betrekking tot het bouwen van woningen in de groene omgeving van het bestemmingsplan, de beoogde beplanting en de verschillende onderzoeken die hebben plaatsgevonden voordat aan de bouw kon worden begonnen. Het bestemmingsplan kan door als besluitpunt naar de gemeenteraadsvergadering van 20 mei.

Project hybride werken

Bij dit onderwerp wordt de raad voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen om hybride werken mogelijk te maken voor de medewerkers van de gemeente Vlaardingen. Het betrof een beeldvormende en oordeelsvormende vergadering. Besproken werden onder andere de kantoorruimte, de mogelijke besparing op reiskosten, compensatie voor werknemers, informatieveiligheid en de verwachte financiële gevolgen. De portefeuillehouder deed de toezegging om de aankomende evaluatie op het gebied van informatieveiligheid te delen met de gemeenteraad. Het onderwerp komt als bespreekpunt op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 20 mei. 

Zienswijzen begrotingen gemeenschappelijke regelingen

Elk jaar hebben gemeenteraden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de gemeenschappelijke regelingen. In een zienswijze benadrukt een gemeenteraad de onderwerpen die zij belangrijk vindt of graag anders ziet dan er wordt voorgesteld in de begroting van die gemeenschappelijke regeling. De begrotingen en de zienswijzen van acht gemeenschappelijke regelingen kwamen aan de orde. Er werd gesproken over de financiën van Stroomopwaarts, de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en ROGplus. De zienswijzen van zes gemeenschappelijke regelingen worden voor de raadsvergadering van 20 mei geagendeerd als besluitstuk. Bij de twee andere gemeenschappelijke regelingen is het voorstel om geen zienswijze in te dienen. Ook de raadsvoorstellen bij deze twee gemeenschappelijke regelingen worden als besluitstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 mei.

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Samen vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In de rubriek 'Ken uw raadslid' stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Leonie Claessen (VVD). 

Leonie Claessen

Lees het interview met Leonie Claessen.

Agenda

Op donderdag 20 mei vindt om 20.00 uur de raadsvergadering plaats via videoverbinding. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

 • Ontslag en benoeming steunraadslid ChristenUnie-SGP
 • Wijziging Personeelshandboek Vlaardingen voor ambtenaren werkzaam bij de griffie
 • Opheffen/bekrachtigen geheimhouding ontvangen documenten
 • Bestuurlijke gedragscode Integriteit Vlaardingen 2021
 • Vuurwerkbeleid
 • 4e en 5e wijzigingsverordening van de  Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Vlaardingen 2019
 • Zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
 • Zienswijze begroting 2022 en nota reserves en voorzieningen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
 • Zienswijzen begroting 2022:
  • DCMR Milieudienst Rijnmond
  • GGD Rotterdam Rijnmond
  • GR Jeugdhulp Rijnmond
  • ROGplus
  •  Stroomopwaarts MVS
  •  Regionale Belasting Groep (RGB)
 • Zienswijze beleidsvisie 2020-2024 Stroomopwaarts
 • Gewijzigd bestemmingsplan Zuidbuurt 75b-77
 • Bestemmingsplan Rivierzone-Oost 2e herziening
 • Bestemmingsplan Westwijk
 • Instemmen subsidieverlening Stichting Winterterras in verband met organisatie Winterterras
 • Project Hybride werken
 • Krediet Multifunctioneel club- en kleedgebouw Kooikersweg 2

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken. 

Overige vergaderingen in mei

 • Donderdag 27 mei: raadscommissie