Nieuwsbrief gemeenteraad - week 20 2022

Terugblik raadsvergadering 12 mei 2022

Op donderdag 12 mei vond de eerste reguliere raadsvergadering plaats van deze raadsperiode. Voor de behandeling van de inhoudelijke agendapunten werden twee nieuwe steunraadsleden geïnstalleerd: mevrouw Van Dam (Heel de Stad) en de heer Stevens (CDA). Zij legden beiden de eed af. Daarnaast werden diverse raadsleden aangewezen in commissie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH): mevrouw Claessen (VVD) werd aangewezen in de Adviescommissie Vervoersautoriteit en voor de Rekeningcommissie, de heer Venema (CDA) werd aangewezen in de Adviescommissie Vervoersautoriteit en de heer Kloosterman (AOV) en mevrouw Solleveld (PvdA) in de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat (de laatste pas ingaand na de zomer).

Besluitstukken

Vervolgens werd er, zonder beraadslaging, ingestemd met raadsvoorstellen over de sporthal aan de Claudius Civilislaan, de intrekking van de Verordening individuele studietoeslag, het intrekken van de Commissieverordening Vlaardingen 2003, de 7e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Vlaardingen 2019 en het uitvoering geven aan de Wet open overheid (Woo). 

Bespreekstukken

Er werd wel kort gesproken over de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) en het niet toepassen van de verhoogde kwijtschelding afvalstoffenheffing AOW-gerechtigden en volledig arbeidsongeschikten, waarna ook met deze voorstellen werd ingestemd. 

Het volgende bespreekstuk betrof het raadsvoorstel over de financiën bodemsanering/herinrichting Broekpolder. Hierbij werd een motie ingediend door de heer De Man (SP) over het principe ‘de vervuiler betaalt’. Na de beraadslaging werd eerst over het voorstel gestemd dat werd aangenomen en vervolgens over de tijdens de vergadering aangepaste motie die eveneens werd aangenomen. 

Het Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2022 was in eerste instantie ook geagendeerd als bespreekstuk maar dit werd ter vergadering van de agenda gehaald om in de Raadscommissie te bespreken.

Motie vreemd aan de agenda

Tot slot diende de heer Venema (CDA) een motie in met wensen en bedenkingen ten aanzien van de koopovereenkomst van de grond en opstallen Warmelolocatie en Locatie Stadswoningen (Museumkwartier). Deze motie werd na de behandeling in stemming gebracht en aangenomen.

U kunt de vergadering terugkijken en luisteren via vaardingen.raadsinformatie.nl. Ook alle vergaderstukken en stemmingsuitslagen zijn hier te vinden. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op donderdag 16 juni.

Agenda

Op donderdag 19 mei vindt om 20.00 uur vindt de Raadscommissie plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom op deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Plan van aanpak doelgroepenvervoer MVS-gemeenten;
  • Nota Grondbeleid 2022 en wensen & bedenkingen Uitvoeringsnota Erfpacht;
  • In gesprek met de Provincie Zuid-Holland over de thema’s woningbouw, bereikbaarheid en monumentaal erfgoed.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Vergaderingen juni 2022

  • Raadscommissie 2 juni 
  • Raadsvergadering 9 juni
  • Raadscommissie 23 juni 
  • Raadscommissie 30 juni 

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Dit kan voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie op het sprekersplein van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl