Nieuwsbrief gemeenteraad - week 14 2022

Terugblik raadsvergadering van 29 maart: afscheid oude raad

Op 29 maart 2022 vond een bijzondere raadsvergadering plaats die in het teken stond van het afscheid van de leden van de gemeenteraad die niet terugkeren in de nieuwe raad.

Raadsvoorstellen

Voordat tot de feestelijkheden werd overgegaan, deed de raad op voorstel van de commissie onderzoek geloofsbrieven echter een uitspraak over het rechtmatig verloop van de verkiezingen en de toelating van de benoemde raadsleden. Na instemming met dit voorstel werd eveneens ingestemd met het voorstel om de inmiddels verouderde Verordening gemeentelijke Ombudsman Vlaardingen 2005 in te trekken.

 Afscheid raadsleden

Vervolgens werd uitgebreid stilgestaan bij de vertrekkende raadsleden, maar niet voordat de stadsarchivaris Harm Jan Luth-Mulders de raad in historisch perspectief plaatste in een toespraak met historisch beeldmateriaal. Hierna werden de raadsleden eerst toegesproken door Bart Bikkers als locoburgemeester vanuit het college. Daarna sprak de burgemeester de 15 raadsleden die echt vertrekken individueel toe en overhandigde hen allen een bos bloemen. 

Een bijzonder afscheid was het voor Alke van Marsbergen die voor zijn dienstjaren als raadslid een Koninklijke onderscheiding uitgereikt kreeg van de burgemeester. Een aantal raadsleden dat afscheid nam, wilde zelf ook nog graag het woord voeren, net als Koen Kegel als voorzitter van de Werkgeverscommissie. 

De feestelijke bijeenkomst eindigde met de onthulling van het afscheidscadeau: een kunstzinnige tekening van de raad door kunstenares Pia Sprong. Alle raads- en collegeleden kregen een exemplaar mee naar huis als aandenken aan de raadsperiode.
Foto cadeau afscheid raad. Kunstenares Pia Sprong.
 

Terugblik raadsvergadering van 30 maart: installatie nieuwe raad

Op 30 maart 2022 vond een bijzondere raadsvergadering plaats die in het teken stond van de installatie van de nieuwe raad. Direct na de opening werden alle toegelaten 35 raadsleden geïnstalleerd door middel van het afleggen van de eed of de verklaring en belofte. Vervolgens werden zij toegesproken door de burgemeester en werd een filmpje getoond waarin Vlaardingers aangaven wat zij van de nieuwe raad verwachten. 

Daarna is er ook een tijdelijke Agendacommissie benoemd, bestaande uit de volgende personen: Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen), Ruben van de Zande (VVD), Nol Kloosterman (AOV), Corné Venema (CDA), Ron Boers (Heel de Stad), Yasmine Bouchrit (GroenLinks) en Erik van Pienbroek (ChristenUnie-SGP). 

Tot slot werden er ook 10 steunraadsleden geïnstalleerd: John Huf (BVV), Michiel Hoogenboom (ChristenUnie-SGP), Milton King (Denk), Tom Vleeschhouwer (D66), Jos van Rij (PvdA), Bob van Rutten (SBV), Cor Huis in ’t Veld (BVV), Arthur Jonkers (AOV), Jorn van der Bie (SBV) en de Tim Thiel (Heel de Stad). Na de sluiting van de vergadering kwam het Shantykoor Vlaardingen binnen en zong met de raad 7 Vlaardingse nummers. 
Foto Shantykoor. Fotografie: Sander Schenkel

Terugblik extra raadsvergadering van 31 maart 

Op 31 maart 2022 vond een extra raadsvergadering plaats. Het was de tweede raadsvergadering in deze periode en had als belangrijkste agendapunt het duidingsdebat, mede naar aanleiding van het verslag van de verkenner, Ivo Opstelten. Voordat hiertoe werd overgegaan, werden er echter nog drie steunraadsleden geïnstalleerd: Rens de Ron (VVD), Thijs Pince van der Aa (ONS Vlaardingen) en Frank Maarleveld (Heel de Stad).

Duidingsdebat

Vervolgens begon het duidingsdebat met een toelichting van Ivo Opstelten op het door hem uitgebrachte advies als verkenner. Na de beantwoording van de vragen, vond het debat tussen de fracties onderling plaats. Hierbij werd door de fracties van VVD en GroenLinks voorgesteld om de heer Revis (VVD) en de heer Van Alphen (GroenLinks) te benoemen als informateurs. De raad stemde na de beraadslaging in met dit voorstel. Tevens werd door Ron Boers (Heel de Stad) een motie ingediend inzake transparant bestuur. Deze motie werd na de beraadslaging in stemming gebracht en verworpen.

Moties vreemd aan de agenda

Tot slot werden drie moties vreemd aan de agenda ingediend door Ron Boers (Heel de Stad) over een kinderburgemeester, droge voeten en het uitkeren van een energietoeslag. De motie over de kinderburgemeester werd na de beraadslaging in stemming gebracht en verworpen. De motie over droge voeten werd na de beraadslaging niet in stemming gebracht. De motie over uitkeren energietoeslag werd na de beraadslaging verworpen.

U kunt de vergaderingen terugkijken en luisteren via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Ook alle vergaderstukken en stemmingsuitslagen zijn hier te vinden. 

De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op donderdag 12 mei. 

Agenda

Op donderdag 14 april vindt om 20.00 uur een vergadering van de Raadscommissie plaats op het stadhuis. U bent van harte welkom om deze Raadscommissie bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Bomenverordening 2022 en grens bebouwde kom artikel 4.1 Wet natuurbescherming;  
  • Financiën bodemsanering/herinrichting Broekpolder;
  • Nota Grondbeleid 2022;
  • Uitvoering geven aan de Wet open overheid;
  • Wensen & bedenkingen Koopovereenkomst terzake de grond en opstallen Warmelocatie en Locatie Stadswoningen;
  • Uitvoeringsprogramma Woonvisie 2021-2030 Samen bouwen aan Vlaardingen.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Dit kan voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie op het sprekersplein van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl