Nieuwsbrief gemeenteraad - week 17 2022

Terugblik Raadscommissie 14 april 2022

Nota Grondbeleid 2022

De grondnota werd beeldvormend en oordeelsvormend besproken. Er werd een aantal amendementen besproken met als doel het formuleren van een helder afwegingskader in de nota. De commissie geeft het advies mee aan de Agendacommissie om dit punt opnieuw oordeelsvormend op de agenda te plaatsen in de volgende raadscommissiecyclus, mogelijk gecombineerd met de wensen en bedenkingenprocedure inzake de Uitvoeringsnota Erfpacht en Kostenverhaal. 

Financiën bodemsanering/herinrichting Broekpolder

Een vertegenwoordiger van de Federatie Broekpolder sprak tijdens dit agendapunt in. De portefeuillehouder gaf vervolgens een inleiding op het raadsvoorstel. Er werd onder andere gesproken over de kosten en de bijdrage van de provincie, het bestemmingsplan, de definitie van saneren en wat er met het natuurgebied zal gebeuren als er niet wordt gesaneerd.  Het onderwerp is op 21 april oordeelsvormend besproken.

Uitvoering Wet open overheid

De gemeenteraad moet een aantal besluiten nemen om te voldoen aan de Wet open overheid. De Wet open overheid verplicht de gemeenteraad onder andere om meer documenten dan nu openbaar te maken. De gemeenteraad wordt elk kwartaal geïnformeerd over de gevolgen van de invoering van de Wet open overheid. Het agendapunt kan als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 12 mei geagendeerd worden.

Wensen & bedenkingen koopovereenkomst van de grond en opstallen Warmelolocatie en Locatie Stadswoningen (Museumkwartier)

BPD is erfpachter van gronden in het Museumkwartier en BPD wil gronden in het Museumkwartier herontwikkelen. Op 7 november 2018 is er een intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en BPD. De gemeenteraad mag zich uitspreken over de koopovereenkomst van de grond en opstallen in het Museumkwartier. Er is een motie aangekondigd om wensen en bedenkingen te uiten tijdens de raadsvergadering op 12 mei.

Uitvoeringsprogramma Woonvisie 2021-2030 Samen bouwen aan Vlaardingen

In het uitvoeringsprogramma zijn de woningbouwplannen voor de periode 2022-2030 opgenomen. Een Taskforce Woningbouw Vlaardingen, die bestaat uit de gemeente, woningcorporaties en marktpartijen, moet de komende jaren ervoor zorgen dat de woningbouwproductie op snelheid blijft. Het onderzoeken van de zelfbewoningsplicht is ook onderdeel van het uitvoeringsprogramma.

Terugblik Raadscommissie 21 april 2022

Presentatie Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Na een korte toelichting van portefeuillehouder Bart Bikkers en burgemeester Bert Wijbenga ging het woord naar twee vertegenwoordigers van de MRDH voor een presentatie. In de presentatie werd in gegaan op wat de MRDH voor Vlaardingen kan betekenen en hoe de samenwerking met de MRDH vorm krijgt. 

Participatietraject Rotterdam The Hague Airport Luchthavenbesluit

Portefeuillehouder Bart Bikkers gaf een toelichting waarna een presentatie werd verzorgd door vertegenwoordigers van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De presentatie ging in op de planning van het participatietraject, de verschillende actoren, de methode die wordt gebruik om samen te werken en een voorlopig takenpakket. Na afloop was er ruimte voor vragen. 

Sporthal aan de Claudius Civilislaan

Portefeuillehouder Ivana Somers gaf een korte inleiding, waarna er gelegenheid was om vragen te stellen en in discussie te gaan. Er werd onder andere gesproken over de extra bijdrage die nodig is om de sporthal te realiseren, het proces en de totstandkoming van het voorstel, of het mogelijk was om het proces om te komen tot het bouwen van de sporthal te versnellen, de kansen die de sporthal biedt voor de Westwijk en wat de consequentie zou zijn van het verwerpen van het voorstel. Aan het einde van de Raadscommissie werd geconcludeerd dat het voorstel als besluitstuk door kan naar de gemeenteraad van 12 mei. 

Sprekersplein

Tijdens het sprekersplein werd er gesproken door een lid van S.C. Twist. Zij ging in op het belang van een goede sportaccommodatie voor S.C. Twist, waardoor kinderen niet meer ver door het donker naar huis hoeven te fietsen en het ledenaantal stabiel kan blijven. 

Lijst van ingekomen stukken

Er werden geen wijzigingsvoorstellen gedaan voor de lijst van ingekomen stukken.

Financiën bodemsanering/herinrichting Broekpolder

Er werd gesproken over het beschikbaar stellen van € 1.500.000 om sanering van vervuilde grond in de Broekpolder te versnellen. Het gevraagde budget aan de gemeenteraad is (vooralsnog) voldoende. De gemeenteraad wordt in de toekomst betrokken bij het vervolgproces. Het agendapunt kan als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 12 mei geagendeerd worden.

Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2022

Aan de orde kwam de vraag wie bepaalt of een motie spoedeisend is, het vergaderen in twee parallelle sessies voor onderwerpen die gaan over samenleving enerzijds en ruimte & middelen anderzijds en de mogelijkheid om vergaderingen van de Raadscommissie voortaan ook met beeld uit te zenden. Er werd een voorstel besproken om alle fracties het recht op één steunraadslid te geven, terwijl het recht op één extra steunraadslid voor de fracties met een lid in de Agendacommissie dan komt te vervallen en ook een ander voorstel om bijvoorbeeld inwoners op ook een andere manier te betrekken bij de vergaderingen van de Raadscommissie. Het agendapunt wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 12 mei geagendeerd.

Gast van de raad

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat u weet waarover vergaderd wordt. Daarom nodigt de raad u uit om als gast van de raad aanwezig te zijn. Bent u benieuwd waar het dagelijkse werk van een raadslid uit bestaat, hoe besluiten tot stand komen en hoe een raadsvergadering verloopt? Meld u dan aan voor ‘gast van de raad’ op donderdag 12 mei via griffie@vlaardingen.nl. Meer informatie vindt u op www.vlaardingen.nl/gast

Agenda

Op donderdag 12 mei om 20.00 uur vindt de raadsvergadering plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Installatie steunraadsleden;
 • Aanwijzing leden adviescommissies Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH);
 • Sporthal aan de Claudius Civilislaan;
 • Intrekken Verordening individuele studietoeslag 2022;
 • Wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR);
 • Niet toepassen verhoogde kwijtschelding afvalstoffenheffing Aow-gerechtigden en volledig arbeidsongeschikten;
 • Intrekking Commissieverordening Vlaardingen 2003;
 • 7e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Vlaardingen 2019;
 • Financiën bodemsanering/herinrichting Broekpolder;
 • Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2022;
 • Uitvoering geven aan de Wet open overheid.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Overige vergaderingen in mei 2022

 • Extra Raadscommissie (besloten) op 9 mei
 • Raadscommissie op 19 mei

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Dit kan voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie op het sprekersplein van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl