Nieuwsbrief gemeenteraad - week 22 2021

Terugblik extra raadscommissie 27 mei 2021

Op 27 mei vonden de raadscommissies weer een keer fysiek plaats.  In de raadszaal werden drie raadsvoorstellen besproken. Daarvoor werd de vergadering geopend door twee insprekers. In de burgerzaal werden gelijktijdig twee raadsvoorstellen besproken. 

Sprekersplein

De eerste inspreker sprak over welk belang kunst volgens hem heeft voor de samenleving en in hoeverre de gemeente financieel bijdraagt aan de kunstsector. Hij deed een voorstel hoe er volgens hem meer geïnvesteerd moet worden in cultuur. 
De tweede inspreker ging in op het betrekken van jongeren bij de Regionale Energie Strategie (RES). Hij benoemde wat volgens hem de belangen zijn van het betrekken van jongeren bij de regionale energiestrategie. De positie en de belangen van jongeren om mee te kunnen doen aan het realiseren van de doelstellingen werd benoemd, maar ook hoe jongeren kunnen bijdragen. 

Regionale Energie Strategie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten een bijdrage leveren aan het bereiken van de afgesproken doelstellingen. Alle provincies, gemeenten en waterschappen hebben de ambitie om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te verminderen. 

Er werden vragen gesteld over de manieren hoe andere overheden en de eigen inwoners kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. Daarbij werden vragen gesteld over hoe betaalbaar die maatregelen zijn. De manier waarop zoveel mogelijk inwoners worden geïnformeerd en hoe zij het beste betrokken kunnen worden waren andere onderwerpen waarover vragen werden gesteld. Op 3 juni spreekt de raadscommissie oordeelsvormend over de Regionale Energie Strategie. 

Beheerplannen  Wegen 2021 & Civieltechnische Kunstwerken 2021

Tijdens het bespreken van het Beheerplan Wegen 2021 werd er ingegaan op het onderhoudsniveau van de wegen en de financiële consequenties van verhogen van het onderhoudsniveau. Wie aansprakelijk is voor een ongeval als gevolg van mogelijk slecht onderhoud van wegen werd toegelicht. Er werd verder nog gediscussieerd over de mogelijkheid om vanuit het Beheerplan Wegen 2021 bij te dragen aan de doelstellingen op het gebied van klimaat.

In het Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2021 zijn beheer- en onderhoudsmaatregelen van civieltechnische bouwwerken in de openbare ruimte opgenomen. De aanwezigen spraken over de indexering van de  benodigde beheer- en onderhoudsbudgetten. Over de mogelijkheid en de financiële consequenties van het eerder opknappen van De Wokkel werd het langst gesproken. 

Het Beheerplan Wegen 2021 gaat als besluitstuk en het Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2021 gaat als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 17 juni.

Besteding rijksmiddelen ministerie OCW voor culturele sector

Dit raadsvoorstel is bedoeld om geld afkomstig van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) te besteden als stimulans, ondersteuning en instandhouding van de culturele infrastructuur van Vlaardingen. De portefeuillehouder begon met een korte inleiding op het raadsvoorstel. Vervolgens was er ruimte voor een beeldvormende en oordeelsvormende ronde. Er werd onder andere gesproken over de totstandkoming van de financiële verdeling, het deel dat in een calamiteitenfonds wordt ondergebracht en het bereik van de regeling. In het oordeelsvormende deel van de bijeenkomst bleek dat er mogelijk twee amendementen worden voorbereid. Om die reden wordt het voorstel als bespreekpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 juni.  

Wensen en bedenkingen Uitvoeringsorganisatie Jeugd 

Bij de behandeling van dit onderwerp werd eerst een presentatie gegeven over de vorm en het doel van de uitvoeringsorganisatie. Vervolgens was er ruimte om vragen te stellen en om wensen en bedenkingen kenbaar te maken en die te bediscussiëren. Deze wensen en bedenkingen komen tijdens de raadsvergadering terug in de vorm van een motie. Er werd onder andere gesproken over het verschil tussen het openbaar lichaam en de bedrijfsvoeringsorganisatie, de wensen en bedenkingen die al zijn geuit in buurgemeente Maassluis en de mogelijk aankomende wetswijziging met betrekking tot de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet. Er werden twee moties aangekondigd die worden behandeld in de raadsvergadering van 17 juni. 

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Samen vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In de rubriek 'Ken uw raadslid' stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Robin Bongers (GroenLinks). 

Robin Bongers (verkleind)

Lees het interview met Robin Bongers.

Agenda

Op donderdag 3 juni vindt de raadscommissie plaats op het stadhuis. Vanwege de coronamaatregelen is deze raadscommissie zonder publiek en is er per fractie maximaal één vertegenwoordiger aanwezig. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Lijst van ingekomen stukken
  • Thema-avond Zorg en Veiligheid
  • Overdragen uitvoering nieuwe Wet inburgering aan Stroomopwaarts
  • Regionale Energie Strategie (RES)
  • Agendaverzoek ONS. Vlaardingen inzake voorbereidingsbesluit Groot Vettenoord en Vergulde Hand Oost

Op vlaardingen.raadsinformatie.nl vindt u de agenda en de bijbehorende stukken. 

Overige vergaderingen in juni

  • Raadsvergadering  op donderdag 17 juni 
  • Raadscommissie op donderdag 24 juni 
  • Extra raadsvergadering op maandag 28 juni