Nieuwsbrief gemeenteraad - week 16 2021

Terugblik extra Raadscommissie 13 april 2021

Bij deze extra Raadscommissie stond het programma van eisen van de aanbesteding audiovisuele middelen op de agenda. In de raadsvergadering van 1 april 2021 is het voorstel over de aanbesteding al door de raad vastgesteld. Bij behandeling van dit voorstel werd een motie aangenomen met als doel het behandelen van de aanbesteding en het plan van eisen in de Raadscommissie. Tijdens de vergadering zijn er vragen gesteld over het proces van de Europese aanbesteding, de technische specificaties van het vergadermanagement- en debatsysteem voor de raad- en burgerzaal, de kosten en de noodzakelijkheid van de uitgave. De commissie was geagendeerd als deels beeldvormend en oordeelsvormend, maar binnen de geagendeerde tijd is men nog niet toegekomen aan de oordeelsvorming. Daarom is een extra Raadscommissie ingepland op dinsdag 20 april zodat het onderwerp verder kan worden besproken.

Terugblik Raadscommissie 15 april 2021

Sprekersplein

De inspreker sprak de raad toe over het bestemmingsplan Westwijk, onder andere over metingen van vervuiling in de Westwijk, geluidshinder, groene daken in de wijk en beleid omtrent bomenkap. 

Ingekomen stukken

Er zijn drie wijzigingen verzocht door de Raadscommissieleden.  Er is verzocht om een brief over parkeren op eigen grond die niet op deze lijst van ingekomen stukken stond alvast af te laten doen door het college, zodat de schrijver van de brief op korte termijn een reactie kan ontvangen. Er is ook gevraagd om een reactie met betrekking tot brief 6 op de lijst inzake de actualisatie van het VNG-model afvalstoffenverordening. Als laatste is verzocht om een reactie van het college voor brief 13 van de lijst inzake het steunpakket initiatieven kwetsbare groepen.

Agendaverzoek over glasvezel

De commissie begon met een toelichting door Ben Trooster van BVV (Beter voor Vlaardingen), die het agendaverzoek had ingebracht. In zijn agendaverzoek had hij al een aantal vragen opgenomen, die hij graag tijdens deze commissie beantwoord zag. De commissie sprak met de wethouder onder andere over het bod dat een marktpartij heeft gedaan om glasvezel aan te leggen in de stad. De wethouder deed de toezegging om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met het onderwerp en de raad op vertrouwelijke basis schriftelijk inzage te geven in het bod van een marktpartij. Daarnaast deed de wethouder de toezegging om de raad een voorstel toe te sturen waarbij de voorkeur uit gaat naar aanleg van glasvezel in heel de stad.  

Bestemmingsplan Westwijk

Op 8 april 2021 werd het bestemmingsplan Westwijk beeldvormend besproken. In deze commissie volgde de oordeelsvormende behandeling. Tijdens de commissie werd een aantal vragen gesteld over het proces met betrekking tot het vaststellen van het bestemmingsplan en de daaropvolgende beroepstermijn. Er zijn geen amendementen of moties aangekondigd en het voorstel kan als besluitpunt worden behandeld in de eerstvolgende raadsvergadering op 20 mei. 

Presentatie over gemeentelijke regelingen voor kinderen in armoede

Het rapport ‘Wie, wat, waar? Onder de loep: gemeentelijke regelingen voor kinderen in armoede’ werd toegelicht door de Vlaardingse Kinderombudsman. Er werd gesproken over de bekendheid van de gemeentelijke regelingen en waar informatie over de gemeentelijke regelingen kan worden gevonden. De aanbevelingen van de Kinderombudsman kwamen aan de orde, waarbij ook werd gesproken over inhoud van de gemeentelijke regelingen. Tot slot werd gesproken over het betrekken van jongeren bij de gemeentelijke regelingen. 

Instemmen subsidieverlening Stichting Winterterras in verband met organisatie Winterterras 2021

Het college vraagt de gemeenteraad om instemming voor het geven van subsidie om een ijsbaan met aanvullende winteractiviteiten in december 2021 mogelijk te maken. Er werd gesproken over de mogelijkheid van aanvullende subsidievoorwaarden en andere activiteiten tijdens het Winterterras 2021. Het verlenen van de omgevingsvergunning kwam ook aan de orde. Over de exploitatie van de horeca en de mogelijkheid om kinderen gratis te laten deelnemen aan het evenement werd ook gesproken. Het voorstel kan voorlopig als besluitpunt worden behandeld in de eerstvolgende raadsvergadering op 20 mei. 

 U kunt de vergadering terugkijken via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook alle bijbehorende stukken.

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Samen vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In de rubriek 'Ken uw raadslid' stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Albert Don (VV2000/Leefbaar Vlaardingen).

Albert Don

Lees het interview met Albert Don.

Agenda

Op dinsdag 20 april vindt om 20.00 uur een extra online Raadscommissie plaats. Op de agenda staat de volgende onderwerp:

  • Programma van eisen aanbesteding audiovisuele middelen

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken. 

Vergaderingen in mei

In mei vinden de volgende online vergaderingen plaats:

  • Donderdag 11 mei: Raadscommissie
  • Donderdag 20 mei: raadsvergadering
  • Donderdag 27 mei: Raadscommissie

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken?  Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar de griffie vóór 12.00 uur op de dag van de Raadscommissie.