Nieuwsbrief gemeenteraad - week 13 2022

Verkenner Ivo Opstelten brengt advies uit

Op vrijdag 25 maart heeft Ivo Opstelten als verkenner veertien gesprekken gevoerd met een afvaardiging van alle fracties in Vlaardingen om te komen tot een nieuw college voor Vlaardingen. Tijdens de gesprekken trof hij het nodige enthousiasme aan om er de komende raadsperiode de schouders onder te zetten en samen verantwoordelijkheid te nemen voor een goed stadsbestuur, wat ieders positie daarin ook zal worden. 

Stabiel stadsbestuur

Op basis van de gesprekken komt Opstelten tot de conclusie dat er breed behoefte is aan een stabiel stadsbestuur dat kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad waarbij op constructieve wijze wordt samengewerkt. Daarnaast is er ook breed behoefte aan degelijke en heldere financiële kaders, zodat de financiële positie van de gemeente gewaarborgd blijft.

Coalitieakkoord op hoofdlijnen

De verkenner constateert dat er een brede voorkeur is voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen waarbij ambities worden geformuleerd voor de grote opgaven waar de gemeente voor staat. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van stadsprogramma’s. Oppositiefracties hoeven hierbij niet aan de kant te staan. Opstelten constateert in zijn advies namelijk dat het mogelijk moet zijn voor fracties die niet aan de onderhandelingen deelnemen om tijdens het formatieproces een bijdrage te leveren aan de invulling van deze ambities. Op deze manier kan er een zo groot mogelijk draagvlak ontstaan voor de ambities. Nadat het formatieproces is afgerond en een coalitieakkoord op hoofdlijnen is vastgesteld, kan er een proces starten waarbij de raad met elkaar afspraken maakt over de onderlinge omgangsvormen, de samenwerking tussen raad en college, de ruimte die door de coalitiefracties aan de raad als geheel wordt overgelaten en de relatie van het stadsbestuur met de samenleving.

Meerderheid

De verkenner constateert dat er breed draagvlak is voor het starten van de gesprekken met de fracties van VVD, GroenLinks, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, CDA, D66 en ChristenUnie-SGP. Samen kunnen zij rekenen op 19 zetels. De verkenner adviseert dat deze gesprekken worden geleid door twee informateurs die worden benoemd door de raad op voordracht van de twee grootste fracties, de VVD en GroenLinks.

Vervolg

De gemeenteraad spreekt aanstaande donderdag 31 maart vanaf 20.00 uur over het advies van de verkenner tijdens een extra raadsvergadering. De heer Opstelten is hierbij aanwezig om het advies toe te lichten. Deze vergadering vindt plaats in de Raadszaal van het stadhuis en is voor publiek toegankelijk. De vergadering is ook online te volgen via vlaardingen.raadsinformatie.nl.

Het advies en het verslag van de gesprekken van Ivo Opstelten met alle fracties staan op de website van de gemeente.

Agenda

Raadsvergadering 29 maart (afscheid)

Deze raadsvergadering, die start om 20.00 uur, staat in het teken van het afscheid van de oude raad. Daarnaast staan de volgende onderwerpen op de agenda: 

  • Rechtmatigheid verloop verkiezingen en toelating benoemde raadsleden;
  • Intrekken Verordening gemeentelijke Ombudsman Vlaardingen 2005.

Raadsvergadering op 30 maart (installatie)

Tijdens de raadsvergadering op woensdag 30 maart worden om 20.00 uur de nieuwe raadsleden en de steunraadsleden geïnstalleerd. Daarnaast wordt er een tijdelijke Agendacommissie benoemd.

Extra raadsvergadering op 31 maart 

Tijdens de extra raadsvergadering op donderdag 31 maart om 20.00 uur wordt het duidingsdebat gevoerd aan de hand van het advies van de verkenner, de heer Ivo Opstelten.

De raadsvergaderingen vinden plaats in het stadhuis (Markt 11) en zijn openbaar. U bent van harte welkom. Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda's  en de bijbehorende stukken.