Nieuwsbrief gemeenteraad - week 15 2023

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Gemeenteraad bezoekt Stichting Molen Aeolus 

Op 5 april 2023 bezochten raadsleden de molen Aeolus. 

Foto molen

De Aeolus (God van de Wind) molen werd in 1790 gebouwd. Het werkbezoek werd georganiseerd door Stichting Exploitatie Molen Aeolus (SEMA). SEMA heeft op 12 september 2009 de molen van de gemeente Vlaardingen in eigendom overgenomen. Tijdens de presentatie vertelden de leden van de stichting over onder andere welke onderhoudswerkzaamheden in de afgelopen jaren zijn verricht. Een deel van deze kosten wordt gefinancierd door de inkomsten uit verhuur. De twee verdiepingen van de molen worden verhuurd aan de molenwinkel. Een ander deel van de kosten zou gedekt moeten worden door een bijdrage vanuit de gemeente. De molen is geen eigendom van de gemeente Vlaardingen, maar behoort tot het erfgoed van de gemeente Vlaardingen. Daarnaast wordt de molen gebruik voor educatieve projecten zoals over de thema’s voedsel en klimaat. Na de presentatie kregen de (steun)raadsleden een rondleiding en werd inzicht gegeven in de techniek van de molen. De avond werd afgesloten met een mooi uitzicht vanuit de molen over Vlaardingen.

De molen is toegankelijk voor publiek op de laatste zaterdag van de maand tussen 11.00 en 15.00 uur als de stichting (SEMA) aanwezig is voor rondleidingen.

Terugblik Raadsvergadering van 6 april 

Op 6 april 2023 vond de derde raadsvergadering van 2023 plaats. 

Bij het vaststellen van de agenda werd besloten om het agendapunt bestemmingsplan Kethelweg-Plein Emaus niet te behandelen. Van de agendapunten Bestemmingsplan Aalscholverlaan en Nota wetswijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen werden bespreekstukken gemaakt. Van het agendapunt Aanvullend krediet uitbreiding en renovatie Palet Holy, Kraanvogellaan 99 werd een besluitstuk gemaakt. 

Benoemen tijdelijke vervanger plaatsvervangend directeur Rekenkamer Vlaardingen

De heer Hoogenboom is benoemd als tijdelijke vervanger van mevrouw Stumphius als plaatsvervangend directeur. Mevrouw Stumphius is tijdelijk afwezig vanwege verlof.

Benoemen vicevoorzitter gemeenteraad

De heer Van Pienbroek (CU-SGP) is benoemd als vicevoorzitter van de gemeenteraad. Dit betekent dat hij de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad mag vervangen wanneer de burgemeester afwezig is.

Besluitstukken na behandeling Raadscommissie

De besluitstukken op de agenda na behandeling in de Raadscommissie en na vaststelling van de agenda waren: afwijken erfpacht Tradiro en toezichtsverslag 2021 en de bestuurlijke reactie. Alle raadsvoorstellen werden aangenomen.

Besluitstukken zonder behandeling Raadscommissie

De besluitstukken op de agenda zonder behandeling in de Raadscommissie waren: delegatie lokale regelingen aan Werkgeverscommissie, raadsvoorstel tot het opheffen van de geheimhouding van documenten 2023 en wijziging gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond. Alle raadsvoorstellen werden aangenomen.

Bespreekstuk na behandeling Raadscommissie

Als eerste bespreekstuk werd gesproken over het bestemmingsplan Aalscholverlaan. De heer Voorburg (GroenLinks) diende, mede namens D66, een motie in om te streven naar het behoud van bomen op de locatie of te bekijken of de bomen anders kunnen worden verplaatst. Het raadsvoorstel en de motie werden aangenomen. De Nota wetswijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen was het tweede bespreekstuk. Mevrouw Molenaar (VV2000/Leefbaar Vlaardingen) diende een amendement over het krijgen van meer diepgang van risicoanalyses en zij diende ook een motie in om de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Vlaardingen aan deelneemt voortvarend de wetswijziging te implementeren. Het raadsvoorstel, het amendement en de motie werden aangenomen. Bij het rekenkamerrapport over het participatiebeleid werd een amendement ingediend door mevrouw Kalf-Müller om het college uiterlijk 7 juli aanstaande uitvoering te laten geven aan de aanbevelingen. Het raadsvoorstel en het amendement werden aangenomen. Bij het raadsvoorstel Woonzorgvisie ouderen 2023-2030 diende mevrouw Ottervanger een amendement in, mede namens het AOV, GroenLinks, VVD, SP en D66, om betrokkenheid van de doelgroep en andere betrokkenen mogelijk te maken. Mevrouw Jonkers-de Jong (AOV) diende een amendement in om de gemeenteraad meer betrokken te krijgen in de toekomst vanuit de controlerende rol bij het uitvoeringsprogramma. Mevrouw Van Huizen (VVD) diende, mede namens het CDA, een motie in om de gemeenteraad bij het invullen van het uitvoeringsprogramma meer betrokken te krijgen. Het raadsvoorstel, de beide amendementen en de motie werden aangenomen. Mevrouw Van Huizen (VVD) diende, mede namens het CDA en GroenLinks, een motie in bij het raadsvoorstel Verlengen van de Regionale Visie Armoede en Schulden met als verzoek om de gemeenteraad mee te laten denken over de inhoud van het activiteitenplan. Het raadsvoorstel en de motie werden aangenomen. Het Reglement van orde gemeenteraad van Vlaardingen 2023 moest opnieuw instemming worden gebracht, omdat de stemmen bij één van de amendementen staakten tijdens de raadsvergadering van 8 februari. Dat amendement werd ingetrokken en er werden twee nieuwe amendementen ingediend.  Het eerste nieuwe amendement Digitale hulpmiddelen voor fractieassistenten bekostigd uit het griffiebudget werd verworpen. Het tweede nieuwe amendement dat werd ingediend, Correctie artikellid om fractieassistenten wel toegang te geven tot geheime stukken, werd wel aangenomen. Met het aannemen van dit amendement werd voorkomen dat er twee verschillende bepalingen staan in het reglement van orde over de toegang van fractieassistenten tot geheime documenten. Het raadsvoorstel werd ook aangenomen. De Verordening informatievoorziening en geheimhouding fractieassistenten werd samen met een amendement van de heer Hoogendijk (ONS.Vlaardingen) aangenomen. Met het aannemen van het amendement besloot de gemeenteraad dat fractievoorzitters geen verklaring hoeven te tekenen waarin zij aangeven verantwoordelijkheid te nemen voor de manier waarop de fractieassistenten omgaan met geheime informatie. 

Motie

De motie Steun demonstraten in Iran werd ingediend door de heer Van Beers (SP), mede namens D66 en GroenLinks. Met de motie werd het college verzocht om de Iraanse autoriteiten per brief op te roepen om onmiddellijk onder andere te stoppen met het executeren van demonstranten en alle resterende doodvonnissen te vernietigen én een dag te organiseren om solidariteit met het Iraanse volk en de Iraanse vrouwen te tonen. De motie werd verworpen. De heer Hoogendijk (ONS.Vlaardingen) diende vijf moties in om steun te bieden aan mensen Peru, Wit Rusland, Marokko, Thailand en Afghanistan. Het trok zijn moties tijdens de beraadslaging in. 

Raadsmemo

De raadsmemo Wensen/bedenkingen oprichting deelname aan de Stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s stond op de agenda. Er werden geen wensen en bedenkingen naar aanleiding van deze raadsmemo uitgesproken. 
 
De vergadering is in het geheel na te kijken en te luisteren via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Ook alle vergaderstukken en stemmingsuitslagen zijn hier te vinden. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op donderdag 11 mei 2023.

Agenda

Op donderdag 13 april om 20.00 uur vindt de Raadscommissie plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Rekenkamerrapport Doorwerkingsonderzoeken;
  • Vlaarjaardagskaart;
  • Nieuwe bomenverordening en grens bebouwde kom Wet natuurbescherming;
  • Raadsmemo fietsverbinding Krabbepark en Oeverbos uit het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland;
  • Toekomstvast Tramnet;
  • Moderne jaarwisseling;
  • Sportprijzen Vlaardingen;
  • Onderwijskansenbeleid 2023-2026 Vlaardingen;
  • Brainstorm ontwikkeling indicatoren evaluatie sociaal domein.

Voorafgaand aan de Raadscommissie zal het Sprekersplein plaatsvinden om 19.30 uur in de Raadszaal. Tot op heden hebben drie insprekers zich gemeld voor het Sprekersplein van donderdag 13 april.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. De eerstvolgende vergadering van de Raadscommissie is aanstaande donderdag. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl