Nieuwsbrief gemeenteraad - week 17 2023

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Terugblik Raadscommissie van 20 april 

Vorige week donderdag vond een Raadscommissie plaats. Hieronder leest u een terugblik.

Inspreker

Een inspreker sprak zijn zorgen uit over de mogelijke nieuwbouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Groote Lucht op bedrijventerrein de Vergulde Hand. Nieuwbouw op die locatie betekent volgens de inspreker een verplaatsing van een bedrijf met een zware milieubelasting en druk op de locatie waar nu juist het Oekraïnedorp wordt gebouwd.

Brief Stichting Groeiend verzet Lickebaert

De SP heeft verzocht met het college te spreken over de status van de besluitvorming over de mogelijke nieuwbouw van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie Groote Lucht. Er werden vragen gesteld aan het college over de uitvoering van de eerder door de gemeenteraad aangenomen motie die stelde dat er geen nieuwbouw van deze afvalwaterzuiveringsinstallatie op een andere plaats mocht plaatsvinden. Ook werd gevraagd naar de planning die wordt gevolgd bij dit onderwerp. Het college van burgemeester en wethouders heeft in het vraagstuk over mogelijke nieuwbouw nog geen besluit genomen. Wethouder Kegel gaf aan dat er in het tweede kwartaal van 2023 een voorstel naar de gemeenteraad zal worden gestuurd waarin de zorgen van de gemeenteraad nadrukkelijk worden meegewogen.

Presentatie gebied Midden-Delfland

In de afgelopen winter zijn ruim 10.000 bomen in het Midden-Delfland geplant nadat er door de essenziekte essen zijn gerooid. Staatsbosbeheer realiseert een ecologische verbindingszone in de zuidrand van het gebied, waarbij de vrijwel alleen in Nederland voorkomende Noordse woelmuis de ruimte krijgt. De gemeente Vlaardingen en Staatsbosbeheer werken samen aan de herinrichting van het Krabbepark. De otter en de bever dienen zich ondertussen aan in het Midden-Delfland. Ook worden er steeds meer boommarters in het gebied gezien. Er werd gesproken over het beheer van gronden die niet in eigendom zijn, over bosbouw en de financiering van het beheer. Ook werd stilgestaan bij de gebiedsvisie Midden-Delfland die geborgd moet gaan worden in de omgevingsvisies van de gemeenten en de rol van het bestuurlijk overleg in de Landschapstafel en de Groen-blauwe tafel van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De suggestie werd meegegeven om te kijken of cliënten van Stroomopwaarts een rol kunnen krijgen in het beheer van het gebied.

Motie Stedenband met Kirikhan

De fracties van DENK, PvdA, Heel de Stad en GroenLinks hebben een motie aangekondigd met het verzoek aan het college om te onderzoeken op welke wijze een stedenband aangegaan kan worden tussen Vlaardingen en Kirikhan in Turkije. Er werden vragen gesteld aan de indieners vragen over de mogelijke breedte van de stedenband, de verwachtingen van de indieners over een stedenband, waarom de gemeente Kirikhan is gekozen en wezen de indieners op de politieke situatie bij het gemeentebestuur van Kirikhan, De aankondigers van de motie zijn van mening dat via een stedenband cultuuruitwisseling kan plaatsvinden tussen inwoners van Kirikhan en Vlaardingen waarbij inwoners en de gemeente Vlaardingen een hand reiken naar het door de aardbeving zwaar getroffen gebied. Ook zou een stedenband kunnen helpen bij integratie in Vlaardingen. Een meerderheid was erg kritisch op de idee over een stedenband met Kirikhan en gaven aan deze motie niet te zullen steunen als deze tijdens de gemeenteraadsvergadering in stemming zou worden gebracht. De indieners overwegen om de tekst van de motie aan te passen. De motie wordt niet geagendeerd voor de raadsvergadering.

Nieuwe bomenverordening en grens bebouwde kom Wet natuurbescherming

Na de beeldvormende bespreking de vorige week werd deze week in oordeelsvormende zin gesproken over de nieuwe bomenverordening en grens bebouwde kom. D66 kondigde een amendement aan waarin klimaatadaptatie als toetsingsgrond bij het kappen van bomen wordt toegevoegd. Er werd gesproken over hoe de klimaatadaptieve waarde van een boom gemeten kan worden. De wethouder gaf in haar reactie aan dat er al wordt getoetst aan klimaatwaarden en dat de toetsing aan de klimaatadaptieve waarde in de praktijk erg ingewikkeld is. Wethouder Van Kalken deed de suggestie om dergelijke eisen niet in de verordening op te nemen, maar in beleidsregels die door het college worden opgesteld. De fractie van AOV kondigde een amendement aan om de exacte bebouwde komgrens zoals deze door het college in een memo was toegelicht ook in de verordening vast te leggen. Het onderwerp kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de vergadering van de gemeenteraad van 11 mei.

Agenda

  • Donderdag 11 mei: raadsvergadering
  • Donderdag 25 mei: raadscommissie

Zodra de agenda’s bekend zijn, worden de stukken gepubliceerd op vlaardingen.raadsinformatie.nl.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl