Nieuwsbrief gemeenteraad - week 14 2023

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Gemeenteraad bezoekt bedrijventerrein Vettenoord

Op 29 maart bezocht de gemeenteraad het bedrijventerrein Groot Vettenoord. Later dit jaar staat de bespreking van de 'nota bedrijventerreinen' op de agenda van de gemeenteraad. 

Foto van het bezoek aan de Food Innovation Academy

Op Groot Vettenoord zit onder andere de Food Innovation Academy. De Food Innovation Academy (FIA) is een initiatief om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt of jongeren die drempels ervaren in hun schoolcarrière een steun in de rug te geven. Dit initiatief is opgezet als samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en de gemeente Vlaardingen. 

De FIA ziet hun initiatief als vliegwiel en magneet voor de omgeving. Passende bedrijven zullen zich gaan vestigen bij het concept van de FIA en vervolgens ook van elkaar kunnen profiteren. Er zijn inmiddels plannen om de groenstrook achter de parkeerplaatsen in te richten als verblijfsgebied. Een mooi voorbeeld van samenwerking van diverse partijen die tot resultaat heeft dat het straatbeeld en de openbare ruimte op het bedrijventerrein stap-voor-stap opknapt.

Uitdagingen

Parkeerdruk en de uitstraling zijn uitdagingen op het bedrijventerrein. Het vestigingsklimaat verbetert ook stap-voor-stap. De Ondernemersvereniging Groot Vettenoord investeerde in het verleden in het realiseren van camerabewaking en mobiele surveillance. De ondernemers willen het bedrijventerrein graag vergroenen en er is een wens om de Industrieweg betere uitstraling te geven. Gezamenlijke investeringen door ondernemers worden gedaan uit het door de ondernemers bij elkaar gebrachte ondernemersfonds. 

Gewoon Gers

Gewoon Gers gaf een presentatie over de ontstaansgeschiedenis van en de ontwikkelde producten door het bedrijf. Gewoon Gers is een echt Vlaardings bedrijf en wil ondanks de groei ook in de toekomst op Groot Vettenoord blijven. 

Ken uw raadslid 

“Vlaardingen beter voor en met elkaar!”

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Samen vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Constantijn Stevens (CDA).

Foto van Constantijn Stevens

Lees het interview met Constantijn Stevens.

Agenda

Op donderdag 6 april om 20.00 uur vindt de raadsvergadering plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Benoemen tijdelijke vervanger plaatsvervangend directeur Rekenkamer Vlaardingen;
 • Benoemen vicevoorzitter gemeenteraad;
 • Afwijken erfpacht Tradiro;
 • Bestemmingsplan Aalscholverlaan; 
 • Toezichtverslag 2021 en de bestuurlijke reactie; 
 • Nota wetswijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen;
 • Delegatie lokale regelingen aan Werkgeverscommissie;
 • Het opheffen van de geheimhouding van documenten 2023;
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond;
 • Bestemmingsplan Kethelweg – Plein Emaus;
 • Rekenkamerrapport Participatiebeleid;
 • Aanvullend krediet uitbreiding en renovatie Palet Holy, Kraanvogellaan 99;
 • Woonzorgvisie ouderen 2023-2030;
 • Verlengen van de Regionale Visie Armoede en Schulden;
 • Reglement van orde gemeenteraad van Vlaardingen 2023;
 • Verordening informatievoorziening en geheimhouding fractieassistenten;
 • Motie steun demonstranten in Iran;
 • Wensen en bedenkingen oprichting deelname aan de Stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.