Nieuwsbrief gemeenteraad - week 15 2021

Terugblik Raadscommissie 8 april 2021

Op donderdag 8 april besprak de Raadscommissie het agendaverzoek van de PvdA over het percentage sociale woningbouw in totale nieuwbouwplannen, het bestemmingsplan Westwijk, het agendaverzoek van Fractie Akça en anderen over de raadsmemo aanpak racisme en discriminatie en het reglement van orde van de gemeenteraad en bestuurlijke gedragscode integriteit. 

Percentage sociale woningbouw in totale nieuwbouwplannen

Op 10 februari stelde de PvdA technische vragen over de verhouding tussen sociale- en koopwoningen in de nieuwbouwambitie van de gemeente. Naar aanleiding van de beantwoording van deze vragen heeft Nel Versteeg (PvdA) een agendaverzoek ingediend. Het doel van deze bijeenkomst was om met de fracties, de wethouder en de twee directeuren van Waterweg Wonen en Samenwerking te bespreken hoe zij kijken naar de geformuleerde samenstelling van de woningvoorraad in de stukken die in eerdere commissieavonden zijn besproken. Hierbij stond het spreken over de verhouding tussen de sociale woonvoorraad en koopwoningen centraal. Nel Versteeg kreeg eerst het woord voor een korte uitleg waarna een discussie ontstond waarbij ook de portefeuillehouder en de twee directeuren van de wooncorporaties mee konden praten. Omdat het geen voorstel betreft behoeft dit agendaverzoek verder geen opvolging buiten de onlangs opgerichte werkgroep wonen en het proces om te komen tot een Woonvisie voor Vlaardingen in de raadscommissies. 

Bestemmingsplan Westwijk

Het college heeft de raad voorgesteld om het gewijzigde bestemmingsplan Westwijk vast te stellen. Het huidige bestemmingsplan dateert uit 2006. In 2018 heeft al een ontwerp ter inzage gelegen. Met een paar wijzigingen wordt bijna hetzelfde bestemmingsplan nu toch aangeboden ter vaststelling. Portefeuillehouder Ivana Somers-Gardenier gaf een korte inleiding waarna er mogelijkheid was om beeldvormend in gesprek gegaan. Na een aantal vragen over het te doorlopen proces besloot de commissie dat het onderwerp door kan naar oordeelsvormende rRaadscommissie van 15 april. 

Raadsmemo aanpak racisme en discriminatie

Er vond een beeldvormende en oordeelsvormende gedachtewisseling plaats over het raadsmemo over de aanpak van racisme en discriminatie. Hierbij is onder meer gesproken over de arbeidsmarkt, onderwijs, sport en in het bijzonder over de gemeentelijke organisatie vanwege de voorbeeldfunctie. Centraal stond hierbij het begrip inclusiviteit. Aangegeven is dat het gesprek hierover met enige regelmaat terug zal komen.

Reglement van orde van de gemeenteraad en Bestuurlijke gedragscode integriteit

Vervolgens is eerst gesproken over het Reglement van orde. De voorgestelde wijziging bevat een aantal technische en juridische wijzigingen en is op onderdelen in overeenstemming gebracht met de huidige werkwijze. Daarnaast is het voorstel om het Presidium voortaan openbaar te laten plaatsvinden. Door de aanwezige leden is echter aangegeven om het voorstel nu verder niet te behandelen en een vergelijking voor te bereiden met het model van de VNG. Daarna is gesproken over de Bestuurlijke gedragscode integriteit. Hierop gaven de aanwezige leden een reactie.  Rianne Molenaar (VV2000/Leefbaar Vlaardingen) kondigde hierbij een amendement aan met betrekking tot de omgangsvormen en het gebruik van social media. Dit laatste onderwerp kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 mei. 

U kunt de vergadering terugkijken via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook alle bijbehorende stukken terug.

Agenda

Op dinsdag 13 april vindt vanaf 21.00 uur een extra Raadscommissie plaats. Op de agenda staat:

  • Programma van eisen voor de audiovisuele middelen 

Op donderdag 15 april vindt de Raadscommissie plaats. De Raadscommissie start om 20.00 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Lijst ingekomen stukken
  • Agendaverzoek BVV over glasvezel
  • Bestemmingsplan Westwijk;
  • Presentatie rapport Kinderombudsman over gemeentelijke regelingen voor kinderen in armoede
  • Instemmen subsidieverlening Stichting Winterterras in verband met organisatie Winterterras 2021

U kunt beide vergaderingen via een videoverbinding bijwonen. Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en volg de vergaderingen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda's  en de bijbehorende stukken. 

Komende bijeenkomsten mei

  • Donderdag 20 mei: raadsvergadering
  • Donderdag 27 mei: Raadscommissie

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken?  Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar de griffie vóór 12.00 uur op de dag van de Raadscommissie.