Nieuwsbrief gemeenteraad - week 16 2023

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Gemeenteraad bezoekt Federatie Broekpolder

Op 11 april bezocht de gemeenteraad de Stichting Federatie Broekpolder. 

Tussen de gemeente Vlaardingen en de Stichting Federatie Broekpolder werd op 22 januari 2008 een convenant gesloten. In dit convenant is onder andere opgenomen dat er geen woningbouw zal plaatsvinden zolang de Broekpolder zich blijft ontwikkelen. De stichting heeft de afgelopen jaren onder andere het Klauterwoud (2011) en Masamuda (2016) ontwikkeld. Daarnaast is er een gebiedsvisie voor de aankomende 20 jaar opgesteld. Ook is er de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan externe communicatie. Dit heeft geresulteerd in een goed functionerende website en een nieuwsbrief met 3500 subscripties. 

Herindeling

Dit jaar treft de stichting voorbereidingen om uiteindelijk te starten met een gefaseerde herindeling van het gebied, zodat er een goed bos zal ontstaan. Online reacties worden meegenomen als inbreng voor het ontwerp. De uitvoering neemt tussen vier en zeven jaar in beslag. De faseerde uitvoering is noodzakelijk voor een goed en evenwichtig bos. Ook Staatsbosbeheer en de gemeente zijn hierbij betrokken. 


Terugblik Raadscommissie van 13 april 

Afgelopen donderdag 13 april vergaderde de Raadscommissie. Hieronder leest u een terugblik

Insprekers

Drie insprekers richtten zich tot de leden van de gemeenteraad. Een inspreker ging in op het kappen van bomen, een ander op het programma ‘Lentekriebels’. De derde inspreker sprak zorgen uit over het Oekraïnedorp. 

Rekenkamerrapport Doorwerkingsonderzoeken

De Rekenkamer Vlaardingen heeft onderzoek gedaan naar de opvolging van aanbevelingen van eerdere rekenkameronderzoeken. De Rekenkamer Vlaardingen is tot de slotsom gekomen dat dit niet in alle gevallen voldoende is gebeurd en adviseert de gemeenteraad de aanbevelingen van komende onderzoeksrapporten beter te monitoren. Over het algemeen was de Rekenkamer Vlaardingen tevreden over de opvolging van de aanbevelingen. De onderzoekers werden gecomplimenteerd. Er werd gesproken over hoe de aanbevelingen gemonitord kunnen worden en welke rol de griffie hier in kan spelen. Het voorgestelde beslispunt uit het raadsvoorstel en het concept raadsbesluit worden door de directeur van de Rekenkamer Vlaardingen nog voor agendering in de gemeenteraad duidelijker gemaakt. De Rekenkamer Vlaardingen deed de suggestie om een monitoringssysteem op te laten zetten door de griffie om goed te kunnen volgen of de aanbevelingen zijn opgevolgd. Het agendapunt kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering 11 mei.

Motie Vlaarjaardagskaart

De fractie van ONS.Vlaardingen heeft een motie aangekondigd waarin het college wordt opgeroepen om alle Vlaardingers die 18 jaar worden een felicitatiekaart te sturen met informatie over de gemeente en de overheid. Er werden ideeën aangedragen om de doelgroep van een dergelijk initiatief te verbreden zoals bijvoorbeeld aan nieuwkomers in Vlaardingen. Wethouder Kegel gaf aan dat er een concreet voorstel over dergelijke informatieverstrekking binnenkort wordt besproken. Wethouder Kegel nodigde de raadsleden uit om meer van dergelijke initiatieven te uiten. Het doel is om de inwoners positief te verrassen. Omdat het college van burgemeester en wethouders al uitvoering geeft aan de motie, wordt deze verder niet aangeboden om te agenderen tijdens de raadsvergadering van 11 mei. 

Nieuwe bomenverordening en grens bebouwde kom Wet Natuurbescherming

In 2021 is de Bomenverordening en het voorstel tot vaststellen van de bebouwde komgrens in de raadscommissie besproken. Omdat er interpretatieverschillen waren heeft deze verordening nooit tot besluitvorming geleid. In de achterliggende periode zijn diverse gesprekken gevoerd tussen wethouder Van Kalken en stichting Boombehoud. De Wet natuurbescherming geeft aan dat de provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag is voor het buitengebied. Om deze bomen te beschermen worden maatregelen voorgesteld (zoals een beleidsregel) om bijzondere bomen in het buitengebied wel bescherming te geven in de geest van de Vlaardingse bomenverordening. Er werd aandacht gevraagd voor de exacte duiding van de bebouwde kom langs Rijksweg A4 en een evaluatie van de effectiviteit van de nieuwe beleidsregels. De nieuwe bomenverordening en grens bebouwde kom Wet natuurbescherming wordt op 20 april voor oordeelsvormende bespreking geagendeerd in de Raadscommissie Ruimte & Middelen.

Raadsmemo fietsverbinding Krabbepark en Oeverbos uit het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland

Op verzoek van de fractie van ONS. Vlaardingen is een technische sessie gehouden over de plannen voor een fietsverbinding tussen het Krabbepark en het Oeverbos. De leden van de gemeenteraad vroegen aandacht voor de planning en voor mogelijke alternatieven zoals een tunneltje. Wethouder Bikkers gaf aan dat een tunnel onder de metrolijn 6 miljoen euro duurder uit zal vallen. Deze kosten zou de gemeente Vlaardingen dan voor haar rekening moeten nemen.

Toekomstvast Tramnet

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Raadsmemo Toekomstvast Tramnet op 30 maart 2023 naar de raad gestuurd en hierbij aangeboden om voor 19 april aandachtspunten mee te geven naar aanleiding van een informatiesessie. De aanwezige (steun)raadsleden vroegen aandacht voor de veiligheid van de tramhalte bij winkelcentrum De Loper en naar mogelijke alternatieven voor de tram en of tramlijnen in de toekomst. 

Motie jaarwisseling in Vlaardingen

De fractie van GroenLinks heeft een motie aangekondigd waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen om te onderzoeken welke leuke alternatieven en mogelijkheden er zijn voor het organiseren van een centrale ‘uitstoot vrije show’ voor de jaarwisseling 2023/2024. De motie legt geen vuurwerkverbod op. De intentie van de motie is om het fijnstofeffect tijdens de jaarwisseling te verminderen. Er werden ideeën aangedragen om de vuurwerkshow te combineren met het programma van 750 jaar Vlaardingen. De burgemeester benadrukte dat de gemeente geen evenementen organiseert maar faciliteert. Ondanks dat de afgelopen jaarwisseling positief was verlopen, staat het college open voor nieuwe ideeën voor toekomstige jaarwisselingen. GroenLinks verzocht om de motie te agenderen voor de raadsvergadering van 11 mei.

Motie Sportprijzen Vlaardingen

Na enige jaren werd de Flip Vethaaktrofee weer met publiek uitgereikt in het stadhuis van Vlaardingen. Sporters, verenigingen en instellingen kunnen in aanmerking komen voor deze prijs. De fractie van Beter Voor Vlaardingen heeft een motie opgesteld om deze sportprijs meer onder de aandacht te brengen. Wethouder Proos gaf aan dat hij de maatschappelijke context heel belangrijk vindt. Daarnaast gaf wethouder Proos aan dat het ook van belang is om te weten wat de behoeften en wensen van de sportverenigingen zijn. Er werden ideeën aangedragen om de organisatie op een andere manier te financieren. Het organiseren van de financiering via de voorjaarsnota is voor de meeste fracties een betere optie dan de kosten te dekken uit de algemene reserve. Beter Voor Vlaardingen verzocht om de motie te agenderen voor de raadsvergadering van 11 mei.

Onderwijskansenbeleid

Het Onderwijskansenbeleid 2023-2026 Vlaardingen voorziet in nieuw beleid voor de Gemeentelijke Onderwijsachterstanden (GOAB). Het raadsvoorstel besteedt uitdrukkelijk aandacht aan de Westwijk. In deze wijk zal aan alle kinderen voorschoolse of vroegschoolse educatie (VVE) worden aangeboden. Kinderen met een indicatie uit andere wijken kunnen dit programma uiteraard ook volgen. Mocht het VVE-programma in de Westwijk succesvol zijn, dan wordt dit ook toegepast in de andere wijken. De aanwezige (steun)raadsleden vroegen naar de mogelijkheden om de raad frequenter te informeren over de voortgang. Het onderwerp kan als besluitstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 mei.

Agenda

Op donderdag 20 april om 20.00 uur vindt de Raadscommissie Ruimte & Middelen plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Brief Stichting Groeiend Verzet Lickebaert;
  • Presentatie gebied Midden-Delfland;
  • Motie Stedenband met Kırıkhan;
  • Nieuwe bomenverordening en grens bebouwde kom Wet natuurbescherming.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. De eerstvolgende vergadering van de Raadscommissie is aanstaande donderdag. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl